تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

هدف: نتایج تحقیقات پیشین نشان داده است که ارائه اطلاعات داوطلبانه و اختیاری شرکت‌ها، به کاهش ریسک سرمایه‌گذاران کمک می‌کند؛ اما ارائه این اطلاعات، به تصمیم‌های مدیران بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت‌هاست.
روش: با استفاده از داده‌های 135شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1388 تا 1397، فرضیه‌ها به کمک رگرسیون چندگانه آزمون شدند.
یافته‌ها: پس از تجزیه و تحلیل‌های آماری، نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران، بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت‌ها تأثیر منفی و معناداری می‌گذارد. در این پژوهش، از دو شاخص نسبت پاداش مدیران بر کل حقوق و دستمزد پرداختی و اندازه امضای مدیران برای سنجش خودشیفتگی مدیران استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: خصوصیت‌های شخصیتی مدیران خودشیفته، آنان را به انجام اقدام‌هایی بر خلاف عرف سوق می‌دهد و باعث می‌شود در پی توجه و ستایش دیگران باشند و این اقدام‌ها در نهایت، عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این رو، تعصبات شخصی و توهم‌های مثبت مدیران خودشیفته، بر عرضه اطلاعات مالی به بورس اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد. این مدیران، به نادیده‌گرفتن بازخوردهای منفی محرمانه از عقل خویش تمایل دارند و به‌طور طبیعی، اطلاعات را در زمان ارتباط با سهام‎داران در خصوص عملکرد شرکت نادیده می‌گیرند. افزون بر این، مدیران خودشیفته، ممکن است آگاهانه، اطلاعات ارسالی برای متقاعدکردن سرمایه‌گذاران را که پروژه‌های در حال اجرا و با آینده امیدوارکننده‌ای دارند، تحریف کنند. بروز این پدیده در بین مدیران، باعث خواهد شد که با استفاده از روش‌های مختلف، تلاش کنند تا افشای اطلاعات اختیاری به سرمایه‌گذاران و سایر سهام‎داران را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of CEO Narcissism on Voluntary Disclosure

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Mashayekh 1
  • Malihe Habibzade 2
  • Mahmood Hasanzade Kucho 3
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, alzahra University, Tehran, Iran.
2 PhD Candidate, Department of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, alzahra University, Tehran, Iran.
3 MSc., Department of Accounting, Qom University, Qom, Iran.
چکیده [English]

Objective: Previous research has shown that providing voluntary and discretionary information by companies can help reduce investor risk. But providing this information depends on the decisions of managers. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of manager’s narcissism on voluntary disclosure of company information.
Methods: With the use of data gathered in the time period of 1388 to 1397 from 135 companies listed on the Tehran’s Stock Exchange, the hypotheses tests have been performed using multiple regression.
Results: After doing statistical analysis on CEO narcissism on voluntary disclosure of company information, the result of the hypotheses show that it has a significant and meaningful negative effects.  In this study, two indicators including: “the ratio of manager’s rewards to total salaries” and “the size of manager’s signatures” have been used to measure manager’s narcissism.  According to the result of the study, in companies where the ratio of manager’s bonuses is paid a higher percentage than other managers in other companies, as well as managers who have a larger signature size, discretionary disclosure of information is less.
Conclusion: The personality traits of narcissistic managers, compared to other managers, lead them to take actions that are out of the ordinary and seek the attention and praise of others, and the these actions will untimely affect the performance of the organization.  Therefore, personal prejudices and positive illusions of narcissistic managers affect the supply of financial information to the stock exchange, and therefore, these managers tend to ignore confidential negative feedback and will provide information about the company’s performance when communicating with the shareholders despite of considering the reality of the matter.  In addition these managers may knowingly miss present information to convince investors that ongoing projects have promising future. Thus, the occurrence of this phenomenon among managers will cause them to try to reduce the disclosure of voluntary information to investors and other shareholders by using different methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral finances
  • Disclosure of information
  • Manager’s narcissism
بذرافشان، وجیهه؛ بذرافشان، آمنه؛ صالحی، مهدی (1397). بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 2525 (4)، 457- 478.
حسینی، علی؛ بحیرایی، افسانه (1398). تأثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی ـ مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(62)، 151- 175.
خلد شرفی، صبریه (1394). بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش میانجی رفتار ماکیاولگری مدیران در سازمانهای دولتی شهر کرمانشاه. پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد رشته مدیریت منابع انسانی، دانشگاه ایلام.
خواجوی، شکرالله؛ دهقانی‎ سعدی، علی ‎اصغر؛ روستا، منوچهر (1397). بررسی نقش تعدیل‎کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، (39)، 57- 74.
خواجوی، شکرالله؛ دهقانی‎ سعدی، علی‎اصغر؛ گرامی شیرازی، فرزاد (1395). تأثیر خودشیفتگی مدیران بر مدیریت سود و عملکرد مالی. مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، 8 (2)، 123- 149.
خواجوی، شکراله؛ رحمانی، محسن (1397). بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(37)، 1- 15.
فخاری، حسین؛ محمدی، جواد (1397). تأثیر تمرکز سازمانی بر افشای اجباری و اختیاری اطلاعات. نشریه پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، 7(12)، 91- 110.
فرهی بوزنجانی، برزو (1384). معرفی الگوی توسعه توانایی‎های مدیریتی مورد نیاز مدیران. فصلنامه دانش مدیریت، 18 (1)، 73- 92.
فیضی، طاهره؛ خیراندیش، مهدی؛ لطیفی جلیسه، سلیمه (1398). پیشایندها و پیامدهای فردی، سازمانی و مدیریتی خودشیفتگی مدیران کاربرد تحلیل اسنادی و آنتروپی شانون. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(2)، 171-188.
قلی‌پور، آرین؛ خنیفر، حسین؛ فاخری کوزه‎کنان، سمیرا (1387). اثرات خودشیفتگی مدیران بر آشفتگی سازمان‌ها. فرهنگ مدیریت، 6(18)، 79-93.
کاشانی پور، محمد؛ رحمانی، علی؛ پارچینی پارچین، سیدمهدی (1388). رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیر موظف. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 16(57)، 85- 100.
مران‎جوری، مهدی؛ علی‎خانی، رضیه (1399). نقش تعدیل‌کنندگی خودشیفتگی مدیران بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و افشای مسئولیت‌های اجتماعی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9 (35)، 263- 272.
ناظمی، امین؛ نصیری، طاهره (1393). بررسی ارتباط میان افشای اطلاعات و هزینه سرمایه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، 3(4)، 97- 118.
ناظمی، امین؛ ممتازیان، علیرضا؛ بهپور، سجاد (1394). بررسی رابطه متقابل بین کیفیت افشای اطلاعات مالی و بازده سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان. مجله پیشرفتهای حسابداری، 7(2)، 219- 244.
نمازی، محمد؛ دهقانی ‎سعدی، علی ‎اصغر؛ قوهستانی، سمانه (1396). خودشیفتگی مدیران و استراتژی تجاری شرکت‎ها. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 6(22)، 37- 52.
نوین نام، غلام عباس؛ شکرکن، حسین؛ مهرابی‎زاده هنرمند، مهناز (1380). بررسی رابطه ویژگی‎های شخصیتی و سبک‎های رهبری مدیران. علوم تربیتی و روان‌شناسی، 8(3 و 4)، 87-106.
 
References
Amernic, J. H. and Craig, R. J. (2010). Accounting as a Facilitator of Extreme Narcissism, Journal of Business Ethics, 96, 79-93.
Bazrafshan, V., Bazrafshan, A., and Salehi, M. (2018). Investigating the Influence of Managers' Narcissism on Financial Reporting Quality. Accounting and Auditing Review, 25(4), 457-478. (in Persian)
Beattie, V., Brown, S., Ewers, D., John, B., Manson, S., Thomas, D., Turner, M. (1994). Extraordinary items and income smoothing: a positive accounting approach. Journal of Business Finance and Accounting, 21 (6), 791–811.
Berle, A. A., & Means, C. (1932). The modern corporation and private property. New York: Macmillan.
Bushman, B. J. and Baumeister, R. F. (1998). Threatened Egotism, Narcissism, Self-esteem, and Direct and Displaced Aggression: Does Self-love or Self-hate Lead to Violence? Journal of Personality and Social Psychology, 75(1), 219-229.
Bushman, R.M., Smith, A.J. (2001), Financial Accounting Information and corporate governance. Journal of Accounting Economics 31, 237-333.
Campbell, W. K., and Campbell, S.M. (2009). On the Self-Regulatory Dynamics Created by the Peculiar Benefits and Costs of Narcissism: A Contextual Reinforcement Model and Examination of Leadership. Self and Identity, 8, 214-232.
Chatterjee, A. and Hambrick, D.C. (2007). It’s All about Me: Narcissistic Chief Executive Officers and Their Effects on Company Strategy and Performance. Administrative Science Quarterly, 52, 351-386.
Chen, S. (2010). The Role of Ethical Leadership versus Institutional Constraints: A Simulation Study of Financial Misreporting by CEOs. Journal of Business Ethics, 93(1), 33-52.
Davidson, R. H., Dey, A. and Smith, A. (2015). Executives “Off-The-Job” Behavior, Corporate Culture, and Financial Reporting Risk. Journal of Financial Economics, 117(1), 5-28.
Dejong, D., & Ling, Z. (2013). Managers: Their effects on accruals and firm policies. Journal of Business Finance and Accounting, 40 (1-2), 82-114.
Desai, H., Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (2004). Value-glamour and accruals mispricing: One anomaly or two? The Accounting Review, 79(2), 355–385.
Dikolli, S. S., Mayew, W. J., and Steffen, T. D. (2012). Honoring One's Word: CEO Integrity and Accruals Quality. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract.
Dillon, K.M. (1988). Narcissism and embellishments of signature. Psychological Reports, 62(1), 152-154.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14 (1), 57–74.
Faizi, T., Khairandish, M. and Latifi Jaliseh, S. (2019). Antecedents and consequences of individual, organizational and managerial narcissism of managers Application of documentary analysis and Shannon entropy. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 8(2), 171-188. (in Persian)
Fakhari, H. and Mohammadi, J., (2018). The effect of organizational focus on mandatory and optional disclosure of information. Applied Research in Financial Reporting, 7(12), 91-110. (in Persian)
Farahi Buzanjani, B. (2005). Introducing the development model of managerial skills required by managers (administrative system of the country). Management knowledge, 18(1), 73- 92. (in Persian)
Foster, J. D., Reidy, D. E., Misra, T. A. and Goff, J. S. (2011). Narcissism and Stock Market Investing: Correlates and Consequences of Cocksure Investing. Personality and Individual Differences, 50(6), 816-821.
Gholipour, A., Khanifar, H. and Fakheri Koozekanan, S. (2009). The effects of managers' narcissism on organizational turmoil. Management Culture, 6(18), 79-93. (in Persian)
Ham, C., Seybert, N., Wang, S. (2017). Narcissism is a bad sign: CEO signature size, investment, and performance. Working Paper.
Hermalin, B. E., & Weisbach, M. S. (2012). Information disclosure and corporate governance. Journal of Finance, 67 (1), 195-234.
Hoseini, S.A. and Bahiraei, A. (2019). The Impact of Political Communications on Voluntary Disclosure in Tehran Stock Exchange. Empirical studies of financial accounting, 16(62), 151-175. (in Persian)
Jorgenson, D.O. (1977). Signature size and dominance: A brief note. Journal of Psychology, 97(2), 269-270.
Judd, J. S., Olsen, K. J., & Stekelberg, J. M. (2015). CEO Narcissism, Accounting Quality, and External Audit Fees, Working Paper. http://ssrn.com/abstract= 2605172.
Kashanipoor, M., Rahmani, A., and Parchini Parchin, S.M. (2009), The Relationship Between Voluntary Disclosure and Outside Directors. Accounting and Auditing Review, 16(57), 85-100.  (in Persian)
Kettle, K.L., & Haubl, G. (2011). The signature effect: Signing influences consumption related behavior by priming self-identity. Journal of Consumer Research, 38(3), 474-489.
Khajavi, S. and Rahmani, M. (2018). Investigating the effect of managers' narcissism on the risk of falling stock prices: Evidence from the Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(37), 1-15. (in Persian)
Khajavi, S., Dehghani Saadi, A.A., and Gerami Shirazi, F. (2017). CEO narcissism impacts on earnings management and financial performance. Journal of Accounting Advances (J.A.A), 8(2),  123-149. (in Persian)
Khajavi, S., Dehghani Saadi, A.A., and Roosta, M. (2018). Investigation the Moderating Role of CEO Narcissism on Explaining the Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance of Listed Companies of Tehran Stock Exchange. Accounting & Auditing Studies, 39, 57-74. (in Persian)
Khold Sharafi, S. (2015). Examining the Relationship between Managers' Narcissism and Hypocrisy Behaviors with the Moderator Role of Managers' Machiavellian Behavior in Governmental Organizations of Kermanshah City. M.Sc. Thesis in Human Resources Management, Ilam University. (in Persian)
Kontesa, M., Brahmana, R. and Tong, A.H.H. (2020). Narcissistic CEOs and their earnings management, Journal of Management and Governance,25, 223-249. Available in:   https://doi.org/10.1007/s10997-020-09506-0.
Kreitner, R. and Kinicki, A. (2001). Organization Behavior. McGraw Hill, Comportamiento Organizacional, New York.
Leary, M. T., & Roberts, M. R. (2008). The Pecking order, debt capacity, and information asymmetry. Working Paper, Cornell University.
Lee, S.Y., Gregg, A.P., & Park, S.H. (2013). Narcissistic consumers prefer products that positively distinguish them. Journal of Personality and Social Psychology, 105(2), 335- 352.
Lundholm, R., & Van Winkle, M. (2006). Motives for disclosure and non-disclosure: a framework and review of the evidence. Accounting and Business Research, 36 (1), 43–48.
Madhani, P. (2009). Role of Disclosure and Transparency in Financial Reporting. The accounting world, 7 (6), 63-66.
Maranjory, M., and Alikhani, R. (2020). The moderating role of manager's narcissism on the relationship between environmental uncertainty and CSR. Management knowledge and auditing accounting, 9(35), 263-272. (in Persian)
Marquez-Illescas, G., Zebedee A., Zhou, L. (2018). Hear Me Write: Does CEO Narcissism Affect Disclosure? Journal of Business Ethics. Available in:: https://doi.org/10.1007/ s10551-018-3796-3
Namazi, M., Dehghani Saadi, A.A. and Qohestani, S. (2017). The narcissism of managers and the business strategy of companies. Knowledge of Accounting and Management Auditing, 6(22), 37-52. (in Persian)
Nazemi, A. and Nasiri, T. (2014). Study of the relationship between information disclosure and capital expenditure of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 3(4), 97- 118. (in Persian)
Nazemi, A., Mumtazian, A. R. and Behpour, S. (2015). Investigating the relationship between the quality of financial information disclosure and stock returns of companies listed on the Tehran Stock Exchange using the system of simultaneous equations, Journal of Accounting Advances, 7(2), 219- 244. (in Persian)
Novin Nam, Gh., Shakerkan, H. and Mehrabizadeh Honarmand, M. (2002). Investigating the relationship between personality traits and leadership styles of managers. Educational Sciences and Psychology, 8(3 &4), 87-106. (in Persian)
Olsen, K. J. and Stekelberg, J.M. (2016). CEO Narcissism and Corporate Tax Sheltering, Journal of the American Taxation Association, 38 (1), 1-22.
Olsen, K. J., Dworkis, K. K. and Young, S.M. (2014). CEO Narcissism and Accounting: a picture of profits. Journal of Management Accounting Research, 26, 243-267.
Papps, B. P. and O'Carroll, R. E. (1998). Extremes of Self-Esteem and Narcissism and the Experience and Expression of Anger and Aggression. Aggressive Behavior, 24(6), 421-438.
Petrenko, O. V., Aime, F., Ridge, J. and Hill, A. (2016). Corporate Social Responsibility or CEO Narcissism? CSR Motivations and Organizational Performance. Strategic Management Journal, 37 (2), 262–279.
Raskin, R. and H. Terry. (1988). A Principal-Components Analysis of the Narcissistic Personality Inventory and Further Evidence of Its Construct Validity, Journal of Personality and Social Psychology, 54, 890-902.
Rijsenbilt, A. and Commandeur, H. (2013). Narcissus Enters the Courtroom: CEO Narcissism and Fraud. Journal of Business Ethics, 117(2), 413-429.
Scherand, C.M., and Zechman, S.L. (2011). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53, 311–329.
Shu, L.L., Mazar, N., Gino, F., Ariely, D., Bazerman, M.H. (2012). Signing at the beginning makes ethics salient and decreases dishonest self-reports in comparison to signing at the end. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(38), 15197-15200.
Snyder, C.R., & Fromkin, H. L. (1977). Abnormality as a positive characteristic: The development and validation of a scale measuring need for uniqueness. Journal of Abnormal Psychology, 86(5), 518-527.
Tamborski, M., Brown, R.P., & Chowning, K. (2012). Self-serving bias or simply serving the self? Evidence for a dimensional approach to narcissism. Journal of Personality and Individual Differences, 52(8), 942-946.
Wallace, H. M. and Baumeister, R. F. (2002). The Performance of Narcissists Rises and fall with Perceived Opportunity for Glory. Journal of Personality and Social Psychology, 82(5), 819-834.
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive accounting theory: a ten-year perspective. Accounting Review, 131–156.
Zweigenhaft, R.L. (1977). The empirical study of signature size. Social Behavior and Personality, 5(1), 177-185.