حق‌الزحمه حسابرسی: شواهدی بیشتر از نقش اهرم‌های بدهی عملیاتی و مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اهرم‌های بدهی، به‌خصوص اهرم بدهی عملیاتی و مالی با حق‌الزحمه حسابرسی، اجرا شده است.
روش: جامعه آماری پژوهش، 113 شرکت بر‍ای دوره زمانی 1390 تا 1397 است. همچنین، در این پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره، روابط بین متغیرهای پژوهش، آزمون شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق‌الزحمه حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین تغییر در اهرم‌های بدهی و تغییر در حق‌الزحمه حسابرسی، رابطه‌ معناداری مشاهده نمی‌شود. بر اساس نتایج آزمون‌های بیشتر، افزایش اهرم کل بدهی و اهرم مالی در شرکت‌های کوچک و بزرگ، بر افزایش حق‌الزحمه حسابرسی تأثیر می‌گذارد و زمانی که اهرم مالی در شرایط بحران مالی بالا باشد، حسابرسان با دریافت حق‌الزحمه بیشتر، با ریسک حسابرسی آن برخورد می‌کنند. همچنین بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی نیز، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، نتایج این پژوهش، اهمیت تمایز بین انواع مختلف اهرم را در مطالعات مربوط به حسابرسی و به‌طور اخص، حق‌الزحمه حسابرسی برجسته می‌کند. همچنین، نتایج بر ادبیات موجود هزینه‌های نمایندگی و تأثیرهای افتراقی انواع مختلف اهرم، در بستر حسابداری و مالی نیز می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Fees: A Further Evidence of the Role of Financial and Operating Liability Leverage

نویسندگان [English]

  • Mohsen Imeni 1
  • Abbas Ali Daryaei 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to investigate the relationship between the debt leverage and the audit fees in the Tehran Stock Exchange. We considered the impact of the operating and financial liability leverage variables. In addition, the existing association between the mentioned variables and the audit fees was examined.
Methods: In this research, the statistical population is 113 firms during the periods of 2011 to 2018 years. We used the multivariate regression to examine the relationship between research variables.
Results: Considering the results, the total debt leverage, the financial leverage, and the estimated operating liability leverage have positive and significant nexus with the audit fees. The high liability leverage increases the risk of client failure and the risk of auditor litigation; the auditors react to these risks and increase audit fees. Also there is no tie between changes in all debt leverages and changes in audit fees. The additional tests in study show that the higher level of total debt leverage and the financial leverage in small and large firms raise the audit fees. Since the financial leverage in situation of financial distress is high, the auditors with higher fees decrease the audit risk. Based on the results we can see there is also a positive and significant link between the total debt leverage, the financial leverage, and the estimated operating liability leverage with the abnormal audit fees. As well, the delay's relationship in presentation of the audit report as a measure of the auditor's effort with their interactive effect with leverage has no influence on the audit fees.
Conclusion: This article investigated the Distinction between different types of leverages in audit studies. The results show this paper adds to the existing literature in the accounting and auditing context, particularly, agency theory field. As the higher debt leverage has relation with lower-quality earnings and the higher-risk audit, the conflict of interest occurs between the shareholders and the managers. The auditors have the important role in resolving this conflict of interest by examing the financial statements. According to the findings of this study, it can be suggested that recognizing the different sources of leverages and the distinction between financial and operating leverage is important in auditing research, especially audit fee models. Therefore, the clients and audit firms interested in estimating the audit fees accurately can utilize the appropriate model, that is, this study has provided a unique insight into the literature in the context of audit fees

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit fees
  • audit risk
  • Financing Leverage
  • Operating Liability Leverage
ایمانی برندق، محمد؛ عبدی، مصطفی؛ کاظمی علوم، مهدی (1396). بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در کمیته حسابرسی بر حق‎الزحمه حسابرسیِ شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3)، 303-322.
بنی‌مهد، بهمن؛ مرادزاده‌فرد، مهدی؛ زینالی، مهدی (1391). اثر حق‌الزحمه حسابرسی بر اظهار نظر حسابرس. حسابداری مدیریت، 5(4)،41-54.
بنی‌مهد، بهمن؛ مرادزاده‌فرد، مهدی؛ زینالی، مهدی (1392). رابطه بین تغییر حسابرس مستقل و تغییر اظهارنظر حسابرسی. مجله دانش حسابداری، 4(14)، 91-108.
بهارمقدم، مهدی؛ صالحی، تابنده؛ اعظمی، زینب (1396). رابطه بین توانایی مدیریت، حق‌الزحمه حسابرسی و تداوم فعالیت در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی،9(2)، 23-44.
پورحیدری، امید؛ گلمحمدی شورکی، مجتبی (1394). سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حق‌الزحمه حسابرسی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(47)، 1-21.
جامعی، رضا؛ نجفی، قاسم (1398). بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی. دانش حسابداری مالی،6(1)، 137-161.
حسنی، محمد؛ برخورداری، حمیده (1399). مطالعه تأثیر تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی: تقابل دیدگاه‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 27(1)، 32-59.
خدادادی، ولی؛ حاجی‌زاده، سعید (1390). تئوری نمایندگی و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل: آزمون فرضیه جریان‌های نقدی آزاد. دانش حسابداری مالی، 1(2)، 76-92.
خدادادی، ولی؛ قلمبر، محمدحسین؛ چراغی‌نیا، علی (1395). بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر رابطه بین کیفیت سود و حق‌الزحمه حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 3(1)، 111-133.
خدامی پور، احمد؛ امیری، اسماعیل (1398). اثر نوع حق‎الزحمه حسابرسی بر حساسیت جریان نقدی سرمایه‎گذاری. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 65-86.
داروغه حضرتی، فاطمه؛ پهلوان، زهرا (1391). رابطه بین کیفیت گزارش حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، 5(3)، 13-24.
دیانتی دیلمی، زهرا؛ بیاتی، مرتضی (1394). رابطه رقابت بازار محصول و حق‌الزحمه حسابرس مستقل. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(27)، 23-38.
صالحی، مهدی؛ لاری‌دشت بیاض، محمود؛ وظیفه‌دان، نجمه (1398). بررسی رابطه بین تغییر مدیران و حق‌الزحمه حسابرسی. دانش حسابرسی، 19(74)،53-75.
صهبای قرقی، المیرا؛ لاری دشت بیاض، محمود؛ فکور ثقیه، امیرمحمد (1398). گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکار. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(4)، 517-543.
عبادی‌سخورده بلاغ، بهروز؛ نظری، رضا (1393). بررسی تطبیقی تغییرات حق‌الزحمه خدمات حسابرسی و اظهارنظر حسابرس در بخش خصوصی و غیرخصوصی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(12)، 75-86.
عباس‌زاده، محمدرضا؛ فکور، حسین؛ قناد، مصطفی (1396). بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 4(3)، 47-64.
فخاری، حسین؛ صابر، زهرا (1392). بررسی تأثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. چشمانداز مدیریت مالی، 3(9)، 67-79.
فلاح مهدی دوست، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا (1395). شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه با توجه به ریسک ورشکستگی شرکت‌ها. دانش سرمایه‌گذاری، 5(19)، 67-81.
قدیم‌پور، جواد؛ دستگیر، محسن (1395). بررسی تأثیر عوامل ریسک‌ دادخواهی حسابرسان بر حق‌الزحمه حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 8(4)، 37-54.
منصوری سرنجیانه، میکائیل؛ تنانی، محسن (1392). بررسی عکس‌العمل بازار سهام نسبت به حق‌الزحمه‌های غیرعادی حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 5(4)، 105-120.
مهربان‌پور، محمدرضا؛ ندیری، محمد؛ جندقی قمی، محمد (1396). اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(1)، 127-146.
نجفی مقدم، علی (1396). تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه با استفاده از دو مدل برایان کلارک و فولک اندرووانگ. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(33)، 153-182.
نمازی، محمد؛ شیرزاده، جلال (1384). بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تأکید بر نوع صنعت). بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 12(4)، 75-95.
واعظ، سیدعلی؛ رمضان احمدی، محمد؛ رشیدی باغی، محسن (1393). تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق‌الزحمه‌ی حسابرسی شرکت‌های بورسی. دانش حسابداری مالی، 1(1)، 87-107.
واعظ، سیدعلی؛ منتظرحجت، امیرحسین؛ خسروی، ناصر (1397). بررسی تأثیر نگهداشت وجه نقد بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی‌های حسابداری، 5(18)، 107-122.
 
References
Abbaszadeh, M., Fakour, H., & Ghannad, M. (2017). The Relationship between the Audit Committee Features and Audit Services Fees. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4(3), 47-64. (in Persian)
BaharMoghaddam, M., Salehi, T., & Azami, Z. (2017). The Relationship between Management Ability, Audit Fee, and Going Concern among Firms Listed on Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 9(2), 23-44. (in Persian)
Bani Mahd, B., MoradzadehFard, M., & Zinali, M. (2012). The Effect of Audit Fees on Auditor's Opinion. Management Accounting, 5(4), 41-54. (in Persian)
BaniMahd, B., MoradzadehFard, M., & Zinali, M. (2013). Relationship between Change of Independent Auditor and Change of Audit Opinion. Journal of Accounting Knowledege, 4(14), 91-108. (in Persian)
Bartov, E. (1993). The Timing of Asset Sales and Earnings Manipulation. The Accounting Review, 68(4), 840–855.
Barua, A., Hossain, M. S., & Rama, D. V. (2019). Financial Versus Operating Liability Leverage and Audit Fees. International Journal of Auditing, 23(2), 231-244.
Basioudis, I. G., & Francis, J. R. (2007). Big 4 Audit Fee Premiums for National and Office-Level Industry Leadership in The United Kingdom. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 26(2), 143-166.
Bell, T. B., Landsman, W. R., & Shackelford, D. A. (2001). Auditors' Perceived Business Risk and Audit Fees: Analysis and Evidence. Journal of Accounting Research, 39(1), 35-43.
Biais, B., & Gollier, C. (1997). Trade Credit and Credit Rationing. The Review of Financial Studies, 10(4), 903-937.
Bills, K. L., Jeter, D. C., & Stein, S. E. (2015). Auditor Industry Specialization and Evidence of Cost Efficiencies in Homogenous Industries. The Accounting Review, 90(5), 1721-1754.
Cassar, G. (2004). The Financing of Business Start-Ups. Journal of Business Venturing, 19(2), 261-283.
Darogheh Hazrati, F., & Phalevan, Z. (2012). The Relationship between Audit Report Quality and Audit Fees Of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 5(3), 13-24. (in Persian)
De George, E. T., Ferguson, C. B., & Spear, N. A. (2013). How much does IFRS cost? IFRS adoption and audit fees. The Accounting Review, 88(2), 429-462.
DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A Review of Archival Auditing Research. Journal of Accounting and Economics, 58(2-3), 275–326.
Dianati Deilami, Z., & Bayati, M. (2015). Relationship between Product Market Competition and Independent Auditor Fee. Financial Accouting and Auditing Researchs, 7(27), 23-38. (in Persian)
Ebadi Khordebalagh, B., & Nazari, R. (2014). Comparative Study of Changes of Audit Services Fees and Auditor Opinion on the Private Sector and Non-Private Sector. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 3(12), 75-86. (in Persian)
Ebrahimi Kordlor, A., & Arabi, M. (2011). Application of Bankruptcy Predictive Models (Altman, Falmer, Springit, Zimski & Shirata) to Predicting Failure to Grant Companies to the Tehran Stock Exchange (Case Study: Bank Sepah). Accounting and Auditing Research, 3(12), 52-63. (in Persian)
Fakhari, H., & Saber, Z. (2013). Investigating the Impact of Operating Liability Leverage on the Future Return of Equity of Firms Listed in the Tehran Stock Exchange, Financial Management Perspective, 3(9), 67-79. (in Persian)
Fallah Mahdidoust, Z., & Jahanshad, A. (2016). The gap between actual and optimal leverage financial leverage due to risk of bankruptcy. Journal of Investment Knowledge, 5(19), 67-82. (in Persian)
Francis, J. R. (1984). The Effect of Audit Firm Size on Audit Prices: A Study of the Australian Market. Journal of Accounting and Economics, 6(2), 133–151.
Gandía, J. L., & Huguet, D. (2020). Audit Fees and Cost of Debt: Differences in the Credibility of Voluntary and Mandatory Audits. Economic research-Ekonomska istraživanja, 3(1), 3071-3092.
Ghadimpoor, J., & Dastghir, M. (2016). Investigating the Effects of Litigation Risk Factors on Audit Fee. Journal of Financial Accounting Research, 8(4), 37-54. (in Persian)
Gramling, A. A., Schatzberg, J. W., Bailey, A. D., & Zhang, H. (1998). The Impact of Legal Liability Regimes and Differential Client Risk on Client Acceptance, Audit Pricing, and Audit Effort Decisions. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 13(4), 437–460.
Gul, F.A., & Goodwin, J. (2010). Short‐Term Debt Maturity Structures, Credit Ratings, and The Pricing of Audit Services. The Accounting Review, 85(3), 877–909.
Gul, F.A., & Tsui, J.S.L. (1997). A Test of the Free Cash Flow and Debt Monitoring Hypotheses: Evidence from Audit Pricing. Journal of Accounting and Economics, 24(2), 219–237.
Harris, M., & Raviv, A. (1991). The Theory of Capital Structure. The Journal of Finance, 46(1), 297–355.
Hassani, M., & Barkhordari, H. (2020). Investigating the Impact of Institutional Ownership Concentration on the Relationship between Board Independence and Audit Services Fees: Contraposition Supply & Demand Based Perspectives. Accounting and Auditing Review, 27(1), 32-59. (in Persian)
Hay, D. C., Knechel, W. R., & Wong, N. (2006). Audit Fees: A Meta-Analysis of The Effect of Supply and Demand Attributes. Contemporary Accounting Research, 23(1), 141-191.
Huang, H. W., Raghunandan, K., Huang, T. C., & Chiou, J. R. (2015). Fee Discounting and Audit Quality Following Audit Firm and Audit Partner Changes: Chinese Evidence. The Accounting Review, 90(4), 1517–1546.
Imani Barandagh, M., Abdi, M., & Kazemi Olum, M. (2017). Investigating the Impact of Gender Diversity in the Audit Committee on the Audit Fees of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews, 24(3), 303-322. (in Persian)
Jamei, R., & Najafi, G. (2019). Investigating the Relationship between of Corporate Social Responsibility Disclosure and Audi Fees. Journal of Financial Accounting Knowledge, 6(1), 137-161. (in Persian)
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.
Johnstone, K. M., & Bedard, J. C. (2003). Risk Management in Client Acceptance Decisions. The Accounting Review, 78(4), 1003–1025.
Khodadadi, V., & Hajizadeh, S. (2012). Agency Theory and Audit Fees; Test of Free Cash Flow Hypothesis. Journal of Financial Accounting Knowledge, 1(2), 76-92. (in Persian)
Khodadadi, V., Ghalambar, M.H., & Cheraghinia, A. (2016). The Effect of the Dividend Policy on the Relationship between Earnings Quality and Audit Fees in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Knowledge, 3(1), 111-133. (in Persian)
Khodamipour, A., & Amiri, E. (2019). The Effect of the Audit Fee Type on Investment Cash Flow Sensitivity. Accounting and Auditing Review, 26(1), 65-86. (in Persian)
Kim, J. B., Liu, X., & Zheng, L. (2012). The Impact of Mandatory IFRS Adoption on Audit Fees: Theory and Evidence. The Accounting Review, 87(6), 2061–2094.
LaBelle, R. (1990). Bond Covenants and Changes in Accounting Policy: Canadian Evidence. Contemporary Accounting Research, 6(2), 677–698.
Lee, T., & Yeh, Y. (2004). Corporate Governance and Financial Distress: Evidence from Taiwan. Corporate Governance, an International Review, 12(3), 378–388.
Lennox, C. S., & Kausar, A. (2017). Estimation Risk and Auditor Conservatism. Review of Accounting Studies, 22, 185–216.
Mansouri Sernjianeh, M., & Tanani, M. (2013). Stock Market Reaction to Abnormal Audit Fees. Journal of Financial Accounting Research, 5(4), 105-120. (in Persian)
Mehrabanpour, M., Nadiri, M., & Jandaghi Ghomi, M. (2017). The Effect of Financial Status on Earnings Quality of Listed Firms in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 24(1), 127-146. (in Persian)
Morellec, E. (2004). Can Managerial Discretion Explain Observed Leverage Ratios? The Review of Financial Studies, 17(1), 257–294.
Musamali, M. M., & Tarus, D. K. (2013). Does Firm Profile Influence Financial Access among Small and Medium Enterprises In Kenya? Asian Economic and Financial Review, 3(6), 714-723.
Myers, S.C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing. Journal of Financial Economics, 5(2), 147–175.
Najafi Moghadam, A. (2017). The Impact of Financial Flexibility on Capital Structure Decisions with Using Brian Clark and Farkland and Wang. Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management), 8(33), 153-182. (in Persian)
Namazi, M., & Shirzadeh, J. (2006). Investigating The Relationship between Capital Structure and Profitability of Firms Listed in Tehran Stock Exchange (With Emphasis on Industry Type). Accounting and Auditing Review, 12(4), 75-95. (in Persian)
Nissim, D., & Penman, S. H. (2003). Financial Statement Analysis of Leverage and How It Informs about Profitability and Price-to-Book Ratios. Review of Accounting Studies, 8(4), 531–560.
Petersen, M. A., & Rajan, R. G. (1995). The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationships. The Quarterly Journal of Economics, 110(2), 407-443.
Richardson, S. A., Sloan, R. G., Soliman, M. T., & Tuna, I. (2005). Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Prices. Journal of Accounting and Economics, 39(3), 437-485.
Sahbay Ghorghi, E., Lari Dashtebayazi, M., & Fakoor Saghih, A. (2020). Auditor reporting and Audit Fees: The role of Business Strategies. Accounting and Auditing Review, 26(4), 517-543. (in Persian)
Salehi, M., & Lari Dashtbayaz, M., (2019). Investigating the Relationship between CEO Change and Auditing Fees. Journal of Audit Science, 19(74), 53-75. (in Persian)
Simunic, D. A. (1980). The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence. Journal of Accounting Research, 18(1), 161–190.
Simunic, D. A., & Stein, M. T. (1996). The Impact of Litigation Risk on Audit Pricing: A Review of the Economics and the Evidence. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 15, 119–134.
Vaez, S., Montazer Hojat, A., & Khosravi, N. (2018). The Effect of Cash Holdings on Audit Fee in Tehran Stock Exchange Companies. Journal of Iranian Accounting Review, 5(18), 107-122. (in Persian)
Vaez, S.,Ramzan Ahmadi, M., & Rashidi Baghi, M.  (2014). the Effect of Audit Fees on Audit Quality in Companies Listed of Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Knowledge, 1(1), 87-107. (in Persian)
Venkataraman, R., Weber, J. P., & Willenborg, M. (2008). Litigation Risk, Audit Quality, and Audit Fees: Evidence from Initial Public Offerings. The Accounting Review, 83(5), 1315-1345.
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Welch, I. (2011). Two Common Problems in Capital Structure Research: The Financial-Debt-To-Asset Ratio and Issuing Activity versus Leverage Changes. International Review of Finance, 11(1), 1–17.
Zmijewski, M. E. (1984). Methodological Issues Related to The Estimation of Financial Distress Prediction Models. Journal of Accounting Research, 22, 59–82.