نقش حسابداری ارزش منصفانه در ارتباط ارزشی ارقام کلیدی حسابداری طی دوران بحران مالی در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، پردیس دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22059/acctgrev.2022.90707

چکیده

هدف: بررسی تأثیر مواجهه شرکت‌های سرمایه‌گذاری با حسابداری ارزش منصفانه، بر تغییر نقش‌های ارزش‌گذاری ارقام کلیدی حسابداری در طول دوران بحران مالی، هدف اصلی  اجرای این پژوهش است.
روش: در این پژوهش با توجه به نوع داده‌ها، از روش رگرسیون چندگانه با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که قبل از سال 1398 در بورس تهران و فرابورس پذیرفته شده‌اند و پایان سال مالی آن‌ها، به ماه‌های پایانی فصول چهارگانه سال تقویمی منتهی می‌شود. دوره زمانی مطالعه، 8 فصل مالی از 31/3/1398 تا 31/3/1400 است. با توجه به اطلاعات در دسترس 76 شرکت طی 8 فصل، جامعه به 608 شرکت ـ دوره محدود شده است.
یافته‌ها: از مدل‌های تجربی این یافته‌ها به‌دست آمد: 1. شرکت‌هایی که بیشتر در معرض حسابداری ارزش منصفانه‌اند، ارتباط ارزشی سود کمتری دارند؛ 2. در دوره بحران مالی، ارتباط ارزشی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام‌ و به‌ویژه سود افزایش می‌یابد؛ 3. مواجهه بیشتر با حسابداری ارزش منصفانه در دوران بحران مالی، از ارتباط ارزشی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام‌ می‌کاهد و بر ارتباط ارزشی سود می‌افزاید.
نتیجه‌گیری: در هنگام مطالعه نقش‌های ارزش‌گذاری ارقام کلیدی حسابداری، یعنی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود خالص، به‌ویژه در مواقعی که شرکت‌ها با بحران‌های مالی مواجهند، باید میزان مواجهه صورت‌های مالی با حسابداری ارزش منصفانه، به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در کانون توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of fair value accounting in the value relevance of key accounting items during the financial crisis in investment companies

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • fatemeh hamedi 2
1 faculty member.Alzahra university
2 PhD student, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University Campus, Tehran, Iran.