نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: تمایل به تغییر شیوه پرداخت سود تقسیمی، می‌تواند بیانگر توانایی مدیران در کنترل نوسان‌های ایجادشده در بازار سرمایه باشد؛ به‌نحوی که مدیران به‌منظور پوشش ریسک ناشی از این نوسان‌ها، به محدودسازی تغییرات در سودهای تقسیمی اقدام می‌کنند. هدف این مقاله، بررسی نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری است.
روش: در این پژوهش، به‌منظور بررسی و تحلیل فرضیه‌ها، داده‌های مربوط به 120 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387 تا 1397 استخراج شد و به‌کمک مدل رگرسیونی داده‌های ترکیبی به روش اثرهای ثابت، فرضیه‌های پژوهش آزمون شدند. به‌منظور محاسبه هموارسازی سودهای تقسیمی، از روند سودآوری و سودهای تقسیمی گذشته بر مبنای مدل فلیرز (2019) و برای محاسبه توانایی مدیران، از مدل دمرجیان، لو و مک وی (2012) استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که توانایی مدیران به افزایش هموارسازی سودهای تقسیمی منجر می‌شود. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش، بیانگر ارتباط معنادار بین توانایی مدیران و محتوای اطلاعاتی هموارسازی سودهای تقسیمی است.
نتیجه‌گیری: مدیران بسیار توانا، به هموارسازی عمدی سودهای تقسیمی تمایل بیشتری دارند و این هموارسازی با سودآوری آتی شرکت در ارتباط است. مدیران توانمند با توجه به مهارتی که در پیش‌بینی و برآورد عملکرد آتی شرکت دارند، اطلاعات مربوط به سودهای آتی را در قالب هموارسازی سودهای تقسیمی جاری ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Managers' Ability and Smoothing Dividends in Changing the Information Content of Current Earnings

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rashidi 1
  • Ebrahim Ebrahimi 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 PhD, Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The desire to change the dividend payment method can indicate the ability of managers to control fluctuations in the capital market, so that managers limit changes in dividends to cover the risk of these fluctuations. In this research, the aim is to investigate the role of managers' ability and dividends smoothing in changing the information content of current earnings.
Methods: For this purpose, data related to 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange for the period 2008 to 2019 has been extracted and the combined data regression model has been used to test research hypotheses.
Results: The results indicate the confirmation of the first and second hypotheses of the research. In other words, the research results indicate that the ability of managers leads to increased dividends smoothing. In addition, the results of the second hypothesis of the research indicate a significant relationship between the managers’ ability and the information content of dividends smoothing.
Conclusion: Managers with high ability are more inclined n deliberately smooth dividends, and this smoothness relates to the company's future profitability. Managers with high ability provide information about the future earnings in the form of smoothing current dividends, given their skills in forecasting and estimating future performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividends Smoothing
  • Managers' Ability
  • Information Content of Earning
ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامی‌نسب، علی؛ حامدی، محدثه (1397). بررسی اثر نوع اظهار نظر حسابرس بر پایداری سود تقسیمی و جریان نقد آزاد. پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، 7(1)، 223-247.
احمدی امین، الهه؛ تحریری، آرش (1398). تأثیر انتقال ورشکستگی در صنعت بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 1-18.
افلاطونی، عباس (1398). توان مدیریتی و هموارسازی سود نقدی: رویکرد پویا. دانش حسابداری مالی، 6(1)، 211-238.
انواری رستمی، علی اصغر؛ کیانی، آیدین (1394). بررسی نقش عدم اطمینان محیطی در رفتار هزینه‎ها؛ شواهدی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت‌های حسابداری، 7(2)، 33-57.
تهرانی، رضا؛ حصارزاده، رضا (1388). تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(3)، 50-67.
تهرانی، رضا؛ شمس، شهاب‌الدین (1382). محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی رابطه آن با رشد بازده سهام. تحقیقات مالی، 5(1)، 51-72.
ثقفی، علی؛ اصغری، ایرج؛ مهتدی، اعظم (1398). بررسی هموارسازی سود تقسیمی در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علمی ـ پژوهشی دانش حسابداری، 10(2)، 1-20.
رشیدی، محسن (1399). هموارسازی سودهای تقسیمی بر مبنای انعطاف‌پذیری مالی و اصلاح ساختار سرمایه. مجله علمی ـ پژوهشی دانش حسابداری، 11(1)، 85-112.
رضازاده، جواد؛ محمدی، عبداله (1398). توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 217-238.
گل محمدی شورکی، مجتبی؛ پورحیدری، امید؛ بهارمقدم، مهدی (1396). بررسی تأثیر مدیریت ذی‎نفعان بر سود تقسیمی و ارزش شرکت. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3)، 371-394.
 
References
Acharya, V., & Lambrecht, B. (2015). A theory of income smoothing when insiders know more than outsiders. Review of Financial Studies, 28(9), 2534–2574.
Aflatooni, A. (2019). Managerial Ability and Dividends Smoothing: A Dynamic Approach. Journal of Financial Accounting Knowledge, 6(1), 211-238. (in Persian)
Ahmadi Amin, E., Tahriri, A. (2019). The Effect of Bankruptcy Contagion on Earnings Informativeness. Accounting and Auditing Review, 26(1), 1-18. (in Persian)
Ahmed, S., Shah, S., Bhatti, A. (2020). Corporate Governance, Ownership Structure and Dividend Smoothing: The Mediating Role of Family Ownership and Board Diversity in Emerging Markets. European Research Studies Journal, 23(3), 199-216.
Aivazian, V. A., Booth, L., & Cleary, S. (2006). Dividend smoothing and debt ratings. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 41(2), 439-453.
Andreou P, C., Ehrlich D., Louca, C. (2013). Managerial ability and firm performance: evidence from the global financial crisis. Cyprus Univeristy of Technology Working Paper.
Anvari Rostami, A., Kiani, A. (2016). Investigating the Role of Demand Uncertainty in Cost Behavior; Evidences From Tehran Stock Exchange Firms. Accounting advances, 7(2), 33-57. (in Persian)
Asimakopoulos, P., Asimakopoulos, S., & Zhang, A. (2020). Dividend smoothing and credit rating changes. The European Journal of Finance, 1–24.
Baik, B., Choi, S., Farber, D. (2020). Managerial Ability and Income Smoothing. The Accounting Review, 95 (4), 1–22.
Baik, B., Farber, D. B. and Lee, S. (2011). CEO ability and management earnings forecasts. Contemporary Accounting Research, 28 (5), 1645-1668.
Ball, R., and Shivakumar, L. (2006). The role of accruals in asymmetrically timely gain and loss recognition. Journal of Accounting Research, 44 (2), 207-242.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings.  Journal of Accounting and Economics, 24(1), 3–37.
Brav, A., Graham, J., Harvey, C., Michaely, R. (2005). Payout Policy in the 21st Century. Journal of Financial Economics, 77, 483–527.
Callen, J. L., Segal, D., Hope, O.K. (2010). The pricing of conservative accounting and the measurement of conservatism at the firm-year level. Review of Accounting Studies, 15, 145–178.
Chang, Y. Y., Dasgupta, S., & Hilary, G. (2010). CEO Ability, Pay, and Firm Performance. Management Science, 56(10),1633–1652.
Choi, J.-H., Myers, L. A., Zang, Y. and Ziebart, D. (2011). Do management EPS forecasts allow returns to reflect future earnings? Implications for the continuation of management’s quarterly earnings guidance. Review of Accounting Studies, 16 (1), 143-182.
Cumming, D., Ji, S., Johan, S., & Tarsalewska, M. (2020). End‐of‐day price manipulation and M&As. British Journal of Management, 31(1), 184–205.
Daniel, N. D., Denis, D. J., and Naveen, L. (2008). “Do Firms Manage Earnings to Dividend Thresholds? Journal of Accounting and Economics, 45, 2-26.
DeAngelo, H., DeAngelo, L., & Stulz, R.M. (2006). Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory. Journal of Financial Economics, 81(2), 227-254.
Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. and McVay, S. E. (2013). Managerial abilty and earnings quality. The Accounting Review, 88 (2), 463-498.
Demerjian, P. R., Lewis, M. and McVay, S. E. (2017). How does intential earnings smoothing vary with managerial ability? Working paper, University of Washington and Brigham Young University.
Demerjian, P., Lev, B. and McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58 (7), 1229-1248.
Demerjian, P., Lewis, M., McVay, S. (2015). Earnings smoothing: For good or evil? Working paper, University of Washington, Seattle.
Demerjian, P., Lewis-Western, M., & McVay, S. (2020). How does intentional earnings smoothing vary with managerial ability? Journal of Accounting, Auditing & Finance, 35(2), 406–437.
Dichev, I. D., & Tang, V. W. (2009). Earnings volatility and earnings predictability. Journal of Accounting and Economics, 47 (1), 160-181.
Dong, F., & Doukas, J. A. (2020). The Effect of Managers on M&As. Working paper, Old Dominion University.
Doukas, J. A., & Zhang, R. (2020). Corporate managerial ability, earnings smoothing, and acquisitions. Journal of Corporate Finance, 65, 58-80.
Ebrahimi, S., Bahraminasab, A., Hamedi, M. (2018). Effect of Auditor’s Opinion on Stability of Dividend and Free Cash Flow. Applied Research in Financial Reporting, 7(1), 223-247 [in Persian].
Financial Accounting Standards Board (FASB). (2010). Statement of Financial Accounting Concepts No. 8: Conceptual Framework for Financial Reporting.
Fliers, P, T. (2019). What is the relation between financial flexibility and dividend smoothing? Journal of International Money and Finance, 92, 98-111.
Francis, J. R., LaFond, R., Olsson, P. and Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39, 295−327.
Goddard, J, McMillan, D. G., Wilson, J. O. S. (2006). Dividend smoothing vs dividend signalling: evidence from UK firms. Managerial Finance, 32(6), 493 –504.
Golmohammadi, M., Pourheidari, O., Baharmoghaddam, M. (2017). Studying the Impact of Stakeholder Management on Dividends and Firm Value. Accounting and Auditing Review, 24(3), 371-394. (in Persian)
Graham, J., H. Campbell, and S. Rajgopal. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40 (1-3), 3-73.
Guttman, I., Kadan, O., & Kandel, E. (2010). Dividend stickiness and strategic pooling. The Review of Financial Studies, 23(12), 4455-4495.
Hsu, C., Novoselov, K., and Wang, R. (2017). Does Accounting Conservatism Mitigate the Shortcomings of CEO Overconfidence? The Accounting Review, 92(6), 77-101.
Jagannathan, M., Stephens, C. P., Weisbach, M. S. (2000). Financial flexibility and the choice between dividends and stock repurchases. Journal of Financial Economics, 57, 355-384.
Kaplan, S. N., and Zingales, L. (1997). Do investment–cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints? Quarterly Journal of Economics, 112 (1), 169–215.
Kothari, S. P., Laguerre, T.E., & Leone, A. J. (2002). Capitalization versus expensing: Evidence on the uncertainty of future earnings from capital expenditures versus R & D outlays. Review of Accounting Studies, 7(4), 355-382.
Lambrecht, B. M., & Myers, S. C. (2012). A Lintner model of payout and managerial rents. The Journal of Finance, 67(5), 1761-1810.
Leuz, C., Nanda, D. and Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal of Financial Economics, 69 (3), 505-527.
Lintner, J. (1956). Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes. The American Economic Review, 46(2), 97-113.
Louis, H., and Urcan, O. (2014). Agency conflicts, dividend payout, and the direct benefits of conservative financial reporting to equity-holders, Contemporary Accounting Research, 32(2), 455- 484.
Oskouei, Z.H., Sureshjani, Z.H. (2020). Studying the relationship between managerial ability and real earnings management in economic and financial crisis conditions. International Journal of Finance & Economics, 1– 16. DOI: 10.1002/ijfe.2031
Park, S, Y. and Song, Y. (2019). The Effect of Managerial Ability on a Firms Dividend Policy: Evidence from Korea. International Journal of Entrepreneurship, 23(1), 1-15.
Patatoukas, P. N., and Thomas, J. K. (2016). Placebo tests of conditional conservatism. The Accounting Review, 91 (2), 625–648.
Rashidi, M. (2020). Dividend Smoothing Based on Financial Flexibility and Capital Structure Adjustment. , 11(1), 85-112. (in Persian)
Rezazadeh, J., Mohammadi, A. (2019). Managerial ability, Political Connections and Fraudulent Financial Reporting. Accounting and Auditing Review, 26(2), 217-238.
(in Persian)
Saghafi, A., Asghari, I., Mohtadi, A. (2019). Investigation of Dividend Smoothing in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 10(2), 1-20. (in Persian)
Tehrani, R., Hesarzadeh, R. (2009). The effect of free cash flow and financing constraints on over-investment and under-investment. Accounting and Auditing Research, 1(3), 50-67. (in Persian)
Tehrani, R., Shams, S. (2004). Calculating the rate of adjustment of dividends in companies listed on the Tehran Stock Exchange and examining its relationship with the growth of stock returns. Financial Research, 5 (1), 51-72. (in Persian)
Trueman, B. (1986). Why do managers voluntarily release earnings forecasts? Journal of Accounting and Economics, 8, 53–71.
Tucker, J.W. and Zarowin, P.A. (2006). Does income smoothing improve earnings informativeness? The Accounting Review, 81 (1), 251-270.
Wells, K. (2020). Who manages the firm matters: The incremental effect of individual managers on accounting quality. The Accounting Review, 95(2), 365–384.
Xu, X., Wang, X., Han, N. (2013). Accounting Conservatism, Ultimate Ownership and Investment Efficiency. China Finance Review International, 2(1), 53-77.