کیفیت سود، ریسک ورشکستگی و جریان‌های نقدی آتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت سود و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی با در نظر گرفتن شرایط مالی شرکت‌ها میپردازد. برای اندازه‌گیری کیفیت سود از اقلام تعهدی غیرعادی استفاده شده که متغیر توضیحی در مدلهای رگرسیونی پژوهش است. شرایط مالی شرکتها یک بار بهمنزلۀ متغیر تعدیلکننده و با استفاده از مدل احتمال ورشکستگی چاریتو و بار دیگر از طریق تفکیک شرکتهای عضو نمونۀ آماری به ورشکسته و غیر ورشکسته با استفاده از مدل سیستم کلونی مورچگان در مدلهای آماری منظور شده است. جریانهای نقدی عملیاتی نیز متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. نمونۀ آماری شامل هفتادودو شرکت پذیرفتهشده در در بورس اوراق بهادار تهران، در فاصلۀ زمانی نُه ساله از 1380 تا 1388 است. نتایج نشان میدهد که بین کیفیت سود و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی، رابطۀ معناداری وجود دارد و این رابطه تحت تأثیر شرایط مالی شرکت‌ها قرار میگیرد. بین دو مدل احتمال ورشکستگی چاریتو و سیستم کلونی مورچگان، تفاوت معناداری در تبیین رابطه بین کیفیت سود و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Quality; Bankruptcy Risk and Future Cash Flows

نویسندگان [English]

  • kaveh Mehrani 1
  • Omid Zarezadegan 2
1 Associate Prof. in accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
2
چکیده [English]

This research reviews the relationship between earnings quality and future operating cash flows considering financial conditions of sampled companies. For measuring earnings quality, abnormal accruals are used as an explanatory variable in regression models. Financial conditions of companies are used as a moderate variable using Charitou bankruptcy probability model and Ant colony system is used for separating bankrupt and non-bankrupt companies. Operating cash flows is used as a dependent variable in regression models. Research statistical sample contains 72 listed companies in TSE for the period 1380-1388. Results from testing research statistical hypotheses indicate there is a significant relationship between earnings quality and future operating cash flows. On the other hand, there is a significant difference between Charitou bankruptcy probability and Ant colony system models in explaining the relationship between earnings quality and operating cash flows
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Quality
  • Operating Cash Flows
  • Abnormal Accruals
  • Ant Colony System
  • Charitou Bankruptcy Probability Model
ثقفی، ع.، و کردستانی، غ. (1383). بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (37): 72-51.##
ثقفی، ع. و محمدی، ا. (1391). جریان‎های نقدی آتی، اقلام تعهدی غیرعادی و ریسک ورشکستگی. پژوهش های حسابداری مالی، (13): 12-1.##
رعیت کاشانی، م. (1372). شواهدی در رابطه با سود حسابداری و اندازه‌گیری جریان‌های نقدی در ایران. (پایان نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه تربیت مدرس.##
عرب مازار یزدی، م. و صفرزاده م. (1386). تفکیک سود و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (49): 138-111.##
مدرس، ا.، و دیانتی دیلمی، ز. (1382). بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریان‌های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد تجربی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (34): 110- 77.##
میرفخرالدینی، ح.، معین الدین، م.، و ابراهیم پور، ع. (1388). مقایسۀ توانایی جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (55): 116- 99. ##
Al-Attar, A. and Hussain, S. (2004). Corporate data and future cash flows. Business Finance and Accounting, 31 (7/8): 861-903. ##
Al-Attar, A. and Hussain, S. and Yan Zuo, L. (2008). Earnings quality, Bankruptcy risk and Future cash flows. Accounting and Business Research Journal. 38 (1): 5-20.##
Barth, M.E., Cram, D.P. and Nelson, K. (2001). Accruals and the prediction of future cash flows. Accounting Review, 76 (1): 27-58.##
Charitou, A., Neophytou, E. and Charalambous, C. (2004). Predicting corporate failure: evidence for the UK. European Accounting Review, 13 (3):465-497.##
Dechow, P. and Dichev, L. (2002). The quality of accruals and earnings: the role of accrual estimation errors. Accounting Review, 77: 35-59.##
Dorigo, M., Gambardella L.M (1997). Ant Colonies for the Travelling Salesman Problem. Biosystems. 43 (2):73-81.##
Financial Accounting Standards Board (FASB). (1978). Statement of Financial Accounting Concepts 1: Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises. Retrieved from http://www.fasb.org/jsp/ FASB/Page/SectionPage&cid=1176156317989##
Hanna, D.J. (1995). Financial distress and unexpected cash flows. Working paper, University of Chicago.##
Jeter, D.C. and Shivakumar, L. (1999). Cross-sectional estimation of abnormal accruals using quarterly and annual data: effectiveness in detecting event-specific earnings management. Accounting and Business Research, 29 (4): 299-319.##
Kim, M., Kross, W. (2002). The Ability of Earning to Predict Future Operating Cash Flow Has Been Increasing- Not Decreasing. Working Paper, Retrieved from: www.ssrn.com.##
Milea, V. (2005). An ant system for bankruptcy prediction, Erasmus University Rotterdam, Informatics.##
Peasnell, K., Pope, P. and Young, S. (2000). Accrual management to meet earnings targets: UK evidence pre- and post-Cadbury. British Accounting Review, 32 (4): 415-445.##
Richardson, S. (2003). Earnings quality and short sellers. Accounting Horizons (supplement). 49-61. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract= 410382.##
Subramanyam, K. R. (1996). The pricing of discretionary accruals. Journal of Accounting and Economics, 22: 249-281.##
Yoder, T. R. (2007). The Incremental Predictive Ability of Accrual Models with Respect to Future Cash Flows. Unpublished working paper. Mississippi State University. ##