نویسنده = ������������ ���������� �����������������