بررسی رابطه توزیع وجه نقد ، اندازۀ شرکت و خطای پیش‎بینی جریان‎های نقدی آتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، مرکز آموزش عالی رجاء قزوین، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد تهران شمال، ایران

چکیده

توزیع وجه نقد بین سهامداران می‌تواند علامت مناسبی برای انعطاف‎پذیری آتی شرکت‌هاشرکت‎ها باشد.  این مقاله نوشتار به رابطهۀ توزیع وجه نقد، اندازه شرکتاندازۀ شرکت و خطای پیش‌بینی جریان‌هاجریان‎های نقدی عملیاتی و آزاد را بررسی می‌کندکرده است. برای اندازه­گیری توزیع وجه نقد بین سهامداران از میزان سود تقسیم‎ شده و برای اندازه اندازۀ شرکت از جمع درایی‌ها استفاده شده است. 71 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره دورۀ زمانی 90-841390-1384 براساس روش غربالگری انتخاب شدند. با استفاده از الگوی رگرسیون مقطعی- ـ تلفیقی چند متغیره و با داده‌های دوره دورۀ زمانی چهار سالهۀ بیان‎ شده، خطای پیش‌بینی جریان نقد هر سال محاسبه شد. سپس از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بیان تأثیر اندازه اندازۀ شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، بر خطای پیش‌بینی جریان نقد ، آزمون مقایسۀ میانگین دو جامعۀ مستقل استفاده گردیدبه‎کار گرفته شد. نتایج نشان دادند، اندازه اندازۀ شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، به‎ طور مجزا و همزمان بر خطای پیش‌بینی جریان نقد عملیاتی تأثیرگذارند تأثیرگذارند وو اندازه اندازۀ شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران، به‎ طور مجزا و همزمان برخطای پیش‌بینی جریان نقد آزاد در سطح 95درصد اطمینان، بی‌تأثیر هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Cash Distribution, Size and Error Prediction of Future Cash Flows

نویسندگان [English]

  • Rezaei Rezaei 1
  • Ghasemi Ghasemi 2
  • Kargar Kargar 2
  • Adousi Adousi 3
چکیده [English]

Cash distributions to the shareholders, can have information content for future companies will have flexibility. Study role of Cash distributions to the shareholders and sizes of on non-governmental error forecast operating cash flows are reviewed The operational criteria used to influence the distribution of cash, the profit is divided. Company total assets and Total sales were used to measure separately. Hence the number of companies active in 71 companies during the period 90-84 Stock Bhadarthran based screening method was chosen To determine error forecast cash flow per year, the time period four years ago, the company's data, using cross-sectional regression model - multivariate combination was used Then the effect of firm size and Cash distributions to the shareholders on the error of the forecast cash flow, a comparison test we used the average of two independent communities. The results indicate the effectiveness of firm size and Cash distributions to the shareholders separately and the Precision Time on the operating cash flow error forecast and no influence of firm size and Cash distributions to the shareholders separately both the Precision Time error Forecasting free cash flow level is 95% confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Distribution
  • Firm
  • Operating Cash Flow Forecast Error
  • Free Cash Flow Forecast Error
ثقفی، ع. (1386). گزینش مدلی کارآمد برای پیشبینی جریانهای نقدی بر اساس مقایسه مدلهای مربوط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 4 (50): 24-3.##
ثقفی، ع.، هاشمی، س. ع. (1383). بررسی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورتهای مالی، ارائه مدل برای پیشبینی جریانهای نقد عملیاتی. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 11 (38): 52-29. ##
رضوانی راز، ک.، رکابدار، ق. و احمدی، م. ر. (1388). بررسی رابطه بین جریانهای نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی،1 (4): 107-92. ##
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1388). اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی. سازمان حسابرسی.##
1-اصول وضوابط حسابداری وحسابرسی: استانداردهای حسابداری (1388)، سازمان حسابرسی ،ص43
2- رضوانی راز ،کریم و رکابدار،قاسم و احمدی،محمد رمضان ،(1388)،"بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفصلنامه حسابداریمالی فسال اول ،شماره4،ص ص92-107
3-ثقفی، علی (1386): گزینش مدلی کارآمد برای پیش بینی جریانهای نقدی بر اساس مقایسه مدلهای مربوط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی » زمستان 1386 – دوره 4 شماره 50.ص3-24
5[m1] -ثقفی، علی. هاشمی، سید عباس. بررسی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورتهای مالی، ارایه مدل برای پیش بینی جریانهای نقد عملیاتی. بررسی های حسابداری و حسابرسی » زمستان 1383 – دوره 11شماره 38 ص 29 تا 52
9-مدرس ، احمد. دیانتی دیلمی، زهرا (1382)، بررسی کاربرد مدل سری زمانی چندمتغیری در پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی: مقایشه تئوری با شواهد تجربی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 10، شماره 34ص 77-110Dechow, P., Richardson, S. & Sloan, R. (2008). The persistence and pricing of the cash component of earnings. Journal of Accounting Research, 46(3):537-566.##
Dichev, I., & Tang, V. (2009). Earnings volatility and earnings predictability. Journal of Accounting and Economics, 47(1-2):160-181.##
Francis, R.N. (2010). Out-of-sample cash flow prediction and cash distributions to shareholders Advances in Accounting, 27 (1): 1-9.##
Greenberg, R.R., Glenn, L.J. & Ramesh, K. (1986). Earnings versus cash flow as apredictor of future cash flow measurs. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 1(4): 266-277.##
Jaggy, B., Gull, F.A. (1999), Analysis of joint effects of Review of investment opportunity set, Free cash flow and size on corporate debt policy. Review of Quantitative Finance and Accounting, 12 (4): 371-381.##
Krishnan, G. & Largay, J. (2000). The predictive ability of direct method cash flow information. Journal of Business Finance and Accounting, 27(1-2): 215-245.##
Lorek, K. & Willinger, G. (2009 ). New evidence pertaining to the prediction of operating cash flows. Review of Quantitative Finance and Accounting, 31(1):1-15##
Lorek, K. and Willinger, G. (2009(. Time series versus cross-sectionally derived predictions of future cash flows, Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, 26 (1): 29-36.##
11[m2] .Bikki Jaggy ,Ferdinand.A.Gull(1999),Analysis of joint effects of Review of investment opportunity set ,Free cash flow and size on corporate debt policy”, Quantitative Finance and Accounting.231-242
 
15. Dechow, P., Richardson, S., & Sloan, R. (2008). The persistence and pricing of the cash component of earnings. Journal of Accounting Research, 46(3),537-566
16. Dichev, I., & Tang, V. (2009). Earnings volatility and earnings predictability. Journal of Accounting and Economics, 47(1-2),160-181
 
18[m3] .Greenberg,R,Johoson,&Ramesh,K.(1986).Earnings versus cash flow as apredictor of future cash flow measurs.Journal of Accounting ,auditing and finance 1 266-277
19[m4] . Lorek, K., & Willinger, G. (2009 ). New evidence pertaining to the prediction of operating cash flows. Review of Quantitative Finance and Accounting, 31(1),1-15
 
21[m5] . Lorek , K., and G. Willinger, (2009(, Time series versus cross-sectionally derived predictions of future cash flows, Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting,26(1),29-36
22. Krishnan, G., & Largay, J. (2000). The predictive ability of direct method cash flow information. Journal of Business Finance and Accounting, 27(1-2)215-245
24[m6] . Rick N. Francis,(2010). Out-of-sample cash flow prediction and cash distributions to shareholders .Advances in accounting incorporaing advances international accounting.2-12
 ##
##
##
##
 [m1] [m1] [m1]در متن نیست!صفحه 6 بخش پیشینه داخلی
 
 [m2] [m2] [m2]در متن نیست!
صفحه2 بخش مقدمه که رفرنس هم داد ه شده است
 [m3] [m3] [m3]در متن نیست!
صفحه 2 بخش مقدمه وصفحه3
 [m4]فقط یکبار در سال 2009 به آنها استناد شده در حالیکه دو منبع آمده؟صفحه 5
 [m5]فقط یکبار در سال 2009 به آنها استناد شده در حالیکه دو منبع آمده؟ صفحه5
 [m6] [m6]در متن نیست!
مقاله پابه بوده که این مقاله براساس ان نگارش گردید