رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام در بازار بورس تهران

نویسندگان

چکیده

بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است. در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند. در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند. شناخت بازار بورس اوراق بهادار تهران از جنبه ها و زوایای مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده این بازار و تغییرات آن ریسک سرمایه گذاری ها را کاهش و یا بازده بیشتری را بدست آورد. بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است.
یکی از ابعاد شناخت این بازار. شناخت نوع فعالیت واحدهای اقتصادی است.
شرکت هایی که در بورس تهران مشغول فعالیت می باشند. با دو نوع بازار در ارتباط هستند. این بازارها عبارتند از : بازار کالا و بازار مالی. هر چند بازار کالا به دو بازار محصول و بازار عوامل تولید و بازار مالی نیز به دو بازار سرمایه و بازار پولی تقسیم می گردد. ارزیابی عملکرد مدیر رابطه مستقیمی با عملکرد شرکت در بازار محصول دارد. در بازار محصول. سودآوری شرکت تابعی از چرخه عمر محصول. چرخه عمر صنعت. نوع فعالیت و غیره دارد.
هر گروه از استفاده کنندگان صورت های مالی از دیدگاه خودشان موفقیت یک فعالیت را در بورس بررسی می کنند. یکی از معیارهای ارزیابی موفقیت یک صنعت و یا فعالیت نسبت های مالی می باشد. در بازار بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 81 بیش از 320 شرکت وجود داشته که در 70 نوع فعالیت مختلف طبقه بندی گردیده اند. این تحقیق به بررسی رابطه بین بازده سهام و نسبت های سودآوری در فعالیت های مختلف می پردازد. تحقیق در یک دوره زمانی دو ساله 1379 و 1380 و با استفاده از روش رگرسیون و تکنیک OLS انجام شده است. میانگین متغیرهای مستقل و تابع شامل نسبت های سودآوری و بازده سهام در دوره مزبور محاسبه و رابطه بین آنان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که برخی نسبت ها نظیر بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری با بازده سهام دارند. در نقطه مقابل معیارهایی نظر رشد سود. رشد فروش معیار مناسبی برای پیش بینی بازده سهام نمی باشند. همچنین تغییرات برخی از متغیرها نظیر بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها به تنهایی تغییرات بازده سهام را به خوبی پیش بینی می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Each day thousands of investors take the risk of investing their money in a highly volatile and unknown market with the hope of increasing their capital Investment in a such a market is a risky undertaking for some investors may lose their funds and some others gain benefits. Under such circumstances, it is vitally important to identify the risks and study all related angles to reduce them for investment. One dimension of the risk and problem recognition is the nature of companies’ activities. The active companies of the Tehran Stock Exchange are involved with four types of markets; capital market, products market, money market and production forces market. Assessment of the managers’ Performance appraisal is in direct relationship with a company’s performance in the products market. The company’s performance in the products market is subject to the life cycles of the industry, goods, type and quality of products, nature of activity and the like.
Each group has a different interpretation of the financial
statements to prove the success of a special area of activity in the Stock Exchange. One of the criteria employed for this purpose is the success of financial ratios. There are over 320 companies in the Tehran Market with a classification of 70 different types of activities.
The present research, which has been conducted within a period of two years by using the regression method and Techniques, examines the relationship between stock return and profitable ratios in various areas of activities. The outcome implies that some ratios such as the returns of assets and of shareholders’ rights have meaningful relationship with stock return. By contrast, the criteria like interest growth and sales growth will not satisfactorily explain the stock return.