بررسی اثر کیفیت اطلاعات حسابداری بر تمرکز بدهی با نقش تعدیلی محدودیت مالی و ریسک‌پذیری مدیران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

10.22059/acctgrev.2023.357305.1008802

چکیده

هدف: با افزایش کیفیت و قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری، امکان تصمیم‌گیری بهینه و ارزیابی ریسک توسط افراد خارج از سازمان افزایش می‌یابد و می‌تواند به کاهش یا رفع نقض قراردادهای بدهی منجر شود. میزان استقراض از منابع متعدد در بین شرکت‌ها بسیار متفاوت است. شرکت‌های بزرگ و با رتبه اعتباری بالا، تمایل به تنوع در انواع مختلف بدهی دارند؛ در حالی که شرکت‌های کوچک و با رتبه اعتباری پایین، به تعداد کمتری از انواع بدهی گرایش دارند. در توجیه استفاده محدود از انواع وام‌ها، مزایای اقتصادی بالقوه مرتبط، از جمله هزینه‌های ورشکستگی کمتر، صرفه‌جویی در هزینه‌های جمع‌آوری اطلاعات و انگیزه‌های کاهش نظارت توسط اعتباردهندگان مطرح می‌شود. در این مقاله، هدف بررسی اثر کیفیت اطلاعاتی حسابداری بر تمرکز بدهی با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی وریسک‌پذیری مدیران است.
روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع کمی و در گروه پژوهش‌های اثبات‌گرایی است؛ زیرا مفاهیم مورد بررسی به‌شکل عینی در دنیای خارجی وجود دارد و پژوهشگر و واقعیت موضوع، استقلال کاملی نسبت به هم دارند. از آنجا که روش این پژوهش مبتنی بر تشریح ارتباطات واقعی بین داده‌های موجود است (توصیف آنچه هست) که در قالب مدل ارائه می‌شود، پژوهش در حیطه پژوهش‌های توصیفی به‌شمار می‌آید. در این پژوهش به‌منظور بررسی و تحلیل فرضیه‌ها، داده‌های مربوط به ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ استخراج و از مدل‌های رگرسیونی داده‌های ترکیبی و مدل توبیت برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. به‌منظور محاسبه کیفیت اطلاعات حسابداری، از مدل لی و همکاران (۲۰۲۱) و برای محاسبه تمرکز بدهی، از معیار هرفیندال هیرشمن نرمال شده استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، کیفیت اطلاعات حسابداری، به تغییر تمرکز بدهی منجر می‌شود. همچنین، نتایج فرضیه‌ها بیانگر تأثیر محدودیت مالی بر پراکندگی تأمین مالی است و در نهایت، اثربخشی ریسک‌پذیری مدیران بر تمرکز و تعداد بدهی تأیید شده است.
نتیجه‌گیری: محیطی که مدیران در آن فعالیت می‌کنند، پیوسته و در نتیجه نوسان در منافع اشخاص، دچار تغییر می‌شود. این تغییر در منافع، به تجدید ارزیابی ریسک توسط مدیران منجر می‌شود. نقض تعهدهای قراردادی توسط شرکت‌ها، به انعکاس اخبار بد در قیمت‌ها می‌انجامد؛ به عبارتی، مدیران شرکت‌ها، به‌منظور کنترل و حفاظت از قیمت‌ها و نیز کاهش ریسک عدم‌تقارن اطلاعاتی برای اعتباردهندگان، ریسک‌پذیری خود را کاهش می‌دهند و به‌منظور حفظ جایگاه شغلی خود، رویکردهایی را اجرایی می‌کنند که منافع اعتباردهندگان را دربرداشته باشد. در شرکت‌هایی که کیفیت اطلاعات حسابداری بالا باشد، تمایل به افزایش پراکندگی و تنوع در ساختار بدهی بیشتر است و این رویکرد متمرکزسازی، تابعی از محدودیت مالی شرکت و ریسک‌پذیری مدیران است. محدودیت‌های مالی به تغییر رفتار اعتباردهندگان نسبت به شرکت منجر می‌شود و تمایل آن‌ها را برای تأمین اعتبار کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Influence of Accounting Information Quality on Debt Concentration: Moderating Effects of Financial Constraints and Managerial Risk Aversion

نویسنده [English]

  • Mohsen Rashidi
Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Economic, Lorestan University, Khoramabad, Iran.
چکیده [English]

Objective: Enhancing the quality and reliability of accounting information augments the potential for sound decision-making and risk evaluation by external stakeholders, ultimately contributing to the rectification of shortcomings in debt contracts. The amount of borrowing from multiple sources varies greatly among companies. Large companies with high credit ratings tend to diversify into different types of debt, while small companies with low credit ratings tend to have fewer types of debt. To rationalize the constrained utilization of specific loan types, proponents highlight potential economic advantages, such as decreased bankruptcy costs, reduced expenses for information gathering, and incentives for creditors to minimize monitoring. In this article, the aim is to investigate debt concentration based on the informational dimension of accounting quality.
Methods: The current research adopts a quantitative approach within the realm of positivist inquiry. This classification stems from the fact that the concepts under investigation objectively exist in the external world, and there is complete independence between the researcher and the subject matter. Given that this research methodology revolves around delineating actual relationships within existing data, and presenting them in the form of a model, the study is categorized within the domain of descriptive research. For this purpose, data related to 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2011 to 2020 were extracted, and the combined data regression model. The Tobit model was used to test research hypotheses. To calculate the information dimension of accounting quality, Lee et al.'s (2021) model was used, and the normalized Herfindahl-Hirschman Index (HHI) was used to calculate debt concentration.
Results: The research results indicated that the information dimension of accounting quality leads to a change in debt concentration. Also, the results of the third and fourth hypotheses indicated the effect of financial constraint on the dispersion of financing. Finally, the fifth and sixth hypotheses showed the effectiveness of managers' risk-taking on the concentration and number of debts.
Conclusion: The environment in which managers operate is constantly changing as a result of fluctuations in the interests of individuals. This change in interests leads to a re-evaluation of risk by managers. Violation of contractual obligations by companies leads to the reflection of bad news in prices. In essence, to regulate and safeguard prices and mitigate the risk of information asymmetry for creditors, company managers curtail their risk-taking. Simultaneously, to secure their job positions, they adopt approaches that consider the interests of creditors. In companies with high accounting information quality, there is a greater tendency to reduce dispersion and diversity in the debt structure. This approach of centralization is a function of the company's financial situation and managers' risk-taking. Financial constraints lead to a change in the behavior of creditors towards the company and reduce their willingness to provide credit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concentration of debt
  • Information dimension of accounting quality
  • Number of debts
احمدپور، احمد؛ شهسواری، معصومه (1393). بررسی نحوه اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، 5(19)، 27-50.
اسکندر، هدی؛ بلوری، امین (1400). اثر تعدیلگر تأمین مالی از محل افزایـش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 28(2)، 206-225.
اسلام‏دوست، مهناز؛ رنجبر‏ناوی، رستم؛ چناری، حسن (1400). تأثیر سازوکار برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت. بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی، 28(2)، 226-247.
باجلان، سعید و متقیان پور، رضا (1400). سیاست‌های مالی شرکتی تحت شوک‌های گذرا و دائم جریان‎های نقد: مطالعه تجربی روی مدیریت نقدینگی. تحقیقات مالی، 23(3)، 351-376.
بولو، قاسم؛ مرفوع، محمد؛ قهرمانی، آرین (1399). تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 17(68)، 33-65.
پیری، پرویز؛ آشتاب، علی؛ رسولی، معصومه (1398). بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری. دانش حسابداری مالی، 6(2)، 161-183.
تهرانی، رضا و حصارزاده، رضا (1388). تأثیر جریان‏های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه‏گذاری و کم سرمایه‏گذاری. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(3)، 50-67.
دولو، مریم و عزیزی، نازنین (1396). واکاوی منشأ قیمت‌گذاری ریسک اطلاعات؛ شواهدی از معیار احتمال معاملات آگاهانه تعدیل شده. تحقیقات مالی، 19(3)، 415-438.
رحمانی نوروزآباد، سامان؛ انواری‏رستمی، علی‏اصغر؛ خلیلی، کرم؛ محمدی، اسفندیار (1399). استراتژی‏های تأمین مالی شرکت‏ها در شرایط عادی و بحران: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 8(2)، 13-30.
رشیدی، محسن (1399). هموارسازی سودهای تقسیمی بر مبنای انعطاف پذیری مالی و اصلاح ساختار سرمایه. دانش حسابداری، 11(1)، 1-32.
رشیدی، محسن (1400). نقش نقض قراردادهای بدهی بر ریسک‌پذیری و پاداش پرداختی به مدیران بر مبنای وضعیت اعتباری. راهبرد مدیریت مالی، 9(2)، 155-135.
ملانظری، مهناز؛ پارسایی، منا؛ تقی ملایی، سعید (1400). تأثیر تأمین مالی از طریق استقراض بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری حسابداری ذهنی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 28(4)، 713-738.
نظری، هیراد؛ بوژ مهرانی، مهدی؛ تحریری، آرش (1398). ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‌مراتبی. تحقیقات مالی، 21(3)، 472-492.
 
References
Ahmadpour, A. & Shahsavari, M. (2014). Review of How Managers Use Engagements in Varied Levels of Financial Distress in Listed Companies of Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 5 (19), 27-50. (in Persian)
Ayotte, K. & Skeel, D. (2013). Bankruptcy law as a liquidity provider. The University of Chicago Law Review, 80 (4), 1557–1624.
Bajalan, S., MotaghianPour, R. (2021). Corporate Policies under Transitory and Permanent Shocks of Cash Flows: An Empirical Study of Cash Management. Financial Research Journal, 23(3), 351-376. (in Persian)
Beatty, A., Liao, S. & Weber, J. (2012). Evidence on the determinants and economic consequences of delegated monitoring. Journal of Accounting and Economics, 53 (3), 555–576.
Berk, J. B., Stanton, R. & Zechner, J. (2010). Human capital, bankruptcy and capital structure. Journal of Finance 65 (3), 891–926.
Bharath, S., Sunder, J. & Sunder, S. (2008). Accounting quality and debt contracting. The Accounting Review, 83 (1), 1–28.
Bolton, P. & Scharfstein, D. (1996). Optimal debt structure and the number of creditors. Journal of Political Economy, 104 (1), 1–25.
Bolu, G., Marfou, M., Ghahremani, A. (2020). The Effect of Accounting Information Quality on the Companies' Cost of Equity, Considering the Role of Information Symmetry and Comparability of Financial Statements. Empirical Studies in Financial Accounting, 17(68), 33-65. (in Persian)
Bris, A. & Welch, I. (2005). The optimal concentration of creditors. The Journal of Finance, 60(5), 2193-2212.
Byard D. & Wang, Y. (2016). The Impact of Public Disclosure on Information Asymmetry between Sophisticated and Unsophisticated Investors: Evidence from an Investor Social Media Network. 2017 CAPANA Conference Paper.
Chava, S., Kumar, P. & Warga, A. (2010). Managerial agency and bond covenants. Review of Financial Studies, 23 (3), 1120–1148.
Christensen, H. & Nikolaev, V. (2012). Capital versus performance covenants in debt contracts. Journal of Accounting Research, 50 (1), 75–116.
Colla, P., Ippolito, F. & Li, K. (2013). Debt specialization. The Journal of Finance, 68 (5), 2117–2141.
Davallou, M., Azizi, N. (2017). The Investigation of Information Risk Pricing; Evidence from Adjusted Probability of Informed Trading Measure. Financial Research Journal, 19(3), 415-438. (in Persian)
Denis, D.J. (2011). Financial flexibility and corporate liquidity. Journal of Corporate Finance, 17(3), 667-674.
Easley, D. & O’Hara, M. (2004). Information and the cost of capital. Journal of Finance 59 (4), 1553-1583.
Eskandar, H. & Bolori, A. (2021). The Moderating Effect of Equity Financing and Ownership Type on the Relationship between Dividend Policy and Financial Reporting Quality. Accounting and Auditing Review, 28(2), 206-225. (in Persian)
Eslamdoost, M., Ranjbar Navi, R. & Chenari, H. (2021). The Effect of External Corporate Governance Mechanism on the Stock Price Crash Risk with Emphasis on Financial Reporting Quality and Auditor Expertise in the Industry. Accounting and Auditing Review, 28(2), 226-247. (in Persian)
Hoang, H. C., Xiao, Q. & Akbar, S. (2019). Trade credit, firm profitability, and financial constraints: Evidence from listed SMEs in eastasia and the pacific. International Journal of Managerial Finance, 15(5), 744-770.
Ivashina, V., Iverson, B. & Smith, D. (2016). The ownership and trading of debt claims in Chapter 11 Restructurings. Journal of Financial Economics, 119 (2), 316–335.
Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305–360.
Leland, H. E. (1998). Agency costs, risk management, and capital structure. Journal of Finance 53 (4), 1213–1243.
Lemmon, M.L., Zender, J.F. (2010). Debt capacity and tests of capital structure theories. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 45(5), 1161-1187.
Li, N., Lou, Y., Otto, C.A. & Wittenberg-Moerman, R. (2021). Accounting Quality and Debt Concentration. The Accounting Review, 96 (1), 377–400.
Lou, Y. & Otto, C.A. (2020). Debt heterogeneity and covenants. Management Science, 66 (1), 70–92.
Milidonis, A. & Stathopoulos, K. (2014). Managerial incentives, risk aversion, and debt. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 49 (2), 453–481.
Molanazari, M., Parsaei, M., Taghimollaee, S. (2021). The Effect of Debt Financing on Capital Investment Decisions Based on Mental Accounting Theory. Accounting and Auditing Review, 28(4), 713-738. (in Persian)
Nazari, H., BozhMehrani, M., Tahriri, A. (2019). Capital Structure and Stock Liquidity: Experimental Test of the Trade-off Theory versus the Peeking Order Theory. Financial Research Journal, 21(3), 472-492. (in Persian)
Phan, Q. T. (2018). Corporate debt and investment with financial constraints: Vietnamese listed
firms. Research in International Business and Finance, 46, 268- 280.
Piri, P., Ashtab, A., Rasouli, M. (2019). Review The Relationship between Cost of Debt and Surplus Return with Moderating effects of Investment Opportunities. Financial Accounting Knowledge, 6(2), 161-183. (in Persian)
Rahmani Noroozabad, S., Anvary Rostami, A., Khalili, K., Mohammadi, E. (2020). Corporate Financing Strategies in Normal and Crisis Conditions: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 8(2), 13-30. (in Persian)
Rajgopal, S. & Shevlin, T. (2002). Empirical evidence on the relation between stock option compensation and risk taking. Journal of Accounting and Economics 33 (2), 145–171.
Rashidi, M. (2020). Dividend smoothing based on financial flexibility and capital structure adjustment. Journal of Accounting Knowledge, 40(1), 1-32. (in Persian)
Rashidi, M. (2021). Role of Contractual Obligations Violations on Risk Appetite and CEO Compensation Based on Credit Status. Financial Management Strategy, 9(2), 155-135. (in Persian)
Rauh, J. & A. Sufi. (2010). Capital structure and debt structure. Review of Financial Studies 23 (12), 4242–4280.
Tirole, J. (2006). The Theory of Corporate Finance. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Sengupta, P. (1998). Corporate disclosure quality and cost of debt. The Accounting Review, 73 (4), 459- 474.
Tehrani, R. & Hesarzade, R. (2009). The effect of free cash flows and financial on over- investment and under – investment. Accounting Research. 1(3), 50-67. (in Persian)
Weiss, L. (1990). Priority of claims and ex post re-contracting in bankruptcy. Journal of Financial Economics, 27 (2), 285–314.