کلیدواژه‌ها = سنجش اعتبار مشتری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی- تطبیقی الگوها و مدل های سنجش و اندازه گیری اعتبار مشتریان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1382

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ سعید فتحی