بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه‌گذاران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

2 دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

پس از شکل‌گیری نظریۀ مالی رفتاری، سمت و سوی تحقیقات تجربی در این حوزه به بررسی ارتباط میان تمایلات سرمایه‌گذاران و تغییرات قیمت سهام سوق داده شده است و در این زمینه که کدام عوامل بر خطاهای رفتاری سرمایه‌گذاران مؤثر بوده و چگونه می‌توان آنها را تعدیل کرد، بحثی صورت نگرفته است؛ از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه‌گذاران است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 560 سال ـ شرکت طی دورۀ زمانی 1387 تا 1394 با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد کیفیت اطلاعات حسابداری با تمایلات سرمایه‎گذاران دارای رابطۀ منفی و معنادار و عدم اطمینان اطلاعاتی با تمایلات سرمایه‎گذاران دارای رابطۀ مثبت و معنادار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری و کاهش عدم اطمینان اطلاعاتی، شدت رفتارهای احساسی سرمایه‌گذاران در قیمت‌گذاری سهام را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، نتایج تحلیل بیشتر نشان داد در دوره‌هایی که سرمایه‌گذاران خوش‌بین‌تر هستند، تمایل دارند پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌تری برای قیمت سهام با کیفیت اطلاعات پایین‌تر و عدم اطمینان اطلاعات بیشتر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Quality Accounting Information and Information Uncertainty on the Investor Sentiment

نویسندگان [English]

  • Mahdi Baharmoghaddam 1
  • Hossein Jokar 2
1 Associate professor accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, kerman, Iran
2 MSc. accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

After the development of behavioral financial theory, the experimental literature in this domain has been exclusively oriented toward investigating the relationship between investors’ inclinations and variations of stocks' price. There hasn’t been any independent research on investigating factors contributing to behavioral mistakes of investors and how they can be moderated. Thus, the purpose of this paper is to investigate the effect of accounting information quality and information uncertainty on investor sentiment. To achieve this goal, the data of 560 companies during the financial periods from 2009 to 2016 is used. The results of this study showed that accounting information quality and lack of confidence in information have a significant negative and significant positive relationship with investors’ inclinations. Furthermore, the results showed that increase in the quality of accounting information and reduction of confidence in information does reduce investors’ affective behavior in racing stocks. In addition, the results of analyses showed that investors are inclined more toward more optimistic predictions for stock price with lower information quality and confidence when investors are more optimistic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Financial
  • Information accounting quality
  • Information uncertainty
  • Investor sentiment
  • Stock Price
ابراهیمی کردلر، ع.؛ ذاکری، ح. (1388). بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی‌ها. مجلۀ تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(3)، 135- 123.
بهرامیفر، ن.؛ شمس عالم، س. ح. (1383). بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 11 (3)، 50-23.  
تلنگی، ا. (1383). تقابل نظریه‌های نوین مالی و مالی رفتاری. تحقیقات مالی، 6 (1)، 25-3.
ثقفی، ع.؛ بولو، ق.؛ محمدیان، م. (1390). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان نقدی آزاد. پیشرفت‌های حسابداری، 3 (2)، 67-37.  
حجازی، ر.؛ قیطاسی، ر.؛ کریمی، م. ب. (1390). هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18 (63)، 80-63.
حقیقت، ح.؛ ایرانشاهی، ع. ا. (1389). بررسی واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به جنبه‌های سرمایه‌گذاری اقلام تعهدی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17 (3)، 22-3.
خواجوی، ش.؛ بهپور، س.؛ ممتازیان، ع.؛ صالحی‌نیا، م. (1393). بررسی رابطۀ متقابل رشد و سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (1)، 88-73.
راعی، ر.؛ فلاح‌پور، س. (1383). مالیۀ رفتاری، رویکردی متفاوت در حوزۀ مالی. تحقیقات مالی، 6 (2)، 106-77.
ستایش، م. ح.؛ شمس‌الدینی، ک. (1395). بررسی رابطۀ بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 8 (1)، 125-103.
ستایش، م. ح.؛ ممتازیان، ع.؛ بهپور، س. (1393). بررسی رابطۀ غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت­های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3 (4)، 66-51.
ستایش، م. ح.؛ محمدیان، م.؛ مهتری، ز. (1394). بررسی اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری، 7 (1)، 102- 73.
عزیزی، ش. (1392). متغیرهای میانجی، تعدیل‌گر و مداخله‌گر در پژوهش‌های بازاریابی: مفهوم، تفاوت‌ها آزمون‌ها و رویه‌های آماری. تحقیقات بازاریابی نوین، 3 (2)، 176-157.
فلاح‌پور، س.؛ عبداللهی، غ. (1390). شناسایی و وزن‎دهی رفتاری سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد AHPفازی. تحقیقات مالی، 13 (31)، 120- 99.
قائمی، م. ح.؛ تقی‌زاده، م. (1395). بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینه‌های معاملات بر واکنش بازار سهام به اخبار سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (2)، 252- 235.
مرادزاده فرد، م.؛ عدل‌زاده، م.؛ فرج‌زاده، م. (1391). عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت‌های رشد. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10 (39)، 145-125.
مرفوع، م.؛ عدل‌زاده، م. (1393). عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه‌گذاران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (1)، 177- 169.
مشکی میاوقی، م.؛ اشرافی، ح. (1393). تأثیر سطح عدم اطمینان بر واکنش قیمت سهام به اخبار خوب و اخبار بد در طول چرخه‌های تجاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (1)، 108- 89.
مؤمنی، م.؛ قیومی، ع. (1387). تحلیل آماری با استفاده از SPSS. تهران، انتشارات کتاب نو.
نیکبخت، م. ر.؛ حسین‌پور، ا. ح.؛ اسلامی مفیدآبادی، ح. (1395). بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6 (2)، 255-219.
نیکومرام، ه.؛ رهنمای ‌رودپشتی، ف.؛ یزدانی، ش. (1391). تأثیر سوگیری شناختی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 5 (1)، 81- 65.
Azizi, SH. (2013). Mediator, Moderator and intervening variables in marketing researches: Conceptualization, differences and statistical procedures and tests. Journal of New Marketing Research, 3 (2), 157–176. (in Persian)
Bahramifar, N., & Shams Alam, S. H. (2004). Investigating the effect of accounting variables on the future abnormal stock return of listed companies in Tehran stock exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, 11 (3), 23-50. (in Persian)
Baker, M., & Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61 (4), 1645–1680.
Barberis, N., Vishny, A., & Shleifer, R. W. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49, 307-343.
Barth, M., Konchitchki, Y., & Landsman, W. (2013). Cost of capital and earnings transparency.Journal of Accounting and Economics, 55 (2), 206–224.
Brown, G., & Cliff, M. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of Empirical Finance, 11 (1), 1–27.
Chen, K. (2011). Investor sentiment and the valuation relevance of accounting information. Working Paper. Singapore Management University.
Cornell, B., Landsman, W., & Stubben, S. (2014). Accounting information, investor sentiment and market pricing.Working Paper.
Cornell, B., Landsman, W., & Stubben, S. (2017). Accounting information, investor sentiment and market pricing.Journal of Law, Finance, and Accounting, 2 (2), 325-345.
Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. Accounting Review, 77 (1), 35–59.
Deng, L., Li, S., & Liao, M. (2016). Dividends and earnings quality. International Review of Economics & Financ, 48, 255–268.
Ebrahimi Kordlar, A. & Zakeri, H. (2009). Review earnings management using asset sales. Journal of Accounting Research, 1(3), 123–135. (in Persian)
Fallah poor, S., & Abdollahi, Gh. (2012). Determining and prioritizing behavior biases of investors in Tehran stock exchange market: a fuzzy AHP approach. Journal of Finance Research, 13 (31), 99–120. (in Persian)
Francis, J., La Fond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295–327.
Francis, J., LaFond, L., Olsson, P., & Schipper, K. (2007). Information uncertainty and postearnings- announcement drift. Journal of Business, Finance and Accounting,34(3-4), 403-433.
Ghaemi, M. H., & Taghizadeh, M. (2016). Studying the effect of information risk and transaction costs on stock market reaction to earnings news. Journal of Accounting and Auditing Review, 23 (2), 235–252. (in Persian)
Haghighat, H., & Iranshahi, A. (2010). The investigating response of investors to aspect of accruals, investment. Journal of Accounting and Auditing Review, 17 (3), 3-22. (in Persian)
Hejazi, R., Gheitasi, R., & Karimi, M. B. (2011). Income smoothing and information uncertainty. Journal of Accounting and Auditing Review, 18 (63), 63-80.
(in Persian)
Jiang G., Lee, M., & Zhang, Y. (2005). Information uncertainty and expected returns. Review of Accounting Studies, 10 (2), 185-221.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An analysis of decision under ris. Econometrica, 47,263-291.
Khajavi, Sh., Behpur, S., Momtazian, A., & Salehinia, M. (2014). Investigating the relationship between growth and profitability of the companies listed in Tehran stock exchange using a simultaneous equations system. Journal of Accounting and Auditing Review, 21 (1), 73–88. (in Persian).
Lin, S., & Walker, M. (2000). FRS3 earnings, headline earnings, and accounting-based valuation models. Accounting and Business Research, 30 (4), 299-306.
Marfoua, M., & Adlzadeh, M. (2014). Information uncertainty and investors’ under-reaction. Journal of Empirical Research in Accounting, 4 (1), 169–177.
(in Persian)
McNichols, M. F. (2002). Discussion of the quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. Accounting Review, 77 (1), 61–69.
Meshki, M., & Ashrafi, H. (2014). The effect of uncertainty level on stock prices reaction to the good news and bad news during business cycles. Journal of Accounting and Auditing Review, 21 (1), 89-108. (in Persian)
Momeni, M., & Qiyumi, A. (2008). Statistical analysis using SPSS. Tehran, New Book Publishing. (in Persian)
Moradzadefard, M., Adlzadeh, M., Farajzadeh, M. & Azimi, S. (2012). Information uncertainty, information asymmetry and growth options. Journal of Finance Research, 10 (39), 125–145. (in Persian)
Nikbakhat, M. R., Hossein Pour, A. H., & Eslami, Mofidabadi, H. (2017). The effect of investor’s sentiment and accounting information on stock price. Journal of Empirical Research in Accounting, 6 (2), 219-255. (in Persian)
Nikomram, H., Ranmay roodposhti, F., & Yazdani, SH. (2012). Investor’s cognitive biases effect on stock valuation. Financial Knowledge of Securities Analysis, 5 (1), 65–81. (in Persian)
Rai, R., & Fallahpoor, S. (2004). Behavioral finance, a different approach in the financial field. Journal of Finance Research, 6 (2), 77–106. (in Persian)
Sagafi, A., Bolo, Gh., M., & Mohammadian, M. (2011). The association between Accounting Information Quality, Overinvestment and Free Cash Flow. Journal of the Accounting Advances, 3 (2), 37–63. (in Persian)
Setayesh, M. H., & Shamsedini, K. (2016). An Investigation of the relationship between investor sentiment and price stocks in Tehran stock exchange (TSE). Journal of the Accounting Advances, 8 (1), 103–125. (in Persian)
Setayesh, M. H., Mohammadian, M., & Mehtari, Z. (2015). Extended abstract investigation of interactive effect accounting information quality and information asymmetry on inefficient investment Tehran stock exchange (TSE). Journal of the Accounting Advances, 7 (1), 73–102. (in Persian)
Setayesh, M. H., Momtazeyan, A., & Pehpur, S. (2015). Investigating the non-linear relationship between growth and profitability of the companies listed in Tehran stock exchange. Asset Management and Financing, 3 (4), 51–66. (in Persian)
Talngy, A. (2004). Confrontation modern finance theory and behavioral finance. Journal of Finance Research, 6 (1), 3-25. (in Persian)
Tong, Y. H., & Miao, B. (2011). Are dividends associated with the quality of earnings? Accounting Horizons, 25 (1), 183–205.
Yang, J., & Jiang, Y. (2008). Accounting information quality, free cash flow and overinvestment: A Chinese study. The Business Review, 11 (1), 159-166.
Zhu, B., & Niu, F. (2016). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 38 (3), 125-134.