بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه مازندران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

استراتژی‌های معاملاتی شتاب که برای بهره‌گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار به‎کار می‌روند، در زمره استثنائات مالی و بی‌نظمی‌های بازار سرمایه قرار می‌گیرند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی است. این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی‌های شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر عوامل بازده غیرعادی، سود غیرمنتظره استاندارد شده، نسبت قیمت به سود هر سهم، ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و همچنین اندازه شرکت، بر روی بازده این استراتژی‌ها طی دوره زمانی 1383 - 1387 می‌پردازد. پژوهش حاضر بر اساس چهار فرضیه انجام شده است. مهم‎ترین آن‎ها این است که با استفاده از استراتژی-های شتاب سود و قیمت می‌توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران کسب کرد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد، استراتژی شتاب قیمت در بازه‌های زمانی 3،6 و 12 ماهه و استراتژی شتاب سود در بازه-های زمانی 3 و6 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران سودآور هستند؛ اما سودآوری استراتژی شتاب سود در دوره زمانی یک‎ساله تأیید نشده است. در فرضیه سوم به این نتیجه رسیدیم که در دوره زمانی 3 و 6 ماهه متغیرهای مستقل مدل توجیه‌کننده بازده اضافی ناشی از شتاب قیمت هستند اما در دوره زمانی یک‎ساله عوامل دیگری غیر از متغیرهای مستقل ذکر شده در مدل، در کسب بازده اضافی حاصل از شتاب قیمت تأثیرگذار هستند. در فرضیه چهارم رابطه معنادار استراتژی شتاب سود و قیمت در بازه زمانی 3 و 6 ماهه تأیید شده است؛ اما در بازه زمانی یک‎ساله رابطه معناداری بین این دو متغیر مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Excess Return of Earning and Price Momentum Strategy in Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Hasan Ghalibf-Asl 1
  • Shahabeddin Shams 2
  • Mohammadjavad Sadehvand 3
چکیده [English]

One of the capital market anomalies and exceptions in finance are momentum. Momentum strategies are applied to use serial correlation available in market and securities returns. In these strategies investors can earn excess return as follow: buying winner stocks in the past and selling loser stocks in the past. In this study, we are going to explore the profitability of price and earning momentum strategies in Tehran Stock Exchange. Also, the impact of factors such as abnormal return, standardized unexpected earnings, price to earnings per share ratio, book value to market value ratio and company’s size on return of these strategies are investigated 1383 to 1387. This research based on four hypothesizes which most important of these hypothesizes is: by using price and earning momentum strategies in Tehran Stock Exchange, an investor can earn excess return. Results indicate that price momentum strategy in 3-month, 6-month and one-year time periods in Tehran stock exchange is profitable. However, earnings momentum strategy only in 3-month and 6-month time horizons is profitable. Testing third hypothesis show that in 3-month and 6-month time horizons, the model’s independent variables justify the excess return of price momentum strategy but in one-year time period, except for independent variables, other factors affect the excess return. In forth hypothesis, significant relationship between price and earnings momentum strategies in 3-month and 6-month time horizons is accepted but in one-year period, there is no significant relation between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anomaly
  • Earning Momentum
  • Loser Stock
  • Price Momentum
  • Winner Stock