تاثیر محافظه کاری و تاخیر در افشای اخبار همزمان سودهای میان دوره ای و پیش بینی سودهای سالیانه بر واکنش بازار سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

شرکت‎ها موظف‎اند طی مدت 30 روز از پایان هر میان‎دوره، سود میان‎دوره و همچنین پیش‎بینی مدیریت از سود سالانه را ارائه کنند. با توجه به همزمانی اغلب این اعلان‎ها این پژوهش بررسی می‎کند که اخبار خوب و بد موجود در اعلان همزمان این سودها چه تأثیری بر واکنش بازار سهام به این اخبار دارد و تأثیر محافظه‎کاری در سود میان‎دوره‎ای و محافظه‎کاری در پیش‎بینی مدیریت و همچنین تأخیر در اعلان بر واکنش بازار سهام به اعلان همزمان این سودها بررسی میشود. به همین منظور با اعمال محدودیت‎هایی طی دورۀ زمانی 1393- 1387، تعداد 101 شرکت برای نمونه انتخاب شد و آزمون‎های لازم به اجرا درآمد. نتایج آزمون فرضیه‎ها نشان داد در سطح مشخصی از اخبار سود میان‎دوره و پیش‎بینی سود سالانه، تفاوت معناداری بین واکنش بازار به اخبار همزمان سودهای میان‎دوره‎ای و پیش‎بینی‎های سود سالانۀ خوب و بد وجود ندارد، اما اضافه‎شدن اثر تأخیر در اعلان همزمان سودهای میان‎دوره‎ای و پیش‎بینی سود سالانه، موجب افزایش (کاهش) شدت واکنش بازار به اخبار خوب (بد) می‎شود. از نتایج دیگر این که در شرکت‎هایی با محافظه‎کاری بیشتر، میزان واکنش بازار سهام به اخبار خوب (بد)، کاهش (افزایش) می‎یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Conservatism and Delay in Simultaneous News Disclosure of Interim Earnings and Annual Earnings Forecast on Stock Market Reaction

نویسندگان [English]

  • Mehdi Aghabeikzadeh 1
  • Daruosh Foroghi 2
  • Mohsen Dastgir 3
1 Ph.D. Candidate in Accounting, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, , Iran
2 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Financial Management, University of Isfahan, Esfahan, Iran
3 Professor of Accounting & Financial Management., Ex member of Accounting Dept., Shahid Chamran University,Ahvaz, Iran (retired in 2010). At the moment I am director of Accounting PhD. students at the Islamic Azad University, Isfahan Branch.
چکیده [English]

In Iran companies listed in Security Exchange are required to present their interim earnings and annual earnings forecast within 30-days of the end of each quarterly and often these announcements are simultaneously Due to the simultaneous announcement that may be two different types of news or similar news from the announcement to Publish to market. Thus the purpose of this study is to survey the impact of the type and nature of news of simultaneous announcement of these earnings on stock market reaction. Also the investigating of the factors affecting the timing of news recognition for example delay in simultaneous announcement of these earnings, conservatism in interim earnings and conservatism in earning forecasts of management on stock market reaction  have founded other purposes of this research. In so doing, we have selected 101 listed-companies as our resulting research sample in period 2008-2014 using systematic sampling method as well as applying some restrictions and used models were multivariate regression models using panel data. From hypothesis testing, the resuls showed that there is no significant difference between the market reaction to the contemporaneous news of interim earnings and good and bad annual earnings forecasts at a certain level of interim earnings news and annual earnings forecast and delay  in simultaneous announcements of earnings increase (decrease) market reaction to good (bad) news. Results also showed in companies with more conservative in interim earnings and in earning forecasts of management decreases (increases) stock market reaction to good (bad) news.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annually Earning Forecast News
  • Conservative in Earning Forecasts of Management
  • Conservative in Interim earnings
  • Dealay in Earnings Announcement
  • Interim Earning News
آقائی، م. ع.، احمدیان، و.، دویران، ف. (2013). بررسی ویژگی‎ها و توان پیش‎بینی سری‎های زمانی جریان‎های نقدی. پیشرفت‌های حسابداری، 5 (1)، 26-1.
باقرزاده، س. (1384). عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 7 (1)، 64-25.  
پورحیدری، و.، عرب‎آبادی، ر. (1393). رابطة تغییرات قیمت سهام و افشای اختیاری در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 21(1)، 56-39.
خدامی‎پور، ا.، مالکی نیا، ر. (1391). بررسی رابطۀ بین میزان محافظه‎کاری شرطی و اخبار منفی آینده در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ دانش حسابداری، 3 (10) 27-7.
سلیمانی، غ.، طاهری، م. (1391). اثر پیش بینی سود هر سهم توسط مدیران بر هزینۀ سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 5 (20)، 27-7.
فروغی، د.، مهرداد آیسک، س.س. (1394). بررسی واکنش بازار به زمان اعلام سود هرسهم پیش‎بینی شده. فصلنامۀ پژوهشهای تجربی حسابداری، 5(1)، 162-139.
قائمی، م.ح.، تقی‎زاده، م. (1395). بررسی تأثیر ریسک اطلاعاتی و هزینۀ معاملات بر واکنش بازار سهام به اخبار سود. فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، (2)23، 252-235.
قائمی، م.ح.، جهانفر، ح.، رضایی، ف. (1391). بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت‎ها. مجلۀ دانش حسابداری، 3(11)، 104- 85.
کامل‎نیا، م.، فدایی نژاد، م.ا. (1392). واکنش بازار به اعلامیه‎های سود فصلی در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ پژوهشهای حسابداری مالی، 5( 4)، 90-71.
یعقوب نژاد، ا.، سعیدی، ع.، روضه‎ای، م. (1388). برآورد صرف ریسک بازار با در نظر گرفتن اهرم بازار در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 11 (28)، 120-105.
Aghaei, M. A., Ahmadian, V. & Daviran, F. (2013). A Study of Characteristics of Interim Cash Flow Series and Their Proxies and the Ability to Predict Them. Journal of Accounting Advances, 5(1), 1-26. (in Persian)
Anilowski, C., Feng, M. & Skinner, D. J. (2007). Does earnings guidance affect market returns? The nature and information content of aggregate earnings guidance. Journal of Accounting and Economics, 44(1-2), 36-63.
Bagherzadeh, S. (2006). Effective Factors on Stock Returns in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research, 7(1), 25-64. (in Persian)
Bagnoli, M., Kross, W. & Watts, S. G. (2002). The Information in Management’s Expected Earnings Report Date: A Day Late, a Penny Short. Journal of Accounting Research, 40(5), 1275–1296.
Beaver, W. H. & Ryan, S. G. (2005). Conditional and unconditional conservatism: Concepts and modeling. Review of Accounting Studies, 10(2-3), 269-309.
Beniluz, Y. (2007). Management earnings forecasts and simultaneous release of earnings news.Working Paper, Rutgers University.
Bloomfield, R. (2008). Discussion of: Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. Journal of Accounting and Economics, 45(2-3), 248–252.
Brown, S., Hillegeist, S. A. & Lo, K. (2009). The effect of earnings surprises on information asymmetry. Journal of Accounting and Economics, 47(3), 208-225.
Choi, H. (2012). Changes in Analysts’ Incentives under Uncertainty, Working paper, University of Washington, USA.
Choi, J. H., Kalay, A., & Sadka, G. (2016). Earnings news, expected earnings, and aggregate stock returns. Journal of Financial Markets, 29, 110-143.
DellaVigna, S. & Pollet, J. M. (2009). Investor inattention and Friday earnings announcements. The Journal of Finance, 64(2), 709-749.
Ertimur, Y., Sletten, E. & Sunder, J. (2014). Large Shareholders and Disclosure Strategies Evidence from IPO Lockup Expirations. Journal of Accounting and Economics, 58(1), 79-95.
Forooghi, D. & Mehrdad Ayask, S. S. (2015). Market Reaction to the Timing of EPS Forecast. Journal of Empirical Research in Accounting, 5(1), 139-162. (in Persian)
Ghaemi, M. H. & Taghizadeh, M. (2016). Studying the effect of information risk and transaction costs on stock market reaction to earnings news. Journal of the Accounting and Auditing Review, 23(2), 235-252. (in Persian)
Ghaemi, M. H., Jahanfar, H. & Rezaei, F. (2013). The Timing of Corporate Earnings Announcements. Journal of Accounting Knowledge, 3(11), 85-104.
(in Persian)
Guay, W., Verrecchia, R. (2007). Conservative disclosure. Working Paper, University of Pennsylvania
Huang, H. H., Chan, M. L., Chang, C. H., & Wong, J. L. (2012). Is corporate                            governance related to the conservatism in management earnings forecasts? Emerging Markets Finance and Trade, 48(2), 105-121.
Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H.  (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics, 94, 67–86.
Kamelnia, M. & Fadaei Nejad, M. S. (2014). Market Reaction to Quarterly Earning Anouncment in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Researches, 5(4), 71-90. (in Persian)
Khodamipour, A. & Malekinia, R. (2012). Conditional Conservatism and Further Negative News in the Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 3(10), 7-27. (in Persian)
Kim, B.H. & Pevzner, M. (2010). Conditional accounting conservatism and future negative surprises: An empirical investigation. J. Account. Public Policy, 29, 311–329.
Kim, J. B. & Zhang, L. (2010). Does accounting conservatism reduce stock price crash risk? Retrieved from http://www.Ssrn.Com.
Kothari, S. P., Shu, S. & Wysocki, P. D. (2009). Do managers withhold bad news? Journal of Accounting Research, 47(1), 241-276.
Michaely, R., Rubin, A., & Vedrashko, A. (2016). Further evidence on the strategic timing of earnings news: Joint analysis of weekdays and times of day. Journal of Accounting and Economics, 62(1), 24-45.
Moradi, M., Salehi, M. & Mehrdad, A. S. S. (2013). The Relationship between Delay in Announcing Quarterly Forecasts of Annual Earnings and the Type of Earnings News. Organizacija, 46(2), 64-71.
Nagar, V., Nanda, D., & Wysocki, P. (2003). Discretionary Disclosure and Stock-Based Incentives. Journal of Accounting & Economics, 34, 283–309.
Pourheidari, O. & Arababadi, R. (2014). The Impact of Stock Price Changes on Voluntary Disclosure in Firms Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of the Accounting and Auditing Review, 21(1), 39-56. (in Persian)
Rogers, J. L. & Van Buskirk, A. (2013). Bundled forecasts in empirical accounting research. Journal of Accounting and Economics, 55(1), 43-65.
Roychowdhury, S. & Sletten, E. (2012). Voluntary Disclosure Incentives and Earnings Informativeness. The Accounting Review, 87(5), 1679-1708.
Sengupta, P. (2004). Disclosure timing: Determinants of quarterly earnings release dates. Journal of Accounting and Public Policy, 23(6), 457-482.
Shroff, P. K., Venkataraman, R. & Zhang, S. (2013). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings: An event-based approach. Contemporary Accounting Research, 30(1), 215-241.
Soleimani, G. & Taheri, M. (2013). The Impact of EOS on Cost of Capital of listed Companies in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Securities Exchange, 20(20), 7-27. (in Persian)
Yaghoobnezhad, A., Saeedi, A. & Rozei, M. (2010). To Estimate Market Risk Premium with respect to Market Leverage in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research, 11(28), 105-120. (in Persian)