عوامل مؤثر بر دقت سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه مازندران، ایران

4 دانشجوی دکترای حسابداری علوم تحقیقات اصفهان، ایران

چکیده

پیش‌بینی سود حسابداری و تغییرات آن به‌عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقه سرمایه‌گذاران، مدیران، تحلیلگران مالی، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده‌است. مهم‌ترین منبع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان (در بورس اوراق بهادار) پیش‌بینی‌های سود ارایه شده توسط شرکت‌هاست. با توجه به اهمیت سود هر سهم افشا شده توسط شرکت‌ها، پژوهش حاضر در پی آن است تا عوامل مؤثر بر دقت سود پیش‌بینی‌شده را شناسایی کند. عوامل مورد بررسی عبارتند از: اندازه، عمر، دوره پیش‌بینی، اهرم مالی، دفعات تجدیدنظر، گزارش حسابرس، حضور در تالار اصلی یا فرعی و نوع صنعت. آزمون‌های مورد استفاده برروی 58 شرکت نمونه برای سال‌های1382-1385 انجام شده‌اند که شامل رگرسیون با استفاده از داده‌های تابلویی و آزمون طرح اندازه‌های تکراری است. میانگین خطای کل مشاهده‎ها برابر 50 درصد به‌دست آمد و تنها حدود 18 درصد مشاهده‎ها همراه با خطای پیش‌بینی کمتر از 10 درصد بوده‌اند. نتایج پژوهش بیانگر رابطه منفی بین دوره پیش‌بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت پیش‌بینی است و وجود رابطه بین گزارش حسابرس با دقت پیش‌بینی را تأیید می‌کند. در سایر موارد رابطه معناداری بین متغیرهای بررسی‌شده با دقت پیش‌بینی، یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effective Factors on Accuracy of Forecasted Earning Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Esfandiyar Malekiyan 1
  • Ahmad Ahmadpour 2
  • Mohammad Rahmani Nasrabadi 3
  • Abbas Ali Daryaei 4
چکیده [English]

The earning forecast and their revisions have long consumed the attention of investors, managers, financial analysts, researchers and providers of credit. The main source of information for investors, creditors and others active in the stock market is the forecasted earning in the statements issued by the companies themselves. In light of the importance of these disclosed earning per share by the companies , the present paper is an attempt to identify the factors that determine the accuracy of these forecasts , such as size , life of the company , forecast horizon , financial leverage , number of revisions , audit reports , board of the company and the type of industry. The research encompassed 58 companies, in the period 1382 – 1385. The methodology included regression analysis by panel data and repeated measures design. The average error in all observations was 50%, with only 18% of observations indicating a prediction error of less than 10%. The results of the research indicated an inverse relationship between forecast horizon, financial leverage and the life of the company and the accuracy of the forecast. It indicated a relationship between the audit report and the accuracy of the forecast. No other meaningful relationships were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning forecast
  • Forecast Horizon
  • Number of Revisions
  • prediction error