چالش‌ها و فرصت‌های تغییر گزارش حسابرس در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی تابران، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت گزارش حسابرس و پیامدهای تغییر آن در محیط‎های مختلف قانونی، سیاسی و اقتصادی و در نظر گرفتن تحولات اخیر جهان در گزارش حسابرس، این پژوهش با هدف بررسی ایرادهای گزارش کنونی حسابرس و نیز، شناسایی چالش‎ها و فرصت‎های اجرای استاندارد بین‎المللی حسابرسی 700 (تجدیدنظر شده 2015) و 701 (جدید) در ایران انجام شده است.
روش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی و ابزار مصاحبه عمیق استفاده شده و به همین منظور با 18حسابرس و 15سرمایه‎گذار با تجربه مصاحبه شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش ایرادهای گزارش کنونی حسابرس در ایران (شکل، محتوا، ارائه گزارش حسابرس) و ریشه‎های آن (اقتصادی، قانونی، حرفه حسابرسی، گزارشگری شرکتی، استانداردهای حسابرسی و انتظارات) و همچنین چالش‎ها (مقاومت حسابرسان، مشکلات اجرای استاندارد، افزایش ریسک گزارشگری، مقاومت صاحبکار و افزایش احتمال سردرگمی و تفاوت در برداشت استفاده‎کنندگان از موضوع‎های کلیدی حسابرسی)، فرصت‎ها (ارتقای گزارش حسابرس و حرفه حسابرسی، افزایش ارتباطات، بهبود تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران و کمک به مدیریت) و راهبردهای لازم (آموزش، ضمانت‎های کافی برای اجرا، استانداردگذاری و نحوه اجرا) به‎منظور اجرای صحیح گزارش جدید حسابرس شناسایی شدند. همچنین موضوع‎های کلیدی حسابرسی از دیدگاه حسابرسان و سرمایه‎گذاران و سایر تقاضای اطلاعاتی سرمایه‎گذاران از گزارش حسابرس از دیدگاه سرمایه‎گذاران استخراج شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‎های پژوهش، سطح کنونی گزارش حسابرس از سطح استاندارد فعلی فاصله بسیاری دارد و نیازمند اقدام‎های مؤثر از جمله افزایش نظارت بیشتر بر حرفه حسابرسی توسط مراجع ذی‌صلاح و افزایش کیفیت گزارش حسابرس برای رفع ایرادهای گزارش کنونی حسابرس است. یافته‎‎‎های این پژوهش ضمن دانش‎افزایی در حوزه حسابرسی، بینشی را برای مرجع استانداردگذار حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار، به‎عنوان مقام ناظر فراهم می‎کند تا بتوانند با در نظر گرفتن فرصت‌ها و چالش‌های پیشرو، در مسیر تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای گزارش جدید حسابرس، گام‎های مؤثرتری بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and Opportunities of Changing the Auditor Report in Iran

نویسندگان [English]

  • Neda Jafari Nasab Kermani 1
  • Mahnaz Molanazari 2
  • ali rahmani 3
1 Instructor, Department of Accounting, Tabaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social and Economic, Al-Zahra University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof., Faculty of Social Sciences and EconomyUniversity of alzahra,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study examines the challenges and opportunities in impelimenting of International Standard of Auditing 700 (revised 2015) and 701 (new) in Iran in terms of the recent transformations in auditor report and potential impacts of its change on various political, legal and economic environments.
Methods: We perform qualitative content analysis and in-depth interview among experienced group of 18 auditors and 15 investors.
Results: This study has identified the defects in the present report in Iran (Form, content, presentation of the auditor report) and its roots (economic, legal, the audit profession, corporate reporting, auditing standards and expectations), as well as the challenges (auditor resistance, problems in execution of standards, increase in reporting risks, client resistance and increased probability of confusion and diversity in user perception of Key Audit Matters) Opportunities (promotion of auditor report and the audit profession, enhanced relations, improved investor decision making and management assistance) and the required strategies (training, adequate standard setting performance warrantees and method of performance) for the proper execution of the new audit report. Moreover, Key Audit Matters from the point of view of auditors and investors as well as other informational needs of investors have been extracted from the audit report.
Conclusion: According to the findings, the current level of the report is quite different from standard levels being applied, and effective action is required for resolving defects observed in the current auditor report, including increased supervision on the audit profession by related authorities as well as an increase in the quality of the auditor report. Moreover, findings of this research shall contribute to the body of knowledge in the field of auditing, and provide a perception- through consideration of opportunities (including upgrading the auditor report and the audit profession, improving investor decision making, etc.) and challenges encountered (such as auditor and client resistance, etc.)- by regulators  including standard setting authorities in auditing, the Securities Exchange Organization can act as supervisory authorities and pave the way towards more effective achievement of objectives set for the new audit report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor report
  • International standard of auditing 700 (Revised)
  • International standard of auditing 701
  • Key audit matters
ایمان، محمدتقی؛ نوشادی، محمدرضا (1390). تحلیل محتوای کیفی. پژوهش، 3 (2)، 15-44.
جعفری نسب کرمانی، ندا. (1397). موضوع‎های کلیدی حسابرسی. مجله حسابرس، (96)، 44- 54.
جعفری نسب کرمانی، ندا؛ ملانظری، مهناز (1397). گزارش کنونی و جدید حسابرس: دیدگاه حسابرسان ایرانی. پژوهش‎های تجربی حسابداری، 7(4)، 95- 116.
سلیمانی امیری، غلامرضا؛ محمودخانی، مهناز (1398). دیدگاه حسابرسان ایران در خصوص حسابرسی برآوردهای ارزش منصفانه. بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 255-278.‎
گل محمدی، مریم؛ رحمانی، علی (1397). شناسایی چالش‌های فنی به‎‌کارگیری ارزش‎ منصفانه در گزارشگری مالی ایران با تأکید بر الزامات IFRS13. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 387-414.‎
References
Asare, S. K., & Wright, A. M. (2012). Investors', auditors', and lenders' understanding of the message conveyed by the standard audit report on the financial statements. Accounting Horizons, 26(2), 193-217.
Black Rock (2013). Comments to the IAASB Re: The exposure draft Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Available at: http://www.ifac.org.
Deloitte (2013). Comments to the IAASB Re: The exposure draft reporting on audited financial statements: Proposed new and revised International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Available at: http://www.ifac.org.
Fellnäs, V., Strömbäck, J., & Anell, A. (2015). Key Audit Matters. Master of Science in Business and Economics, Lunds University.
Gimbar, C., Hansen, B., & Ozlanski, M. E. (2016). The effects of critical audit matter paragraphs and accounting standard precision on auditor liability. Accounting Review, 91(6), 1629–1646.
Golmohammadi, M., & Rahmani, A. (2018). Technical Challenges of Implementing Fair Values in Financial Reporting of Iran: Emphasizing on IFRS13 Requirements. Journal of Accounting & Auditing Review, 25 (3), 387-414. (in Persian)
Iman, M., & Nowshadi, M. (2011). Qualitative Content Analysis. Research, 3(2), 15-44.
(in Persian)
International Auditing and Assurance Standards Board. (2011). Enhancing the value of Auditor Reporting: Exploring options for change consultation paper may 2011, https://www.ifac.org/publications-resources/enhancing-value-auditor-reporting-exploring-options-change.
International Organization of Securities Commissions (2013). Comments to the IAASB Re: The exposure draft Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Available at: http://www.ifac.org.
International Organization of Securities Commissions (2009). Auditor Communications. Consultation Report, September, Madrid.
Jafari Nasab Kermani, N., & Mola Nazari, M. (2018). The Current and New Audit Report: Viewpoints of Iranian Auditors. Empirical Accounting Research, 7(4), 95-116. (in Persian)
Jafari Nasab Kermani, N. (2018). Key Audit Matters. Auditing Journal, (96), 44-54. (in Persian)
Lennox, C. S., Schmidt, J., & Thompson, A. (2017). Is the expanded model of audit reporting informative to investors. Evidence from the UK [Verkkodokumentti] [Viitattu 29.11. 2017] Saatavilla https://ssrn. com/abstract, 2619785.
Malaysian Institute of Accountants (2011). Narrowing the Audit Gaps: A Call for Change.
Mazars. (2012). Comments to the IAASB Re: The exposure draft reporting on audited financial statements: Proposed new and revised International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Available at: http://www.ifac.org.
Pelzer, J.R.E. (2016). Understanding barriers to Critical Audit Matter effectiveness: A qualitative and experimental approach. Doctoral dissertation, The Florida State University.
Prasad, P. & Chand, P. (2017). The Changing Face of the Auditor's Report: Implications for Suppliers and Users of Financial Statements. Australian Accounting Review, 27(4), 348-367.
Reid, L.C., Carcello, J. V., Li, C. & Neal, T. L. )2016(. Impact of Auditor and Audit Committee Report Changes on Audit Quality and Costs: Evidence from the United Kingdom. [Online] Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2647507 [Accessed April 2017].
Soleymani Amiri, Gh. & Mahmoudkhani, M. (2019). Iranian Auditors Perspectives about Auditing of Fair Value Estimates. Journal of Accounting & Auditing Review, 26 (2), 255-278. (in Persian)
The Association of Chartered Certified Accountants. (2013). Comments to the IAASB Re: The exposure draft Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Available at: http://www.ifac.org.
The Association of International Accountants. (2013). Comments to the IAASB Re: The exposure draft Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Available at:http://www.ifac.org.
The Chartered Financial Analyst Institute (2013). Comments to the IAASB Re: The exposure draft Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Available at: http://www.ifac.org.
The Group of 100 (2013). Comments to the IAASB Re: The exposure draft Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Available at: http://www.ifac.org.
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (2013). Comments to the IAASB Re: The exposure draft Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Available at: http://www.ifac.org.
The Inter-American Accounting Association. (2013). Comments to the IAASB Re: The exposure draft Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Available at: http://www.ifac.org.
The New York State Society of Certified Public Accountants (2013). Comments to the IAASB Re: The exposure draft Reporting on audited financial statements: Proposed new and revised International Standards on Auditing (ISAs), issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Available at: http://www.ifac.org.
Vanstraelen, A., Schelleman, C., Meuwissen, R., & Hofmann, I. (2012). The audit reporting debate: Seemingly intractable problems and feasible solutions. European Accounting Review, 21(2), 193-215.
Wallin, A., & Jörlöv, E. (2016). The revised audit report: Revision of international standards and its impact on communication between auditors and users in Sweden. Master’s Programme in Accounting and Auditing. School of Economics and Management.