رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بستان آباد، ایران

2 دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، ایران

3 کارشناس‎ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خسروشهر، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی است. جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس و به‎منظور محاسبه قابلیت اتکای اقلام تعهدی در پیروی از مدل ریچاردسون و همکاران از پایداری اقلام تعهدی استفاده شده است. جامعه‎ی آماری این پژوهش، کلیه‎ی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته‎اند. برای آزمون فرضیه‎های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه استفاده شده و روش بررسی داده‎ها به‎صورت مقطعی و بررسی سال به سال است. نتایج این پژوهش نشان می‎دهند، شرکت‎های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت بالاتر در مقایسه با شرکت های حسابرسی شده توسط حسابرس با کیفیت پایین‎تر، دارای ضریب پایداری اقلام تعهدی بیشتری بوده و درنتیجه قابلیت اتکای اقلام تعهدی بالایی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Auditor Quality and Accrual Reliability

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Nonahal Nahr 1
  • Saeed Jabbarzadeh Kangarluei 2
  • Yaghoub Pourkarim 3
چکیده [English]

This study investigates the relationship between Auditor Quality and Accrual Reliability. To determinate of auditor quality, using two metrics of Auditor Size and Auditor Tenure, and following Richardson, we use accrual persistence for measure of accrual reliability. In this study, we investigated the listed companies in Tehran stock exchange, over the period of 1380-1386. For testing hypothesis, the multiple linear regression and measurement method of Cross-sectional are used. We find evidence that reported accruals audited by higher-quality audit firms have a more persistence coefficients compared to reported accruals of companies audited by lower-quality audit firms, and finally have a more accrual reliability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual Reliability
  • Auditor Quality
  • Auditor Size
  • Auditor Tenure