بررسی امکان به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به بررسی امکان افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها و کسب بازده‌های غیرعادی از طریق به‌کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. راهبرد معکوس بیان می‌کند سهامی که در گذشته عملکردی موفق داشته، فروخته شده و سهامی که عملکردی ضعیف و ناموفق داشته خریداری شوند راهبرد بر‌اساس این اعتقاد طراحی شده که بازار سرمایه نسبت به اطلاعات جدید واکنشی بیش از حد اندازه نشان داده و قیمت‌های سهام موفق را بیشتر از قیمت واقعی و قیمت‌های سهام ناموفق را کمتر از قیمت واقعی تعیین می‌نماید از این رو در دوره‌های آتی که بازار به اشتباه در قیمت‌گذاری خود پی خواهد برد، برگشت بازده در مورد این سهام به وجود خواهد آمد.
جامعه آماری این تحقیق را 5 صنعت عمده و اصلی بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهند که در قلمرو زمانی 1384- 1379 مورد بررسی واقع شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آماری t استیودنت صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر امکان افزایش بازده سرمایه‌گذاری در سهام در بازار اوراق بهادار تهران از طریق به کارگیری راهبرد معاملاتی معکوس می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Implementing Contrarian Trading Strategy in Tehran Stock Exchange (TSE)

چکیده [English]

In this study we investigate the possibility of earning abnormal returns through the use of contrarian trading strategy in Tehran Stock Exchange (TSE). Contrarian trading strategy states that stocks which had better performances in the past, should be sold and stocks that had poor performances, should be bought. This strategy is based on the belief that capital market shows overreaction to the recent information and determines the price of Winner stocks more than their real value and the price of less Losers than their real value. Consequently in the subsequent periods, market will recognize its mispricing and return reversal will be observed in these stocks. Five major industries of Tehran Stock Exchange (TSE) which were studied between the years of 1379 to 1384, formed statistical sample of this study. Statistical Method of T-test were used to analyze the gathered data. Results revealed that it is possible to increase return of investments on securities in the TSE through the use of contrarian investment strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contrarian trading strategy
  • Efficient Market Hypothesis (EMH)
  • Overreaction
  • Return reversal
  • Winner and loser stocks.