نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

  • بدری، احمد نقش چارچوب نظری در گزارشگری مالی [دوره 4، شماره 2، 1374]

پ

  • پوریانسب، امیر مسائل و مشکلات اجرایی هدفهای گزارشگری مالی [دوره 4، شماره 2، 1374]

ث

ر

  • رمضانی، حمید رضا موسوی استفاده از تئوری اثباتی برای پیش بینی پذیرش استانداردهای حسابداری از طرف مدیریت شرکتها [دوره 4، شماره 1، 1374]

ز

  • زاده، ویدا مجتهد گذری بر چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا [دوره 4، شماره 1، 1374]

س

  • سجادی، اصغر نگرشی 10 ساله بر تئوریهای اثباتی حسابداری [دوره 4، شماره 1، 1374]

ص

  • صادقی، محمد پژوهشهای کاربردی در حسابداری ( قسمت پنجم) [دوره 4، شماره 2، 1374]
  • صادقی، محمد پژوهشهای کاربردی در حسابداری (قسمت چهارم) [دوره 4، شماره 1، 1374]

ط

ک

  • کرمی، اژدر نگرش مدیران نسبت به اطلاعات حسابداری [دوره 4، شماره 2، 1374]
  • کوچکی، حسن گمانهایی پیرامون نمایش سود [دوره 4، شماره 2، 1374]
  • کوک، حجت اله آنتروپی وضعیت مالی یا اندازه تغییرات مورد انتظار در ترکیب ترازنامه [دوره 4، شماره 1، 1374]

م

ن

ی