حق‌الزحمه حسابرسی: شواهدی بیشتر از نقش اهرم‌های بدهی عملیاتی و مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

2 استادیار حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اهرم‌های بدهی به‌خصوص اهرم بدهی عملیاتی و مالی با حق‌الزحمه حسابرسی، انجام شده است.
روش: جامعه آماری پژوهش از طریق روش حذف سیستماتیک، 113 شرکت برای دوره زمانی 1390 لغایت 1397 انتخاب شده است و همچنین با استفاده از رگرسیون چند متغیره روابط بین متغیرهای پژوهش، مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق‌الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تغییرات در اهرم‌های بدهی و تغییر در حق‌الزحمه حسابرسی رابطه‌ معناداری وجود ندارد. نتایج آزمون‌های اضافی حاکی از آن است که افزایش اهرم کل بدهی و اهرم مالی در شرکت‌های کوچک و بزرگ بر افزایش حق‌الزحمه حسابرسی تأثیر دارد؛ و زمانی که اهرم مالی در شرایط بحران مالی بالا باشد، حسابرسان با دریافت حق‌الزحمه بالاتر با ریسک حسابرسی آن برخورد می‌کنند. همچنین بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی این پژوهش اهمیت تمایز بین انواع مختلف اهرم، در مطالعات مربوط به حسابرسی و به‌طور اخص حق‌الزحمه حسابرسی را برجسته می‌نماید. همچنین به ادبیات موجود هزینه‌های نمایندگی و تأثیرات افتراقی انواع مختلف اهرم، در بستر حسابداری و مالی نیز می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Audit Fees: A Further Evidence of the Role of Financial and Operating Liability Leverage

نویسندگان [English]

  • Mohsen Imeni 1
  • ABBAS ALI DARYAEI 2
1 Department of Accounting, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.
2 Assistant prof in accounting, Imam Khomeini International University, Qazvin
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper investigates the relationship between debt leverage, especially operating and financial Liability leverage with audit fees in the Tehran Stock Exchange. Because previous studies in the field of audit fees used debt leverage only as a control variable in the audit pricing model, and the impact of other components of debt leverage less considered, namely (1) operating liability leverage and (2) financial liability leverage.
Methods: The statistical population of the research was selected through the systematic elimination method, 113 firms for during the period 2011 to 2018, and also the relationships between research variables were examined using multivariate regression.
Results: The results indicate that there is a positive and significant relationship between total debt leverage, financial leverage and estimated operating liability leverage with audit fees. In other words, High liability leverage increases the risk of client failure and the risk of auditor litigation, resulting in increased audit fees, and auditor's reaction to their clients' risk is to increase audit fees. Also, there is no relationship between changes in all debt leverages and changes in audit fees. The results of additional tests indicate that increasing the total debt leverage and financial leverage in small and large firms has an effect on increasing audit fees; and when financial leverage is high in the situation of financial distress, auditors receive higher fees to face with audit risk. Also, there is a positive and significant relationship between total debt leverage, financial leverage and estimated operating liability leverage with abnormal audit fees. The results show that there is no significant relationship between delays in the presentation of the audit report as a measure of the auditor's effort and its interactive effect with the leverage of debt and audit fees.
Conclusion: Overall, this study highlights the importance of distinguishing between different types of leverage in audit studies, and in particular audit fees. It also adds to the existing literature the agency costs and the differential effects of various types of leverage in the accounting and financial context. Because there are two main problems of the agency with debt: (1) risk shifting and (2) under-investment. Based on the findings of the present study, it can be suggested that recognizing the different sources of leverage and the distinction between financial leverage and operating leverage is important in auditing research, especially audit fee models. As a result, provide an appropriate model for clients and audit firms interested in accurately estimating audit fees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit fees
  • audit risk
  • Financing Leverage
  • Operating Liability Leverage