طراحی الگوی فرایند تصمیم‌گیری خردمندانه در حسابرسی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

10.22059/acctgrev.2022.90711

چکیده

هدف: تصمیم‌گیری مجموعه‌ای است از فعالیت‌های ذهنی که میان راه‌حل‌های مختلف ایجاد می‌شود؛ به همین دلیل از ابعاد تصمیم‌گیری می‌توان به بُعد خِردمندانه اشاره کرد. این نوع تصمیم‌گیری، از نوع تفکر و ویژگی درونی یک فرد به‌شمار می‌رود که به آن تصمیم‌های سنجیده‌تر گفته می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی مفهومی تصمیم‌گیری خِردمندانه در حوزه حسابرسی است.
روش: رویکرد پژوهش کیفی است و با استفاده از نظریه زمینه‌ای اجرا شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه با مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و افراد صاحب‌نظر در زمینه حسابرسی جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شده است. نمونه‌گیری نیز به‌روش نظری بوده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش، به ارائه الگوی مفهومی، مبتنی بر پاردایم استراوس و کوربین منجر شد که از تحلیل داده‌های متنی و استخراج 25 کد باز و انتزاع آن‌ها به 4 مقوله اصلی به‌دست آمد.
نتیجه‌گیری: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که «خِرد در تصمیم‌گیری حسابرسان» مقوله محوری است. در پژوهش حاضر، بر اساس مصاحبه‌های انجام‌شده، روی عواملی همچون ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های حسابرسان و خدمات حسابرسان در جهت تصمیم‌گیری خِردمندانه حسابرسان تأکید بیشتری شده است و این عوامل می‌تواند بر تصمیم‌های حسابرسان برای اظهارنظر در ارتباط با صورت‌های مالی تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A grounded theory model of the wise decision-making process in auditing

نویسندگان [English]

  • Saleh Hadinia 1
  • Asgar Pakmaram 2
  • Rasol Abdi 3
  • Ali Jafari 3
1 PhD student, accounting department, Bonab branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran.