مروری بر پژوهش‌های حسابرسی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائۀ تصویر جامعی از وضعیت فعلی پژوهش‌های حسابرسی در ایران است. همچنین در این پژوهش تلاش می‌شود که با بررسی روند پیشرفت حوزه‌های تحقیقات حسابرسی طی زمان و شناسایی حوزه‌هایی که تا کنون محققان کمتر به آن توجه کرده‎اند، نگرش روشن‌تری دربارۀ فرصت‌های مطالعاتی آینده فراهم شود. در این پژوهش 457 مقالۀ حسابرسی چاپ‎شده در 16 نشریۀ علمی ‌پژوهشی و علمی‌ ترویجی در گروه‎های حسابداری و حسابرسی، اقتصاد، مدیریت و مالی از سال 1371 تا پاییز 1396 مرور شده است. به‎منظور تدوین نقشۀ ادبیات پژوهش، ضمن بررسی چارچوب مفهومی مقاله‎ها، متغیرهای مستقل و وابستۀ هر پژوهش‌ شناسایی شد. بر اساس ماتریس روابط بررسی شده در مقاله‎ها، چارچوب مفهومی جامعی از پژوهش‌های حسابرسی در ایران به‎دست آمد و 11 حوزۀ‌ تحقیقاتی همراه با فراوانی روابط بررسی‎شده در هر حوزه، شناسایی شد. بیش از 60 درصد تحقیقات از روش آرشیوی و 33 درصد از روش پیمایشی استفاده کرده‌اند. کیفیت حسابرسی بخش عمدۀ مطالعات گذشته (70 درصد) را به خود اختصاص داده است. پس از کیفیت حسابرسی، حق‌الزحمۀ حسابرسی و اظهارنظر حسابرس در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. همچنین محققان به حوزه‌هایی همانند تردید حرفه‌ای، قضاوت و تصمیم‌گیری، تقلب، اخلاق و رفتار حرفه‌‌ای کمتر توجه کرده‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Audit Research in Iran

نویسندگان [English]

  • Samira Nateghi 1
  • kaveh Mehrani 2
  • Arash Tahriri 3
1 MSc. in Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Prof. in Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Prof. in Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to provide a comprehensive picture of the current status of audit research in Iran. In addition, this study seeks to present more clear directions about the research opportunities by examining the trends of research themes overtime as well as identifying research areas which have been less considered by researchers. This paper reviews 457 audit research articles published in 16 accounting and auditing scientific journals as well as publications of economic, management and financial groups from 1992 to autumn of 2017. In order to make a literature review map, the conceptual framework of the articles was examined and independent and dependent variables were identified. Based on the matrix of relations examined in the papers, a comprehensive conceptual framework of audit research in Iran was obtained and 11 research areas were identified along with the frequency of studied relationships in each area. More than 60% of the research has used the archival method and 33% of the research has used the survey method. Audit quality has been a major part of past studies and 70 percent of the research conducted in this area has examined the consequences of audit quality. After audit quality, audit fees and auditors' opinions are ranked second and third. Professional Skepticism, judgment and decision making, fraud, ethics, and professional conduct have been less considered by researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing
  • Future research directions
  • Narrative review
  • Research areas
  • Review study
ساعی، م.؛ لاری دشت‌بیاض، م؛ فاتح‌گوش، ح. (1394). بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی پژوهشی حسابرسی در دو دهۀ اخیر. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22 (2)، 220- 203.
وفائیان، ا.؛ منصوریان، ی. (1393). چگونه یک تحقیق مروری انجام دهم؟ کلیات: اطلاعات، ارتباطات و دانش‌شناسی، 17(5)، 90-85.
 
Aveyard, H. (2010). Doing a literature review in health and social care: A practical guide. UK: Open University Press.
Defond, M. & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of accounting and economics, 58(2-3), 275–326.
Francis, J. R. (2011). A framework for understanding and researching audit quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30 (2), 125–152.
Gramling, A. A., Jenkins, J. G., Taylor, M. H. (2010). Policy and research implications of evolving independence rules for public company auditors. Accounting Horizons, 24 (4), 547–566.
Hurrt, R.K., Brown liburd, H., Early, C., Krishnamoorthy, G. (2013). Research on Auditor Professional Skepticism :literature Synthesis and opportunities for future research. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32, 45-97.
Knechel, W.R., Krishnan, G.V., Pevzner, M.B., Shefchik, L., Velury, U. (2013). Audit quality: insights from the academic literature. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32 (S-1), 385–421.
Lesage, C. & Wechtler, H. (2012). An inductive typology of auditing research. Contemporary Accounting Research, 29 (2), 487–504.
Libby, R. & Luft, J. (1993). Determinants of judgment performance in accounting settings: ability, knowledge, motivation, and environment. Accounting, Organizations and Society, 18 (5), 425–450.
Nelson, M. W. & Tan, H. T. (2005). Judgment and decision making research in Auditing: A task, person, and interpersonal interaction perspective. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 24 (s-1), 41–71.
Petticrew, M. & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
Saei, M., Lari Dashtbayaz, M., Fateh Goush, H. (2015). A review and content analyzing of Iranian auditing research: Two recent decades.Journal of Accounting and Auditing Review, 22 (2), 203–220. (in Persian)
Smith, G. & Krogstad, J. L. (1988). A taxonomy of content and citations in Auditing: A Journal of Practice and Theory. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 8 (1), 108–117.
Solomon, I. & Shields, M. D. (1995). Judgment and decision making research in auditing. In R.H.Ashton, & A.H.Ashton (Eds.), Judgment and decision making research in accounting and auditing (pp.137–175). Cambridge University Press.
Solomon, I. & Trotman, K. T. (2003). Experimental judgment and decision research in auditing: the first 25 years of AOS. Accounting, Organizations and Society, 28, 395–412.
Swanson, R.W. (1976). A work study of the review production process. Journal of the American Society for Information Science. 27 (1), 70–72.
Trompeter, G.M., Carpenter, T.D., Desai, N., Jones, K.L., Riley, Jr, R.A. (2013). A Synthesis of Fraud-Related Research. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32 (S-1), 287–321.
Vafaian, A. & Mansourian, Y.(2014). How to do a literature review? Generalities: Information, Communication, and Knowledge, 5, 85–90. (in Persian)
Woodward, A. M. (1977). The roles of reviews in information transfer. Journal of the American Society for Information Science, 28 (3), 175–180.