هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت(ABC) ، نگرشی نوین جهت محاسبه بهای تمام شده آموزش رشته‌های گروه پزشکی (مطالعه‌ی تطبیقی: دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، فسا و یزد)

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

در این مقاله از روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) برای محاسبه بهای تمام شده آموزش دانشجویان رشته‌های گروه پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، یزد و فسا به‌صورت تطبیقی استفاده شده است. برای این منظور پس از تعریف مراکز فعالیت و هزینه‌یابی، هزینه‌های مراکز فعالیت سطوح مدیریتی دانشگاه به‌معاونت‌های زیرمجموعه، سپس از معاونت‌ها به دانشکده هاتخصیص داده شد. در سطح دانشکده‌ها نیز بر حسب استفاده هر کدام از واحدهای درسی از خدمات مراکز فعالیت، بهای تمام شده واحدهای درسی محاسبه شده است و در نهایت از مجموع بهای تمام شده واحدهای درسی، بهای تمام شده هر رشته تعیین شد.
نتایج این مطالعه نشان داد، بهای تمام شده آموزش دانشجو در رشته‌های مختلف و بر حسب دانشگاه تفاوت معناداری با یکدیگر دارند که این تفاوت به‌طور عمده بستگی به تعداد واحدهای درسی، تجهیزات آموزشی، ترکیب واحدهای درسی(نظری و عملی) و تعداد دانشجودارد. علاوه‌بر این نزدیک به40% بهای تمام شده آموزش دانشجو در دانشگاه‌های مورد بررسی مربوط به هزینه‌های سطح نگهداری( هزینه‌های حوزه ریاست دانشگاه و خدمات غیر مستقیم آموزشی) و مابقی مربوط به هزینه-های سطح واحد(هزینه‌های نیروی انسانی، مواد مصرفی آزمایشگاه و ملزومات مصرفی آموزشی) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Activity Based Costing (ABC), New Outlook for Calculating Cost Price of Students' Education in Different Majors of Medical Group (Case study: Medical Science Universities of Shiraz, Fasa and Yazd)

نویسنده [English]

  • Ahmad Rajabi
چکیده [English]

In this research, “Activity Based Costing” (ABC) system was used in a comparative form to calculate cost price of training students in Shiraz, Yazd and Fasa. For this purpose, after defining activity centers, by applying cost driver, costs allocating processes in each activity center was determined. Finally concerning the usage credit based of activity service centers, costs price of each credit were calculated and from the whole credits costs, cost price of each major was calculated.
Results showed student education cost price in different majors has a significant difference. This difference mainly originates from the number of subject-credits, equipments needed, the arrangement of practical and theoretical subjects and the number of students. In addition, nearly 40% of the cost price in each major is related to sustaining costs (university and college chief, cost pool and educational indirect costs) and others are related to unit level costs (manpower cost and consuming material in laboratories).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity Based Costing
  • Activity Center
  • Cost Driver
  • Cost Object