بررسی تأثیر فرصت¬های رشد در ارزش‎گذاری جریان نقدی آزاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصتهای رشد می­پردازد. این پژوهش ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود تقسیمی را بهمنزلۀ متغیرهای کنترلی بهکار برده است. دادههای مورد نیاز از 89 شرکت طی یک دوره زمانی دهساله (1381-1391) بهصورت فصلی گردآوری شده است. نتایج پژوهش دلالت بر ارتباط مثبت و معنادار جریان نقدی آزاد با بازده سهام با وجود فرصت­های رشد دارد. بر این اساس نتیجه حاضر در بازار سرمایه ایران میتواند در تصمیم گیری مدیران و سرمایهگذاران برای رسیدن به بازده مناسب شرکت مؤثر باشد و اقدامات کنترلی سهامداران، مانند توجه به نظریه سرمایهگذاری اضافی و نظریه کورو میتواند در این امر مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation among Growth Opportunities in Valuation of Free Cash Flow

نویسندگان [English]

  • Yahyazadehfar Yahyazadehfar 1
  • Shams Shams 2
  • Pakdin Amiri Pakdin Amiri 3
چکیده [English]

This paper examines empirically the effect of firm growth opportunities on the market valuation of free cash flow. An accounting-based valuation framework is developed where stock returns are regressed on free cash flow interacted with growth opportunities proxy, after controlling for book values, dividends, and current earnings. Required data from 89 companies over a ten year period is quarterly gathering. According to the result, it can in decisions affecting corporate managers and investors are to achieve an appropriate return in the Iranian capital market. The results indicate a significant positive relationship between free cash flow and return on equity with growth opportunities.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency theory
  • growth opportunities
  • Free Cash Flow
احمدپور، ا. و رسائیان، م. (1388). بررسی رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نوسان‎های بازده سهام و ارزش بازار شرکت در بورس، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 7(51): 92- 75.##
پورحیدری، ا. و خاکساری، م. (1387). بررسی عوامل تعیین‎کنندۀ خط‎مشی تقسیم سود در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس تهران. مجله توسعه و سرمایه، 1(2): 200- 183.##
جهانخانی، ع. و قربانی، س. (1384). شناسایی و تبیین عوامل تعیین‎کنندۀ سیاست تقسیم سود شرکت‎های پذیرفته‎شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، 7 (20): 48-27.##
حامدی، ع. (1388). بررسی رابطه بین بازده سهام و خطا در ارزیابی اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران (پایان‎نامه کارشناسی ارشد)، قزوین: دانشگاه بین‎المللی امام خمینی، برگرفته از پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری ایران.##
دستگیر، م.، شریفی مبارکه، ر. (1390). بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد و جریان نقدی عملیاتی با بازده سهام، حسابرس، 2(52): 5-1.##
 رضوانی راز، ک. و حقیقت، حمید. (1384). بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد و میزان بدهی با در نظر گرفتن فرصت‎های سرمایه‎گذاری و اندازه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهشگر، (5): 57-50. ##
سینایی، ح. و رضاییان، ع. (1383). بررسی تأثیر ویژگی‎های شرکت بر ساختار سرمایه. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، (19): 123- 148.##
سینایی، ح.، سلگی، م.، و محمدی، ک. (1390). تأثیر فرصت‎های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، 4(10): 102- 87.##
سینایی، ح.، و رشیدی زاد، ف. (1389). بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش‎گذاری عایدات و فرصت­های رشد آتی شرکت­ها، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 17(59): 46-31.##
شیرین بخش، ش. و خوانساری، ز. (1384). کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی، چاپ اول، پژوهشکده امور اقتصادی.##
مهام، ک. و فجرزاده، ع. و حسینی، ج. (1385). جریان نقدی آزاد، دانش و پژوهشهای حسابداری، 14(13): 80-30.##
یحیی‎زاده‎فر، م. و شمس، ش. و لاریمی، س. (1389). بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 12(29): 128-111.##
Attig, N., Guedhamib, O., Mishrad, D.R., (2008). Multiple large shareholders, control contests, and implied cost of equity. Journal of Corporate Finance, 14 (5): 721–737.##
Chun, R., Firth, M. and Jeong-Bon Kim. (2005). Earnings management, surplus free cash flow, and external monitoring, Journal of Business Research, 58(6): 766–776.##
Chung, K.H., Wright, P. & Charoengong, C. (1998). Investment opportunities and market reaction to capital expenditure decisions. Journal of Banking and Finance, 22(1): 41- 60.##
Cuervo, A., (2002). Corporate Governance Mechanisms: A Plea for Less Code of Good Governance and More Market Control. An International Review, 10(2): 84-93.##
DeAngelo, H., L. DeAngelo., and D.J. Skinner. (2000). Special Dividends and the Evolution of Dividend Signaling. Journal of Financial Economics, 57(3): 309–354.##
Francis, R.N., (2011). Out-of-sample cash flow prediction and cash distributions to shareholders, Advances in Accounting, 27(1): 1–9.##
Freeman R., Ohlson J., Penman, S. (1982). Book rate-of-return and the prediction of earnings changes. Journal of Accounting Research, 639-653.##
Fresard, L. & Salva, C. (2010). The value of excess cash and corporate governance: Evidence from US cross-listings. Journal of Financial Economics, 98(2): 359-384.##
Gul, F. A. & Tsui, S. L. (1998). A test of the free cash flow and debt monitoring hypothesis: evidence from audit pricing. Journal of Accounting and Economics, 24 (2): 219-237.##
Gul, F.A. (2004). Free cash flow, debt-monitoring and managers’ LIFO/ FIFO policy choice. Journal of Corporate Finance, 7 (4): 475-492.##
Habib, Ahsan. (2012). Growth opportunities, earnings permanence and the valuation of free cash flow. Australasian Accounting Business and Finance Journal, 5 (4): 101-122.##
Iturriaga, F.J.L., and Crisostomo, V.L. (2010). Do Leverage, Dividend Payout, and Ownership Concentration Influence Firms’ Value Creation? Emerging Markets Finance & Trade, 46(3): 80–94.##
Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76 (2): 329-423.##
Lang, L. & Litzenberger, R. (1989). Dividend announcements: cash flow signaling vs. free cash flow hypothesis. Journal of Financial Economics, 24 (1): 181-191.##
Liang, H. and C. Bathala, (2009). Tradeoff or Pecking order: Capital Structure Policy Suitable for Financially Distressed Firms. The IUP Journal of Applied Finance, 15(10): 5-18.##
Myers, S.C. (1997). Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics, 5(2): 147–175.##
Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values and dividends in security valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2): 661-688.##
Ohlson, J. A., (1990). Synthesis of security valuation theory and the role of dividends, cash flows, and earnings. temporary Accounting Research, 6(2-11): 648-676.##
Oswald, Dennis; Steven Young. (2008). Share reacquisition, surplus cash, and agency problems. Journal of Banking & Finance, 32(5): 795–806.##
Paul, A. G. David, H. L. and Yuan, S., (2009). Agency Problems and Audit Fees: Further Test of the Free Cash Flow Hypothesis. Journal of Accounting and finance, 50(2): 321-350.##
Penman, S. H. & Yehuda, N., (2009). The pricing of earnings and cash flows and an affirmation of accrual accounting. Review of Accounting Studies, 14 (4): 453-479.##
Penman, S. H. (2010). Financial Statement Analysis and Equity Valuation. McGraw-Hill, Irwin, 4th, edition: Boston.##
Perfect, S. B., David, R., Peterson, P. (1995). Self-tender offers: The effects of free cash flow, cash flow signaling, and the measurement of Tobin's q, Journal of Banking & Finance, 19(6), 1005–1023##
Sheng-Syan, C., Kim W. H., Cheng-few L., and Gillian H.H. (2000). Investment opportunities free cash flow and market reaction to international joint ventures. Journal of Banking & Finance, 24(11): 1747–1765.##
Stewart III, G.B., (1991). The Quest for Value, Harper Business, New York.##
Viviani, J. L. (2008). Capital Structure Determinants: An Empirical Study of French Companies in the Wine Industry. International Journal of Wine Business Research, 20(2): 171-194.##
Vogt, S. C., & Vu, J. D. (2000). Free cash flow and long run firm value: Evidence from the Value Line Investment Survey. Journal of Managerial Issues, 7(2): 188-207.##