همکاری تحقیقاتی مؤثر، وضعیت و موانع موجود: عاملی مهم برای پذیرش مقاله‌ها در مجله‌های معتبر بین‌المللی حسابداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22059/acctgrev.2022.90709

چکیده

هدف: در این پژوهش، اهمیت همکاری‌های تحقیقاتی در رشته حسابداری، وضعیت همکاری‌های تحقیقاتی در بین پژوهشگران حسابداری در ایران و همچنین، موانع همکاری‌های تحقیقاتی در بین پژوهشگران حسابداری ایرانی در دو سطح ملی و بین‌المللی بررسی شده است.
روش: در بخش اول با بررسی گسترده پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی حسابداری، ابعاد مختلف همکاری‌های تحقیقاتی، به‌صورت توصیفی بررسی شد. در بخش دوم، با انجام تحلیل محتوای مقاله‌های چاپ‌شده در پنج مجله معتبر داخلی حسابداری، شمایی کلی از وضعیت همکاری تحقیقاتی در رشته حسابداری، برای فضای پژوهشی ایران ارائه شده است. در بخش سوم نیز با انجام پیمایش، نگرش پژوهشگران رشته حسابداری ایران به موانع همکاری تحقیقاتی، در دو سطح ملی و بین‌المللی بررسی شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل محتوای اسامی نویسندگان مقاله‌های پنج مجله برتر حسابداری کشور، نشان می‌دهد که بیشترین سهم مقاله‌های پذیرفته‌شده، به تیم‌های تحقیقاتی دونفره استاد و دانشجو اختصاص دارد و به‌نظر می‌رسد که مقاله‌ها، از پایان‌نامه‌ها استخراج شده‌اند. فقط 8 درصد از مقاله‌ها را استادان هیئت‌علمی و 1 درصد از مقاله‌ها را دانشجویان به‌تنهایی نگاشته‌اند. نتایج پیمایش نیز نشان می‌دهد که موانع مهم همکاری‌های تحقیقاتی در سطح ملی عبارت‌اند از: «نداشتن سیاست‌های تشویقی برای موفق‌ترین تیم‌های تحقیقاتی حسابداری» و «نبود صرفه اقتصادی تمرکز صرف، بر کار تحقیقاتی میان حسابداران و حسابرسان ایرانی».
نتیجه‌گیری: با توجه به ضعف موجود در همکاری‌های تحقیقاتی میان پژوهشگران حسابداری کشور، این پژوهش می‌‌تواند با ارائه مزیت‌های همکاری تحقیقاتی و روشن‌کردن موانع آن، پژوهشگران حسابداری کشور را به همکاری‌های تحقیقاتی مؤثر تشویق کند. پژوهش‌هایی از این دست، به افزایش کمیت و کیفیت مقاله‌های ارسالی به مجله‌های بین‌المللی حسابداری منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Research Collaboration, Status and Barriers: An Important Factor for Accepting Articles in Top International Accounting Journals

نویسندگان [English]

  • Omid Faraji 1
  • Fakhrodin Mohammad Rezaii 2
  • Mahdi Khoda Karami 3
  • Iman Sokhkian 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Financial Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Master's student, Department of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International research in accounting
  • research collaboration
  • Essential roles of the research collaboration process
  • status and barriers of research collaboration in Iran