اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، ایران

چکیده

این پژوهش اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای هموارسازی سود از دو شاخص استفاده می‌شود: هموارسازی سود از طریق کل اقلام تعهدی و هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری. با مطالعه دقیق ادبیات، سه فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 111 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره سه ساله 1385-1387 انتخاب شده است.
در این پژوهش از مدل‌های اولسون و جوتنر [19] جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون‌های چندگانه خطی و آزمون‌های F و t تحلیل شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد، هموارسازی سود به کاهش اطلاعات نامطمئن در شرکت‌ها منجر می‌شود و با کنترل نوسان حاصل از سود‌های غیرمنتظره و سایر ویژگی‌های شرکت، هموارسازی سود در نزدیکی تاریخ اعلان سود (5روز قبل و 5 روز بعد از تاریخ اعلان سود) هیچ اثری بر بازده سهام شرکت‌ها ندارد. در پایان، این پژوهش نشان می‌دهد، هموارسازی سود بر هزینه سهامداران هیچ اثری نمی‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Income smoothing on firm's information uncertainty, stock returns and cost of equity

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Soleimany Amiri 1
  • Razieh Hamzi 2
چکیده [English]

This study investigated the effect of income smoothing on information uncertainty, stock return and cost of equity. For income smoothing two indices are used: total accruals smoothing and discretionary accruals smoothing. With accurate study of literature we hypothesized three possibilities and selected 111 companies listed in Tehran stock exchange as our survey for a period of three years, 1385-1387.
In this study, Ohlson and Juttner- Narouth models were used to collect data. Our hypotheses were analyzed using multiple liner regressions and F and T tests. Our results showed that income smoothing caused reduction in information uncertainty in selected companies. It also showed that when fluctuations related to unexpected stock earnings are controlled, income smoothing 5 days before and after earnings announcement has no effect on companies' stock return. Finally our data showed that income smoothing has no effect on cost of equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cost of equity
  • Discretionary accruals smoothing
  • Information uncertainty
  • Stock Return
  • Total accruals smoothing