نمایه نویسندگان

آ

  • آزاد، دکتر علی نیکخواه بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران [دوره 8، شماره 2، 1378]
  • آزاد، دکتر علی نیکخواه بررسی روش های ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری های بلندمدت (پروژه های سرمایه ای) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1378]

ب

ص

  • صادقی، محمد پژوهش های کاربردی در حسابداری (قسمت یازدهم) [دوره 8، شماره 1، 1378]

ف

ک

  • کردلر، علی ابراهیمی بررسی میزان استفاده از تکنیک های پیشرفته مدیریت مالی در شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران [دوره 8، شماره 2، 1378]

م

  • معصومیان، علی محمد بررسی روش های ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری های بلندمدت (پروژه های سرمایه ای) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 1، 1378]

ن