سودمندی ساختار سرمایه و تغییرات آن بر پیشبرد راهبردهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، ایران

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر میزان و نوع پیشبرد هفتگانه راهبرد مالی پرداخته است. بدین منظور 2394 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1377 لغایت 1387 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که شرکتهای دارای نوع و میزان متفاوت در پیشبرد راهبردهای مالی، دارای ساختار سرمایه متفاوتی بوده و به میزان و شیوهای متفاوت نیز ساختار سرمایه خود را تغییر دادهاند. علاوه‌بر آن، نتایج نشان داد که میان نوع و میزان پیشبرد راهبردهای مالی و ساختار سرمایه و نوع و میزان تغییر در آن، در اکثر موارد رابطه آماری وجود داشت، البته این نتیجهگیری به نوع راهبرد مالی مورد بررسی بستگی دارد. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد، با استفاده از ساختار سرمایه و نوع و میزان تغییر در آنها، میتوان به مدل مناسبی برای پیشبینی میزان و نوع پیشبرد در راهبردهای مالی واحد تجاری دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usefulness of Capital Structure and its change for achieving financial strategies of companies in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Setayesh 1
  • Mozafar Jamalian Pour 2
چکیده [English]

Current article attempt to investigate the effects of capital structure and its change on the kind and amount of achieving in seven financial strategies. For this purpose we test 2394 firm-year of the accepted companies in the Tehran Stock Exchange between years of 1377 until 1387. For testing the hypotheses, kolmogrov-smirnov, spearman's correlation coefficient and logistic regression in backward elimination mode were employed. Results show that companies which different in kind and amount of achieving financial strategies had different capital structures and differently change their capital structures. In addition findings reveal significant relationship between kind and amount achieving financial strategies and capital structure components and its kind and amount change in them, but it was differ in different financial strategies. Lastly, with using data of capital structure and its change can obtain well models that predict kind and amount of achieving financial strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Financial Strategy
  • Financial Structure
  • Logistic regression Analysis.