خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیل‎گر مالکیت خانوادگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدة علوم مالی، دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکدة علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدة علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

درصد تجدید ارائۀ صورت‌های مالی و به‌تبع آن خطای حسابرسی در ایران به‌شدت بالاست و در عین‌ حال، تأخیر در گزارش حسابرسی هم به‌شدت در حال نزول است. اگرچه تحقیقاتی دربارۀ عوامل مؤثر بر خطای حسابرسی وجود دارد، اثر ­تأخیر در گزارش حسابرسی بر خطای حسابرسی با نقش تعدیل‎گر مالکیت خانوادگی تا کنون آزمون نشده است. یکی از عواملی که موجب افزایش توانایی کشف حسابرس می‎شود، تلاش حسابرسی یا مدت ‌زمانی است که حسابرس برای رسیدگی‌ها صرف می‎کند؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی رابطۀ منفی دارد. تحلیل مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد تأخیر در گزارش حسابرسی با خطای حسابرسی نوع اول رابطۀ معناداری ندارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطۀ منفی و معناداری برقرار می‎کند. همچنین، بین مالکیت خانوادگی با خطای حسابرسی نوع اول رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، اما با خطای حسابرسی نوع دوم رابطۀ معناداری ندارد. سایر یافته‌ها نیز نشان می‎دهد مالکیت خانوادگی رابطۀ تأخیر در گزارش حسابرسی و خطای حسابرسی نوع دوم را تعدیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Failure: Audit Report Lag and Moderating Role of Family Ownership

نویسندگان [English]

  • Fakhroddin Mohammadrezaei 1
  • Mohsen Tanani 2
  • Abolfazl Aliabadi 3
1 Assistant Prof. of Accounting, Faculty of Financial Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof. of Accounting, Faculty of Financial Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 MSc. Student of Accounting, Faculty of Financial Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Restatements’ of financial statements and consequently audit failures are surprisingly high in Iran and audit report lag (ARL) is also falling sharply. Although there are studies about determinations of audit failure, the role of ARL in audit failure by taking into account the possible moderating role of family ownership has not been investigated.One of the factors that affects auditors’ ability in detecting breaches in clients’ financial statements is audit effort. Hence, it can be predicted that ARL, as a surrogate of audit effort, has a negative relation with audit failure. The results of multivariate analysis reveal that ARL has a negative and significant relation with Type II audit failure, but there is no significant association between ARL and Type I audit failure. Moreover, family ownership is positively associated with Type I audit failure and it has an insignificant relation with Type II audit failure. Finally our findings show that family ownership does not moderate the relation between ARL and Type II audit failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit error type I
  • Audit error type II
  • Audit report lag
  • Family ownership
  • Restatements’ of financial statements
احمدی، م. (1394). بررسی ارتباط بین تأخیر غیرعادی در گزارش حسابرسی و تجدید ارائۀ آتی صورت‌های مالی در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اصفهان.
حساس یگانه، ی.؛ غلام‌زاده لداری، م. (1391). ارزیابی جامع کیفیت حسابرسی در ایران: فرصت‌های تحقیقاتی. دهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران: دانشگاه الزهرا.
رحمانی، ح.؛ بخردی نسب، و. (1395). بررسی تأثیر تأخیرات عادی و غیرعادی در روند انتشار و ارائۀ گزارش حسابرس بر استقلال حسابرس. دانش حسابرسی، 17(67)، 286- 265.
رفیعی، ا.؛ صفر زاده، م. (1393). تجدید ارائۀ صورت‌های مالی و عوامل مؤثر بر آن در صنایع مختلف. دانش حسابرسی، 14(55)، 198- 175.
صفری گرایلی، م. (1396). بررسی تأخیر غیرعادی گزارش حسابرسی و تجدید ارائۀ صورت‌های مالی آتی: نقش تعدیلی وابستگی اقتصادی و تخصص صنعت حسابرس. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6 (23)، 168-155.
عبدلی، م.؛ فعال قیومی، ع.؛ پرتوی، ن. (1392). تأثیر ویژگی‌های حسابرس بر تجدید ارائۀ صورت‌های مالی. فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 20(3)، 100- 85.
کردستانی، غ.؛ آزاد، ع.؛ کاظمی، م. (1389). آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه. مجلۀ تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 2 (8)، 73-62.
گجراتی، د. (1395). مبانی اقتصادسنجی، جلد دوم، ترجمۀ حمید ابریشمی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مهدوی، غ.؛ دهقانی سعدی، ع. (1395). نقش میانجی‌گری تأخیر غیرعادی در ارائۀ گزارش حسابرسی در تبیین رابطۀ بین کیفیت سود و ارزش شرکت. دانش حسابداری، 7 (26)، 130- 107.
مهر آذین، ع.؛ قبدیان، ب.؛ فروتن، م. (1392). مالکیت خانوادگی، غیرخانوادگی شرکت‌ها و مدیریت سود. دانش حسابرسی، 13(52)، 170-153.
نمازی، م.؛ محمدی، م. (1389). بررسی کیفیت سود و بازده شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 2 (2)، 194- 159.
نوروش، ا.؛ کرمی، غ.؛ مهرانی، س.؛ شهبازی، م. (1396). مرور جامع بر حسابرسی. تهران: نگاه دانش.
References
Abdoli, M., Faal-Ghayumi, A., Partoie, N. (2013). The effect of auditor characteristics on restatement of financial statements. Journal of Accounting and Auditing Review, 20 (3), 85-100. (in Persian)
Ahmadi, M. (2015). Relationship between abnormal audit report lag and restatement of financial statements in firms listed on Tehran Stock Exchange. M.A. Thesis, Islamic Azad University. (in Persian)
Anderson, R.C, & Reeb, D.M. (2003). Founding-Family Ownership and Firm Performance: Evidence from S&P 500. The Journal of Finance, LVIII (3), 1301-1328.
Banimahd, B., Moradzadehfard, M., Zeynali, M. (2012). Audit Report Lag and Auditor Change: Evidence from Iran. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(12), 12278-12282.
Blankley, A. I., Hurtt, D. N. & MacGregor, J. E. (2012). Abnormal audit fees and restatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31 (1), 79–96.
Blankley, A. I., Hurtt, D. N., & MacGregor, J.E. (2014). The relationship between audit report lags and future restatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33 (2), 27–57.
Bowrin, A.R. & King, J. (2009). Time pressure, task complexity, and audit effectiveness. Managerial Auditing Journal, 25(2), 160 – 181.
Gujarati, D. (2016). Basic Econometrics. Translated by Hamid Abrishami, Tehran: Tehran University Press.
Hassas-Yeganeh, Y., & Gholamzadeh Delari, M. (2012). Comperhensive evaluation of audit quality in Iran. 10Th National Conference in Accounting, Alzahra University, Tehran. (in Persian)
Hung Chan, K., Luo, W.V., & Mo, P.L.L. (2015). Determinants and implications of long audit reporting lags: evidence from China. Accounting and Business Research, 46(2), 145-166.
Khan, A. & Subramaniam N. (2012). Family firm, audit fee and auditor choice: Australian evidence. Financial Markets & Corporate Governance Conference. Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract =1985776.
Knechel, W.R., & Payne, J.L. (2001). Additional evidence on audit report lag, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 20, 137-146.
Kordestani, Gh., Azad. A., & Kazemi, M. (2010). The importance of prior period adjustments in capital market. Journal of Accounting and Auditing Research, 2 (8), 62-73. (in Persian)
Lambert, T. A., Jones, K. L. & Brazel, J. F. (2013). Unintended Consequences of Accelerated Filings: Are Involuntary Reductions in Audit Delay Associated with Reductions in Earnings Quality? Available in: ssrn. DOI: 10.2139/ ssrn.963402.
Lin, Y-H., Lin, S., Fornaro, J.M., Huang, H-W. S., (2017). Fair value measurement and accounting restatements. Advances in Accounting,  38, 30-45.
Mahdavi, Gh., & Dehgani, A. (2016). The moderating role of audit report lag in relation between earnings quality and firm value. Journal of Accounting Knowledge, 7 (26), 107-130. (in Persian)
Meher Azin, A., Gobadian, B., & Froutan, M. (2013). Family and non-family firms and earnings management. Journal of Audit Knowledge, 13 (52), 153-170.
(in Persian)
Mohammad Rezaei, F. & Mohammad Saleh, N. (2016). Audit report lag: the role of auditor type and increased competition in the audit market. International Journal of Auditing, 20(1), 87- 100.
Mohammad Rezaei, F., Moh-Saleh, N., & Ahmed, K. (2018). Audit firm ranking, audit quality and audit fees: Examining conflicting price discrimination views. The International Journal of Accounting, Forth coming.
Namazi, M., Mohammadi, M. (2010). Earnings quality and return of family and non-family firms in listed firms in Tehran Stock Exchange. Journal of Advances in Accounting, 2 (2), 159-194. (in Persian)
Noravesh, I., Karami, Gh., Mehrani, S. & Shahbazi, M. (2017). Comperhensive review on accounting, Negah-Danesh, Tehran. (in Persian)
Rafei, A. & Safarzadeh, M. (2014). Financial statements’ restatements and its factors in different industries. Journal of Audit Knowledge, 14 (55), 175-198. (in Persian)
Rahmani, H. and Bekhadi Nasab, V. (2016). Abnormal audit report lag on auditor indepence. Journal of audit knowledge, 17(67), 265-286. (in Persian)
Safrai Garaieli, M. (2017). Abnormal audit report lag and restatement of financial statements: The moderating role of economic bonding and audit specialization. Journal of Accounting and Auditing Knowledge, 6 (23), 155-168. (in Persian)
Sharad, K. (2014). The Timeliness of Quarterly Financial Reports of Companies in Malaysia. Working Paper. Online at www. ssrn. com.
Wang, D. (2006). Founding Family Ownership and Earnings Quality. Journal of Accounting Research, 44 (3), 619-656.