تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر مربوط ‌بودن اطلاعات حسابداری با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاران متخصص و عدم تقارن اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات است که سودمندی در تصمیم اطلاعات حسابداری مربوط را افزایش می‌دهد. قابلیت مقایسه از طریق دو ویژگی سرمایه‌گذاران، یعنی تخصص آنها و عدم تقارن اطلاعاتی، بر میزان سودمندی اطلاعات حسابداری تأثیرگذار است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری، با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاران متخصص و عدم تقارن اطلاعاتی است.
روش: جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و هشتاد شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده‌اند. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر مربوط بودن، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس یافته‌های پژوهش، زمانی که سرمایه‌گذاران متخصص زیاد هستند، تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری افزایش می‌یابد. علاوه بر این نیز، زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی پایین است، تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، زمانی که سرمایه‌گذاران متخصص زیاد هستند و اطلاعات خصوصی کمتر است، قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، توانایی استفاده‌کنندگان از اطلاعات را به‌منظور شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌ها بین پدیده‌های اقتصادی، بهبود می‌بخشد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران، بهترین گزینه سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنند که سبب می‌شود، منابع به‌صورت بهینه تخصیص پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Statement Comparability on the Relevance of Accounting Information with Emphasis on the Role of Sophistication Investors and Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • Majid Hashemi Dehchi 1
  • Naser Izadinia 2
  • Hadi Amiri 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: According to the theoretical concepts of financial reporting, financial statement comparability is one of the qualitative characteristics of information which increases the decision usefulness of relevant accounting information. Comparability affects the usefulness of accounting information through two characteristics of investors, namely their sophistication and information asymmetry. Therefore, the aim of this study is to investigate the effect of financial statement comparability on the relevance of accounting information with emphasis on the role of sophisticated investors and information asymmetry.
Methods: The statistical population of this study is all companies listed in the Tehran Stock Market, among them 80 companies in the period 2010 to 2018 have been selected by systematic elimination method.For data analysis and hypothesis testing, multivariate regression model based on compound data is used.
Results: The results of the research model estimation indicate that financial statement comparability has a positive and significant effect on relevance. The findings also show that when sophisticated investors are high, the impact of financial statement comparability on the relevance of accounting information increases. In addition, when information asymmetry is low the impact of financial statement comparability on the relevance of accounting information increases.
Conclusion: The results of this study showed that when there are more sophisticated investors and less private information, the financial statement comparability improves the information users’ ability to identify similarities and differences across economic phenomena. As a result, investors choose the best investment option that leads to efficient resource allocation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relevance
  • Financial Statement Comparability
  • Sophistication investors
  • Information Asymmetry
آقایی، محمد علی؛ حسن زاده، بهروز (1397). مقایسه‌پذیری حسابداری و تأثیر آن بر کارایی سرمایه‌گذاری. دانش حسابداری، 9(2)، 7-34.
افلاطونی، عباس؛ امیربختیاروند، امین (1396). نقش کیفیت افشا وکیفیت اقلام تعهدی در کاهش انحراف از سطح بهینه ساختار سرمایه. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4(19)، 167-180.
بهار مقدم، مهدی؛ موسوی، سید علی (1394). بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(1)، 89-112.
حمیدیان، نرگس؛ عرب‌صالحی، مهدی؛ امیری، هادی (1397). بررسی نقش عدم اطمینان اطلاعات حسابداری بر واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(57)، 147-170.
فروغی، داریوش؛ قاسم‌زاد، پیمان (1394). تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سود آتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 22(4)، 479-500.
کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری (1389). استاندارد‌های حسابداری. تهران: سازمان حسابرسی.
مهربان‌پور، محمد رضا؛ فرجی، امید؛ سجادپور، رضا (1399). نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نگه‌داشت وجه. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 27(1)، 132-153.
 
References
Aboody, D., Lev, B. (2000). Information Asymmetry, R&D, and Insider Gains. The Journal of Finance, 55, (6), 2747-2766.
Aflatooni, A. & Amirbaghtiarvand, A. (2017). The Role of Disclosure Quality and Accruals Quality in Reducing the Deviation from the Optimal Capital Structure. Aseet management and financing, 4(19), 167-180.
Aghaei, M & Hasanzadeh, B. (2018). Accounting comparability and its effect on investment efficiency. Journal of accounting knowledge, 9(2), 7-34. (in Persian)

Bahar Moghaddam, M. & Mousavi, A. (2016). Impact of earnings sustainability and economic conditions on value relevance of accounting information. Journal of empirical research in accounting, 5(1), 89-112. (in Persian)

Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 3–37.
Beisland, L. & Hamberg, M. (2013). Earning sustainability, economic condition and value relevance of accounting information. Scandinian journal of management, 29(3),314-324.
Bhattacharya, N. (2001). Investors' trade size and trading responses around earnings announcements: An empirical investigation. Accounting Review, 76(2), 221–244.
Bird, A., Karolyi, S. (2016). Do institutional investors demand public disclosure? The Review of Financial Studies, 29(12), 3245–3277.
Boni, L., Womack, K. (2006). Analysts, industries, and price momentum. Journal of Financial Quantitative Analysis, 41(1), 85–109.
Boone, A., White, J. (2015). The effect of institutional ownership on firm transparency and information production. Journal of Financial Economics, 117(3), 508–533.
Campbell, J., Yeung, E. (2017). Earnings comparability, accounting similarities, and stock returns: Evidence from peer firms’ earnings restatements. Journal of Accounting Auditing and Finance, 32(4), 480–509.
Chen, C., Collin, D., Kravet, T. & Richard, M. (2018). Financial Statement Comparability and the Efficiency of Acquisition Decisions. Contemporary Accounting Research, 35(1), 164–202.
Choi, J., Choi, S., Myers, L. & Ziebert, D. (2018). Financial Statement Comparability and the Informativeness of Stock Prices about Future Earnings. Contemporary Accounting Research, Forthcoming, 36(1), 389-417.
Collins, D., Gong, G., Hribar, P. (2003). Investor sophistication and the mispricing of accruals. Review of Accounting Studies, 8(3), 251–276.
Collins, D., Kothari, S. (1989). An analysis of intertemporal and cross-sectional determinants of earnings response coefficient. Journal of Accounting and Economic, 11(2-3), 143–181.
De Franco, G., Hope, O-K., Larocque, S. ( 2015). Analysts’ choice of peer companies. Review of Accounting Studies, 22, 82–109.
De Franco, G., Kothari, S., Verdi, R. (2011). The benefits of financial statement comparability. Journal of Accounting. Research, 49(4), 895–931.
Diamond, D. )1985(. Optimal release of information by firms. Journal of Finance, 40(4), 1071–1094.
Drake, M., Guest, N., Twedt, B. (2014). The media and mispricing: The role of the business press in the pricing of accounting information. Accounting Review, 89(5), 1673–1701.
Financial Accounting Standards Board . (2010). Statement of Financial Accounting Concepts No. 8.
Foroghi, D. & Ghasemzad, P. (2015). The effect of financial statement comparability on future earning response coefficients. Accounting and auditing review, 22(4), 479-500.
(in Persian)
Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., Schipper, K., (2007). Information uncertainty and post-earnings-announcement-drift. Journal of Business Finance and Accounting, 34(3-4), 403–433.
Hamaidian, N., Arabsalehi, M. & Amiri, H. (2018). Investiting the role of accounting uncertainty on investors reaction to earning announcement. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 14(57), 147-170. (in Persian)
Hayn, C. (1995). The information content of losses. Journal of Accounting and Economics, 20(2), 125–153.
Holthausen, R., Verrecchia, R. (1998). The effect of sequential information releases on the variance of price changes in an intertemporal multi-asset market. Journal of Accounting Research, 26(1), 82– 106.
International Accounting Standards Board, (2010). The conceptual framework for financial reporting 2010. IASB, London.
Kim, J., Li, L., Lu, L. & Yu, Y. (2016). Financial Statement Comparability and Expected Crash Risk. Journal of Accounting and Economics, 61(2-3), 294–312.
Kim, O., Verrecchia, R. (1994). Market liquidity and volume around earnings announcements. Journal of Accounting and Economics, 17(1-2), 41–67.
Kim, S., Kraft, P., & Ryan, S. G. (2013). Financial Statement Comparability and Credit Risk. Review of Accounting Studies, 18(3), 783–823.
Komiteh Tadvin Accounting Standards (2010). Accounting standards. Tehran. Auditing organization. (in Persian)
Kothari, S. (2001). Capital markets research in accounting. Journal of Accounting Economics, 31(1-3), 105–231.
Kothari, S., Li, X., Short, J. (2009). The effect of disclosures by management, analysts, and business press on cost of capital, return volatility, and analyst forecasts: A study using content analysis. Accounting Review, 84(5), 1639–1670.
Libby, R., Libby, P., & Hodge, F. (2017). Financial accounting, 9th edition. McGraw-Hill. New York.
Mehrabanpout, M. & Faraji, O., & Sajadpour, R. (2020). The mediating role of financial reporting quality on the relationship between financial statement comparability and cash holding. Accounting and auditing review, 27(1), 132-153. (in Persian)
Mikhail, M., Walther, B., & Willis, R. (2007). When security analysts talk, who listens? Accounting Review, 82(5), 1227–1253.
Neel, M. J. (2017). Accounting Comparability and Economic Outcomes of Mandatory IFRS Adoption. Contemporary Accounting Research, 34(2), 658–90.
Pástor, L., & Veronesi, M. (2009). Learning in financial markets. Annual Review of Financial Economics, 1(1), 361-381.
Robert, K., Sangwan, K., & Prianka, M.(2018). When Does Comparability Better Enhance Relevance?  Policy Implications from Empirical Evidence. Journal of Accounting and Public policy,37(5), 436-457.