تأثیر مشکل نمایندگی جریان¬های نقد آزاد بر مربوط‎بودن سودها و ارزش¬های دفتری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

این پژوهش ابتدا مربوطبودن سودها و ارزش­ دفتری را بررسی کرده و بعد به تأثیر مشکل نمایندگی جریان­های نقد آزاد بر مربوطبودن سودها و ارزش­ دفتری پرداخته است. برای آزمون مربوطبودن سودها و ارزش دفتری از مدل قیمت اولسون استفاده شد. آزمون فرضیههای پژوهش روی یک نمونۀ نودوهفتتایی از شرکت­های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 89-82 انجام گرفته است. نتایج بیان میکند که ارزش دفتری هر سهم در شرکت­های دارای مشکل نمایندگی جریان­های نقد آزاد و شرکت­های فاقد این مشکل، ارزش مربوط نیست. همچنین نتایج بیانگر آن است که سود هر سهم در شرکت­های دارای مشکل نمایندگی جریان­های نقد آزاد و شرکت­های فاقد این مشکل ارزش مربوط است و مقدار مربوطبودن سود هر سهم در شرکت­های دارای مشکل نمایندگی جریان­های نقد آزاد کمتر است. بنابراین مشکل نمایندگی جریان­های نقد آزاد دارای تأثیر منفی بر مربوطبودن سودها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Free Cash Flow Agency Problem on Value Relevance of Earnings and Book value

نویسندگان [English]

  • Beshkooh Beshkooh 1
  • Jahangiri Livari Jahangiri Livari 2
چکیده [English]

The objective of this study in first stage studies the value relevance of earnings and book value, and in second stage study effect of Free Cash Flow agency problem on the value relevance of earnings and book value. The value relevance of earnings and book value are tested by Ohlson’s Price model (1995). To test Hypotheses of This study used a sample of 97 listed companies on Tehran Stock Exchange over a seven-year period (2004-2011). The results show that Book value per share for firms have Agency Problem and other firms are irrelevance value.Moreover result show that earning per share in presence or absent of agency problem of FCF is value relevance. The amount of value relevance of earning per share in firms with agency problems is lower. Thus FCF Agency problem have a negative effect on the value relevance of earnings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Cash Flow
  • Agency theory
  • value relevance
  • Earnings and Book Value
پورحیدری، ا.، امیری سلیمانی، غ.، صفاجو، م.(1384). بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی­هایحسابداریوحسابرسی، 12 (42): 19-3. ##
ثقفی، ع.، تالانه، ع. (1385). نقش سود، ارزش دفتری و اختیار واگذاری در ارزش‎یابی حق مالکانه در شرکت­های تولیدی پذیرفته‎شده در بورس تهران1370-1383. بررسی­هایحسابداریوحسابرسی، 12 (44): 34-3.##
حساس یگانه، ی. (1390). فلسفه حسابرسی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.##
خواجوی، ش.، الهیاری ابهری، ح. (1385). بررسی محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی، ارزش دفتری و سودخالص بر قیمت سهام شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 8 (22): 20-3. ##
سعیدی، ع.، قادری، ا. (1386). بررسی مربوط‎بودن سود حسابداری، ارزش دفتری و گردش وجوه نقد عملیاتی و سرمایه­گذاری در مدل­های ارزش‎یابی مبتنی بر قیمت. بررسی­هایحسابداریوحسابرسی، 14 (50): 64-47.##
سینایی، ح.، رشیدی زاد، ف. (1389). بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش‎گذاری عایدات و فرصت­های رشد آتی شرکت­ها. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 17 (59): 46-31. ##
طبیبی، س.، ملکی، م،. دلگشایی، ب. (1390). تدوین پایان­نامه، رساله ،طرح پژوهشی و مقاله علمی. تهران: انتشارات فردوس. ##
کردستانی، غ.، رودنشین، ح. (1385). بررسی میزان مربوط‎بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری به ارزش بازار شرکت. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 13 (45): 68-45.##
Anandarajan, A., Iftekhar, H. Ihsan, I. and McCarthy, C. (2006). The Role of Earnings and Book Values in Pricing Stocks: Evidence from Turkey. Advances in International Accounting, 19: 59-89.##
Ballas, A. and Hevas, D. (2005). Differences in the Valuation of Earning and Book Value: Regulation Effect or Industry Effect. The International Journal of Accounting, 40 (4): 363-389.##
Barth, M., Beaver, W. and Landsman, W. (2001). The relevance of the value relevance literayuer for financial accounting standard etting: another view. Journal of acconting and Economics, 31 (1-3): 77-104. ##
Brush, T., Philip, B., and Margaretha, H. (2000). The Free Cash Flow Hypothesis for Sales Growth and Firm Performance. Strategic Management Journal, 21 (4):455-472. ##
Chung, R., Firth, M. and Kim, J. (2005). Earnings Management, Surplus Free Cash Flow, and External Monitoring. Journal of Business Research, 58 (6): 766-776. ##
Collinse, D., Maydew, E. and Weiss, I. (1997). Changes in the Value Relevance of Earnings and Book Values over the Past Forty Years. Journal of Accounting and Economics, 24 (1): 39- 67. ##
El Shamy, M. & Kayed, M. (2005). Value Relevance of Earning and Book Values in Equity Valuation: an international perspective- the Case of Kuwait. International Journal of Commerce and mangment, 15 (1): 68-79.##
Financial Accounting Standard Board. (1980). Statement of Financial Accounting Concepts. No. 2, Qualitative Characteristics of Accounting Information. ##
Francis, J. & Schipper, K. (1999). Have financial statement lost their relevance? Journal of Accounting Research, 37 (2): 319-352. ##
Graham, R. & King, R. (2000). Accounting Practices and the Market Valuation of Accounting Numbers: Evidence from Indonesia, Korea, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Thailand. The International Journal of Accounting, 35 (4): 445-470. ##
Gul, F. & Tsui, S. (1998). A Test of the Free Cash Flow and Debt Monitoring Hypotheses: Evidence from Audit Pricing. Journal of Accounting and Economics, 24 (2): 219-237. ##
Gul, F. (2001). Free Cash Flow, Debt-Monitoring, and managers LIFO/FIFO policy chice. Journal of corporate finance, 7 (4): 475-492. ##
Hand, M. (2003). The value relevance of financial statement in private equity markets. Working paper. Flagler Business School, UNC Chapel Hill. ##
Jensen, M. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. American Economic Review, 76 (2): 323-329. ##
Lehn, K. and Poulsen, A. (1989).Free Cash Flow and stockholders Gains in going private Transactions. Journal of finance, 44 (3): 771-787. ##
Lev, B. (1989). On the usefulness of earnings and earnings research: lessons and directions from two decades of empirical research. Journal of accounting research supplement, 27: 153-192.##
Myers, J. (1993). Implementing residual income valuation with linear information dynamics. Accounting Review, 74 (1): 1-28.##
Ohlson J. (1995). Earning, Book Value, and Dividends in Equity Valuation. Contemporary Accounting Research, 11 (2): 661- 687. ##
Rahman, A. Mohd-Saleh, N. (2008). The Effect of Free Cash Flow Agency Problem on the Value Relevance of Earnings and Book Value. Journal of Financial Reporting and Accounting, 6 (1): 75 – 90.##
Stulz, R. (1990). Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of finance Economics, 26 (1): 3-27.##
Talebnia, Gh. & Tavajjoh, M. (2012). The effect of free cash flow agency problem on the value relevance of eanings and book value using ohlsons model: evidences from emerging market, Iran. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 4: 287-297. ##