تأثیر مداخلات رفتاری بر رفتار اشتراک‌گذاری دانش توسط حسابرسان مستقل: بررسی نقش میانجی نگرش‌ها و هنجارهای انتزاعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری،‌ دانشکده علوم اداری و اقتصاد،‌ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد،‌ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد،‌ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مداخلات رفتاری بر رفتار اشتراک‌گذاری دانش با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده، در بین حسابرسان مستقل است. نگرش‌ها، هنجارهای انتزاعی و تمایل، از ابعاد مهم این نظریه به حساب می‌آیند و نقش میانجی آنها در رابطه بین مداخلات رفتاری و رفتار اشتراک‌گذاری دانش نیز بررسی شده است.
روش: پژوهش حاضر کاربردی است و در طبقه پژوهش‌های آزمایشی قرار می‌گیرد. روش اجرا به‌صورت طرح پس‌آزمون چند گروهی است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسه‌های حسابرسی شهر تهران است. نمونه نیز از روش نمونه‌گیری در دسترس و به‌صورت حذفی (غربالگری) انتخاب شده است. تکنیک معادلات ساختاری و آزمون‌های ناپارامتری کروسکال ـ والیس و من ـ ویتنی نیز برای بررسی فرضیه‌های پژوهش به‌کار گرفته شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد، مداخلات رفتاری با تحت تأثیر قرار دادن نگرش‎ها و هنجارهای انتزاعی، رفتار به اشتراک‌گذاری دانش حسابرسان مستقل را متأثر می‌سازد. به بیان دیگر، نگرش‌ها و هنجارهای انتزاعی، در رابطه بین مداخلات رفتاری و رفتار به ‎اشتراک‌گذاری دانش، نقش میانجی ایفا می‌کنند. بین میزان اطلاعاتی که هر یک از گروه‌ها به اشتراک گذاشته‌اند نیز تفاوت معناداری وجود دارد؛ در واقع، مشارکت‌کنندگانی که دربارۀ هر دو عقاید رفتاری و هنجاری پیام‌های هدفمندی را دریافت کردند، اطلاعات بیشتری را به اشتراک گذاشتند.
نتیجه‌گیری: حسابرسان مستقل در خصوص به اشتراک‌گذاری دانش در مؤسسه‌های خود نگرش مثبتی دارند و هنجارهای ذهنی آنها نیز تحت تأثیر نگرش مثبت رفتار به اشتراک‌گذاری دانش قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، نگرش‌ها و هنجارهای انتزاعی هم تحت تأثیر پیام‌های هدفمند (مداخلات رفتاری) تقویت می‌شوند. این دو عامل، تمایل آنها را برای به اشتراک‌گذاری دانش تشدید کرده است؛ اما رفتار به اشتراک‌گذاری دانش متناسب با این تمایل بیشتر نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Behavioral Interventions on Auditors' Knowledge-Sharing Behavior: Examining the Mediating Role of Attitudes and Normative Beliefs

نویسندگان [English]

  • Mahdis Nikzad Ghadikolaee 1
  • Daruosh Foroghi 2
  • Hadi Amiri 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 , Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of behavioral interventions on knowledge sharing behavior using the theory of planned behavior among independent auditors. Attitudes, abstract norms and inclinations are important aspects of this theory and their mediating role in the relationship between behavioral interventions and knowledge sharing behavior has also been investigated.
Methods: The present study is applied and falls into the category of experimental research. The method of execution is multi-group post-test design. The statistical population of this study is the auditors working in the auditing organization and auditing institutes in Tehran. The sample is selected from the available sampling method and eliminated (screening). The of structural equations technique and non-parametric Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests have been used to test the research hypotheses.
Results: The results show that behavioral interventions affect the knowledge-sharing behavior of independent auditors by influencing abstract attitudes and norms. In other words, abstract attitudes and norms play a mediating role in the relationship between behavioral interventions and knowledge sharing behavior. There is also a significant difference between the amounts of information shared by each group; Participants who received targeted messages about both behavioral and normative beliefs shared more information.
Conclusion: Independent auditors have a positive attitude about knowledge sharing in their institutions and their mental norms are also influenced by a positive attitude towards knowledge sharing behavior. On the other hand, abstract attitudes and norms are reinforced by purposeful messages (behavioral interventions). These two factors have intensified their desire to share knowledge; But knowledge sharing behavior has not increased in line with this desire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge sharing
  • Behavioral interventions
  • theory of planned behavior
تقی‎زاده مسن، مجتبی؛ پهلوانی فراهانی، امیر؛ هجر، علی (1396). بررسی عوامل اصلی خروج از خدمت کارکنان کارآمد و با تجربه از دیدگاه منابع انسانی (مطالعه موردی: یکی از شرکت‎های حفاری نفت و گاز ایران). ماهنامه علمی ـ ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، 23 (152)، 29- 34.
خاتمیان‌فر، پریسا (1388). مروری تحلیلی بر عوامل بازدارنده و موانع اشتراک دانش در سازمان‌ها. شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1 (2)، 1-20.
رحمانی، حلیمه؛ رجب دری، حسین؛ خرمین، منوچهر (1396). بررسی تأثیر نظریه عمل منطقی بر تمایل به بروز تقلب در گزارشگری مالی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6 (24)، 1-23.  
رحیمی،‌ فرج‎اله؛ صالحی، رضا (1396). تحلیل چندسطحی تأثیر ویژگی‎های شغل بر اشتراک دانش با نقش میانجی هویت سازمانی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 3 (33)، 989- 1012.
ساریخانی، مهدی؛ ایزدی‌نیا، ناصر؛ دائی کریم‌زاده، سعید (1398). بررسی قصد گزارشگری تقلب با استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و نقش تعدیلگری شدت اخلاقی. دانش حسابداری مالی، 6(1)، 75-‌ 105.
ساریخانی، مهدی؛ ایزدی‌نیا، ناصر؛ دائی کریم‌زاده، سعید (1397). بررسی عوامل مؤثر بر قصد گزارشگری تقلب با استفاده از مثلث تقلب و تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده: از دیدگاه حسابداران. فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 3 (6)، 105- 135.
ساعی، محمدجواد؛ لاری دشت بیاض، محمود؛ خادم، حمید (1397). بازی استراتژیک مدیرـ حسابرس: شواهدی از تئوری بازی‎ها. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی. 25 (4)، 497-518.
عرب‌مازار یزدی، محمد؛ مسیح‎آبادی، ابوالقاسم؛ پوریوسف، اعظم (1391). سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی. 19(2)، 73-96.
کاشانی‌پور، محمد؛ کرمی، غلامرضا؛ خنیفر، حسین؛ شعبانی، کیوان‌ (1398). بررسی قصد هشداردهی حسابرسان مستقل درباره خطاکاری: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده.فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۴ (۸)، 63- 91.
مشعشعی، سید محمد؛ هاشمی، سید عباس؛ فروغی، داریوش (1397). تأثیر تفاوت‌های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‎ای آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 25 (3)، 415-432.
ملانظری، مهناز؛ اسماعیلی کیا، غریبه (1393). شناسایی ویژگی‌های روان‎شناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان در انجام قضاوت‌های حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (4)، 505-524.
نظافتی، نوید؛ غنبر تهرانی، نسیم؛ داوری، شیفرا (1396). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر در اشتراک دانش بین سازمان‌های همکار و رتبه‌بندی آنها (مورد مطالعه: صنعت پتروشیمی). مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، ۸ (۳۲)، 85- 116.
نوری، مرتضی؛ نوری پور، مهدی (1391). کاربست‎پذیری نظریه رفتار برنامه‎ریزی شده برای پیش‎بینی پذیرش نظام تعاونی (مورد شهرستان بویر احمد). جامعه‌شناسی کاربردی، 24 (51)، 195- 212.
 
References
Aizen, I. (2010). Behavioral interventions based on the theory of planned behavior. Available in: https://people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.intervention.pdf.
Ajzen, Icek, and Madden, Thomas (1986). Prediction of goal-directed behavior: Attitudes, intentions, and perceived behavioral control. Journal of experimental social psychology, 22(5), 453-474.‏
Arab Mazar, M., Maseihabadi, A., Pouryousof, A. (2012). Auditor's Cognitive Style, Information Load and Judgment Quality in Going Concern. Accounting and Auditing Review, 19 (2), 73-96. (in Persian)
Barclay, D., Higgins, Ch., & Thompson, R. (1995). The partial least squares (PLS) approach to casual modeling: personal computer adoption as use as an Illustration.Technology Studies, 2, 285-309.
Bartol, Kathryn M., and Srivastava, Abhishek (2002). Encouraging knowledge sharing: The role of organizational reward systems. Journal of leadership & organizational studies, 9(1), 64-76.‏
Beedell, J., & Rehman, T. (2000). Using social-psychology models to understand farmers’ conservation behaviour. Journal of rural studies, 16(1), 117-127.‏
Cheng, X. (2017). Applying the theory of planned behavior to influence auditors' knowledge-sharing behavior. Graduate Thesis and Dissertations, Business Administration with a concentration in Accounting, College of Accountancy, University of South Florida.
Curtis, M. B., & Taylor, E. Z. (2018). Developmental mentoring, affective organizational commitment, and knowledge sharing in public accounting firms. Journal of Knowledge Management, 22(1), 142-161.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 665-679.
Gao, S. (2004). Understanding Knowledge Sharing Behaviour. Master’s Thesis, The Hong Kong University of Science & Technology, Retrieved August 01, 2004, from http://lbxml.ust.hk/th_imgo/b834876.pdf .
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.‏
Husted, K., Michailova, S., Minbaeva, D. B., & Pedersen, T. (2012). Knowledge‐sharing hostility and governance mechanisms: an empirical test. Journal of Knowledge Management, 16, 754-773.
Kashanipour, M., Karami, Gh., Khanifar, H., & Shabani, K. (2020). Study of Whistle blowing Intention of Independent Auditors about misconduct: An Application of Theory of Planned Behavior. Iranian Journal of Value and Behavioral Accountings Achievements, 4 (8), 63-91. (in Persian)
Khatamian Far, P. (2009). An analytical review of the barriers to knowledge sharing in organizations. Shamsa: Electronic Journal of the Libraries, Museums and Documentation Center of Astan Quds Razavi, 1 (2), 1-20. (in Persian)
Molanazari, M., Esmaili Kia, Gh. (2014). Psychological characteristics contributing to expertise in audit judgment. Accounting and Auditing Review, 21(4), 505-526. (in Persian)
Moshashaei, S.M., Hashemi, S.A., Foroughi, D. (2018). The Effect of Auditors’ Individual Differences on Their Professional Commitment: the Mediation Effect of Ethical Climate Fit. Accounting and Auditing Review, 25 (3), 415-432. (in Persian)
Nezafati, N., Ganbar Tehrani, N., & Davari, Sh. (2017). Identifying and ranking the effective factors in knowledge sharing between the counterpart organizations (Case study: petrochemical industry). Human Resource Management in Oil Industry, 8 (32), 85-116. (in Persian)
Nguyen, L., Umemoto, K., Kohda, Y., & Blake, J. (2015). Knowledge management in auditing: a case study in Vietnam. European Conference on Knowledge Management, 571-596.
Noori, M., & Nooripoor, M. (2013). Applicability of the theory of planned behavior (TPB) to predict acceptance of cooperative system: The case of Boyer-Ahmad county. Journal of Applied Sociology, 24(3), 195-212. (in Persian)
Pradeepika, A. & Manjitsingh, C. (2016). A study of theoretical construct of khnowledge sharing behavior. International journal of research in business management, 4, 49-54.
Rahimi, F., & Salehi, R. (2018). Multilevel analysis of the impact of job characteristics on knowledge sharing with the mediating role of organizational identification. Journal of Information Processing and Management, 33 (3), 989-1012. (in Persian)
Rahmani, H., & Rajabdoory, H., & Khoramin, M. (2017). Investigating the effect of reasoned action theory on the incidence of fraud in financial reporting. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(24), 135-144. (in Persian)
Rodgers, W., Mubako, G.N., & Hall, L. (2017). Knowledge management: The effect of knowledge transfer on professional skepticism in audit engagement planning. Computers in Human Behavior, 70, 564-574.‏
Saei, M. J., Lari, M., Khadem, H. (2018). Strategic Game Manager - Auditor: Evidence of Game Theory. Accounting and Auditing Review, 25(4), 497-518. (in Persian)
Sarikhani M., Izadinia, N., & Daei-Karimzadeh, S. (2019). Investigating the Factors Affecting the Whistle-blowing Intentions Using the Fraud Triangle and the Theory of Planned Behavior: An Accountant's Perspective. Iranian Journal of Value and Behavioral Accountings Achievements, 3 (6), 105-135. (in Persian)
Sarikhani M., Izadinia, N., & Daei-Karimzadeh, S. (2019). Investigating the Whistle-blowing Intentions Using the Theory of Planned Behavior and Moderating Role of Moral Intensity. Journal of Financial Accounting Knowledge, 6(1), 75-105.
Taghi Zadeh Mosen, M., Pahlavani Farahani, A., & Heger, A. (2017). Investigating the main factors of outsourcing effective and experienced human resources personnel (Case study: One of the Iranian oil and gas drilling companies). Scientific Journal of Oil and Gas Exploration and Production, 23 (152), 29-34. (in Persian)