انقلاب در تفکر حسابداری و مفهوم ابرتئوری

نویسنده

چکیده

نوشتاری که ذیلاً از نظر می گذرد از سه بخش متمایز تشکیل گردیده است. در بخش یک، ترجمه مقاله « انقلاب در تفکر حسابداری» اثر ولز آورده شده است که به خاطر اهمیت و انسجام آن به صورت کامل ترجمه گردیده است. در مقاله ولز تکیه زیادی بر مفهوم ابرتئوری Paradigm و نوشته های کوهن وجود دارد. بدین لحاظ و برای کامل شدن نوشتار، با استفاده از یکی از مقالات آنسوف Ansoff توضیحات بیشتری درباره مفهوم ابرتئوری آورده شده است. در پایان نیز ابهامهایی که هنوز برای جمع آوری کننده این نوشتار باقی است، مطرح گردیده است.
بدین ترتیب به طور خلاصه قسمتهای زیر از نظر خواهد گذشت:
1) – ترجمه مقاله انقلاب در تفکر حسابداری از ولز
2) – توضیحات بیشتر در ارتباط با مفهوم ابرتئوری برگرفته شده از یکی از مقالات آنسوف
3) – برخی توضیحات بیشتر و طرح برخی ابهامها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The first part of this article is the translation of "A Revolution
in Accounting Thought" written by M.C Wells. In this part more
emphasis has been given to the word "paradigm" and Kuhn's view is been delineated. For the completion of the article in the second
part utilizing Ansoff's article more explanation has been given about the word paradigm. Of course the ambiguities which are
left for the translator have been mentioned.