نمایه نویسندگان

آ

ا

  • اصل، موسی بزرگ نقش قراردادهای استقراض، طرح های پاداش و فرایند سیاسی در انتخاب خط مشی حسابداری [دوره 2، شماره 3، 1372]

ب

  • بدری، احمد اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری چند فرضیه رفتاری [دوره 2، شماره 1، 1372]
  • بدری، احمد رویکرد فلسفی در آموزش حسابداری [دوره 2، شماره 3، 1372]

پ

ت

ث

ج

ح

ر

ز

ش

  • شریفی، محسن نظامهای حسابداری و توسعه اقتصادی [دوره 2، شماره 1، 1372]

ط

  • طالبی، قدرت الله کاربرد نسبتهای مالی از دیدگاه سرمایه گذار خارجی [دوره 2، شماره 2، 1372]

ف

  • فرد، احمد ظریف ایجاد بانک اطلاعات اساسی و مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1372]

ک

م

  • مرجانی، مهدی مقایسه بهای تاریخی ، بهای جاری و ارزشهای خارجی [دوره 2، شماره 3، 1372]
  • مکرمی، یدالله سیستمهای هزینه یابی و تکنیکهای پیشرفته تولید [دوره 2، شماره 1، 1372]

ی

  • یزدی، محمد عرب مازار ایجاد بانک اطلاعات اساسی و مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1372]