مشکل ابهام و عدم صراحت درحسابداری

نویسنده

چکیده

مسأله ابهام و عدم صراحت موضوع بسیاری از مطالعات علمی در رشته های اقتصاد‘ آمار‘ علوم رفتاری‘ روانشناسی‘ فلسفه و علوم سیستم ها بوده است. هدف این مقاله‘ بررسی مسأله "ابهام" و "عدم صراحت" در حسابداری و حسابرسی است. این مقاله اهمیت و وسعت مسأله را بررسی کرده و مدعی است که غفلت از ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی‘ ممکن است موجب گردد که تجزیه و تحلیل های حسابداری کمتر مفید باشند. مقاله مهچنین نشان می دهد که مدل های آماری احتمالات در حسابداری‘ ممکن است برای تعیین مشکل مناسب نباشد‘ چرا که در تئوری احتمالات‘ ابهام و عدم صراحت در تصمیم گیری مد نظر قرار نمی گیرد. سرانجام در این مقاله‘ به طور خلاصه فایده بکارگیری تئوری مجموعه های فازی به عنوان یک راه حل احتمالی در مسأله ابهام در حسابداری بررسی شده و مواردی برای تحقیقات آتی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The problem of ambiguity and vagueness 11:15 been the subject of discussion in many scientific disciplines such as economics,
statistics, behavioral sciences, psychology, philosophy, and system
sciences.
The objective of this paper is to address the problem of ambiguity or vagueness in accounting and auditing. The paper
establishes the importance and extensiveness of the problem and
argues that the neglect of the ambiguity and vagueness in accounting may cause accounting anaIysis to he less useful.


The paper also shows that probablistic accounting models may not he appropriate for addressing the problem because
probability theory is not equipped to deal with the ambiguity and vagueness in decision making. Finally, the paper examines briefly
the usefulness of fuzzy set theoty as a possible solution to the problem of ambiguity and vagueness in accounting and suggests
opportunities for future research.