تأثیر کوته‌بینی سرمایه‌گذاران بر مدیریت سود و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 مربی، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه پیام نور، رامهرمز، ایران.

چکیده

هدف: کوته‌بینی سرمایه‌گذاران، به‌معنای بیش از واقع ارزیابی‎کردن عایدات کوتاه‌مدت و کمتر از واقع ارزیابی‌کردن عایدات بلند‌مدت توسط سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران کوته‌بین دارای افق دید کوتاه‌مدت در بازار سرمایه هستند، بر عملکرد کوتاه‌مدت شرکت تمرکز می‌کنند و ممکن است این رفتار آنها، برای مدیران انگیزه‌ای ایجاد کنند تا از طریق مدیریت سود و کاهش سرمایه‌گذاری، عملکرد کوتاه‌مدت شرکت را بهتر از واقع گزارش دهند. از این ‌رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کوته‌بینی سرمایه‌گذاران بر مدیریت سود و سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: اطلاعات لازم، از صورت‌های مالی 150 شرکت در دوره زمانی سال‌های 1390 تا 1396 جمع‌آوری شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از مدل رگرسیون چندمتغیره با داده‌های تابلویی به روش اثرهای ثابت استفاده شده است. در این پژوهش، برای اندازه‌گیری کوته‌بینی سرمایه‌گذاران، از مدل دل ریو و سانتاماریا (2016)؛ برای اندازه‌گیری مدیریت سود، از مدل تعدیل‌شده جونز (1991) و برای اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری شرکت، از مخارج پرداختی بابت سرمایه‌گذاری استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان‌ می‌دهد که در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، کوته‌بینی سرمایه‌گذاران بر مدیریت سود، تأثیر معنادار و مثبت و بر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، تأثیر معنادار و منفی می‌گذارد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج پژوهش، در بورس اوراق بهادار تهران با افزایش کوته‌بینی سرمایه‌گذاران، مدیران شرکت‌ها در راستای برآورده‌کردن انتظارات سرمایه‌گذاران کوته‌بین برای بهبود سودآوری و قیمت جاری سهام شرکت‌ها، بر عملکرد کوتاه‌مدت تمرکز می‌کنند. از این ‌رو، مدیران به‌جای تمرکز بر اهداف و برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت، بر اهداف کوتاه‌مدت متمرکز می‌شوند و به همین دلیل با دست‌کاری سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و کاهش سرمایه‌گذاری آتی، انتظارات سرمایه‌گذاران کوته‌بین را برآورده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Investors Myopic on Earnings Management and Companies Investment

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Abbasi 1
  • Ali Tamoradi 2
1 Associate Prof, Department of Management, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Instructor, Department of Accounting, Faculty of Accounting, Payame Noor University, Ramhormoz, Iran.
چکیده [English]

Objective: Investors myopic means to overstate the short-term earnings and understate the long-term earnings by active investors in the capital market. As myopic investors have a short-term horizon of vision in the capital market, they focus on the short-term performance of the company and this behavior of investors may motivate managers to better report than reality the company's short-term performance through profit management and investment reduction. Therefore, the purpose of the present research is to investigate the effect of investors' myopia on the profit and investment management of the listed companies in the Tehran Stock Exchange.
Methods: The data required to test the research hypotheses were gathered from financial statements of 150 companies during the six-year period from 2011 to 2017. In order to test research hypotheses, fixed effects multivariate regression model for panel data was used. In this research, Del Rio and Santa Maria model (2016) was used to measure the investors' myopia. Additionally, the modified Jones model (1991) and the expenses paid for investment were used to measure the profit management and company's investment, respectively.
Results: Findings from testing the research hypotheses revealed that the investors' myopia has a significant positive effect on the profit management in companies listed in the Tehran Stock Exchange. Moreover, the investors' myopia has a significant negative effect on the companies' investment.
Conclusion: The results of this research show that by increasing the investors' myopia in Tehran Stock Exchange, the companies' managers focus on short-term performance in meeting the myopic investors' expectations to improve profitability and the current stock price for companies. Instead of focusing on the long-term objectives and planning, the managers thus focus on the short-term objectives. Therefore, by profit manipulation through discretionary accruals and future investment reduction, they make attempts to meet the myopic investors' expectations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investors myopia
  • Earning management
  • Company investment
آقایی، محمدعلی؛ اعتمادی، حسین؛ اسدی، زینب (1394). بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، 6 (20)، 35-58.
بشیری منش، نازنین؛ اورادی، جواد (1398). رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و مدیریت سود حسابداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 9(1)، 77-99.
حسینی چگنی، الهام؛ حقگو، بهناز؛ رحمانی نژاد، لیلا (1393). بررسی تورش‌های رفتاری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری. راهبرد مدیریت مالی، 2(4)، 113-133.
حیدرپور، فرزانه؛ احسانی طباطبایی، مریم السادات (1394). نقش سرمایه‌گذاران نهادی در سیاست‌های سرمایه‌گذاری شرکت. پیشرفت‌های حسابداری، 7(1)، 1-21.
رحمانی، علی؛ قشقایی، فاطمه (1396). رابطه قابلیت مقایسه حسابداری با مدیریت سود واقعی و تعهدی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(4)، 527-550.
زارعی، علی؛ دارابی، رویا (1397). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37)، 131-158.
زنجیردار، مجید؛ خجسته، صدف (1395). تأثیر رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران نهادی بر بازده سهام. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 4 (15)، 115-134.
شعری آناقیز، صابر؛ حساس یگانه، یحیی؛ سدیدی، مهدی؛ نره­ئی، بنیامین. (1395). تصمیم‌گیری احساسی سرمایه‌گذاران، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامه حسابداری مالی، ۸ (۳۲)، ۱-37.
شمس‌الدینی، کاظم؛ دانشی، وحید؛ سیدی، فاطمه (1397). بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام. دانش حسابداری، 9(2)، 163-189.
طالع زاری، سمیه؛ عبدلی، محمدرضا (1396). بررسی رابطه بین کوته‌بینی مدیریت با کیفیت سود و میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، 10(34)، 57-68.
فدایی نژاد، محمد اسماعیل؛ دلشاد، افسانه (1397). بررسی تأثیر کوته‌بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 8 (21)، 51-69.
مرادی، جواد؛ کشاورز، فاطمه (1395). بررسی پیامدهای کوته‌بینی مدیران از دیدگاه تئوری نمایندگی و فرضیه جریان‌های نقد آزاد. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23 (4)، 527-546.
مرادی، مهدی؛ باقرپور، محمد علی ؛ احمدی، احمد (1395). تحلیل پدیده نزدیک‌بینی در بازار سرمایه ایران با به‌کارگیری مدلی مبتنی بر حسابداری مازاد تمیز. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5 (18)، 55-62.
نوبخت، مریم؛ برادران حسن زاده، رسول (1396). تأثیر جریان‎های نقد آزاد بر مدیریت سود واقعی و تصنعی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3)، 421-440.
 
References
Aghaee, M., Etemadi, H., Asadi, Z. (2015). Investigation Nonlinear Relationship between Investment on Fixed Assets and Performance of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 6(20), 35-58. (in Persian)
Alareeni, B. (2018). The impact of firm-specific characteristics on earnings management: evidence from GCC countries. International Journal Managerial and Financial Accounting, 10 (2), 59–73.
Alzoubi, E. (2018). Audit quality, debt financing, and earnings management: Evidence from Jordan. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 30 (1), 69–84.
Bancel, F. & Garel, G. (2017). Managerial Myopia: Do Managers Privilege Short-term Decisions or Value Creation. Bankers Markets, 135 (2), 50-58.
Bashirimanesh, N., Oradi, J. (2019). Investor Sentiment and Accounting Earnings Management. Empirical Research in Accounting, 9(1), 77-99. (in Persian)
Cremers, M., Pareek, A., & Sautner, Z. (2020). Short-Term Investors, Long-Term Investments, and Firm Value: Evidence from Russell 2000 Index Inclusions. Econometric Modeling: Corporate Finance & Governance eJournal, 66(10).  DOI: 10.1287/mnsc.2019.3361.
Del Rio, C., & Santamaria, R. (2016). Stock characteristics, investor type and market myopia. Journal of Behavioral Finance, 17 (2), 183–199.
Derrien, F., Kecskés, A. & Thesmar, D. (2013). Investor horizons and corporate policies. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48 (6), 1755-1780.
Docherty, P., & Hurst, G.C. (2016). Myopic loss aversion and the momentum premium.https://www.semanticscholar.org/paper/a4b0e77b6bab08d1498d39f8927ba891b3dc3ee.
Docherty, P., & Hurst, G.C. (2018). Investor Myopia and the Momentum Premium across International Equity Markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 53 (6), 2465-2490.
Eriksen, K.W. & Kvaloy, O. (2011). Myopic risk-taking in tournaments, Journal of Economic Behavior & Organization, 97 (4), 37–46.
Fadaei Nejad, M. E., Delshad, A. (2018). Investigating the Impact of Managerial Myopia on the Stock Future Returns of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Financial Management Perspective, 8 (21), 51-69. (in Persian)
Garel, A. (2018). Myopic Market Pricing and Managerial Myopia. Journal of Business Finance & Accounting, 44 (9), 1194-1213.
Goel, S. (2017). Earnings management detection over earnings cycles: the financial intelligence in Indian corporate. Journal of Money Laundering Control, 20 (2), 116-129.
Graham, J.R., Harvey, C.R. & Rajgopal, S. (2005). The Economic Implications of Corporate Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 40 (1), 3-73.
Guo, J., & Huang, J. (2015). The re-examination between international big four accounting firms and high quality auditing: analysis based on real activity earning management. Journal of Shanxi University of Finance and Economics, 3 (1), 115-124.
Heidarpoor, F., Ehsani Tabatabaee, M. (2015). The Role of Institutional Investors in Firm’s Investment Policies. Journal of Accounting Advances, 7(1), 1-21. (in Persian)
Hosseini Chegeni, E., Haghgoo, B., Rahmaninejad, L. (2014). Studying the Relationship between Behavioral Biases of Investors and Their Investment Decisions in Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 2(4), 113-133. (in Persian)
Jason, W., Margaret, A., White, A. (2014). The Influence of Managerial Myopia on Firm Strategy, Management Decision, 52 (3), 602 – 623.
Jesper, H., Fredrik, H., & Dennis, S. (2018). Myopia and earnings management strategies. Available in: http://hdl.handle.net/10125/51942.
Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193–228.
Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. London, UK: Macmillan.
Kim, H., & Yoon, S. (2009). Firm Characteristics and Earnings Management of Different Types of Security Issuers. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1325952 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1325952
Kim, T., Ha, A., Lopatta, K. (2016). Investor Sentiment and Market Anomalies. 23rd Australasian Finance and Banking conference 2010paper, Available at www.ssrn.com.
Lee, W., & Ahn, J. (2014). Financial interpretation of herd behavior index and its statistical estimation. Journal of the Korean Statistical Society, 44(2).
Levin, A., Lin, C.F., & Chu, C.J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic finite-sample properties. Journal of econometrics,108(1), 1-24.
Mansor, N., Che-Ahmad, A., Zalukiab, N., &. Osman, H. (2013). Corporate Governance and Earnings Management: A Study on the Malaysian Family and Non-family Owned PLCs. Procedia Economics and Finance, 7 (1), 221–229.
Miranda, K. F., Machado, M. A. V., & Macedo, L. A. F. (2018). Investor sentiment and earnings management: Does analysts’ monitoring matter? Revista de Administração Mackenzie, 19 (4), 1–29.
Moradi, J., Keshavarz, F. (2017). Investigation of the Outcomes Resulting from Managers' Myopia Based on Agency Theory and Free Cash Flow Hypothesis. Accounting and Auditing Review, 23 (4), 527-546. (in Persian)
Moradi, M., Bagherpour, M., & Ahmadi, A. (2016). Analysis of Myopia Phenomenon in Iran Stock Market By Using A Clean Surplus Accounting Based Model. Knowledge of Accounting and Management Audit, 5 (18), 55-62. (in Persian)
Nobakht, M., Baradaran Hassanzadeh, R. (2017). Impact of Free Cash Flow on Real and Artificial Earnings Management. Accounting and Auditing Review, 24(3), 421-440. (in Persian)
Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11 (2), 661-687.
Rahmani, A., Ghashghaei, F. (2018). The Relation between Accounting Comparability and Earning Management. Accounting and Auditing Review, 24(4), 527-550. (in Persian)
Rappaport, A. (2005). The Economics of Short-Term Performance Obsession. Financial Analysts Journal, 61 (3), 65-79.
Santana, S., Santos, L., Júnior. C. (2020). Investor sentiment and earnings management in Brazil. https://doi.org/10.1590/1808-057x201909130.
Shamsadini, K., Daneshi, V., Seyedi, F. (2018). Investigating the Effect of Investors' Behavior and Management on Stock Returns. Accounting knowledge, 9(2), 163-189. (in Persian)
Sher Anaghiz, S., Hasas Yeganeh, Y., Sadidi, M., Narrei, B. (2017). Sentimental decision-making of investors, Corporate governance and Investment efficiency. quarterly financial accounting journal, 8 (32), 1-37. (in Persian)
Simpson, A. (2013). Does Investor Sentiment Affect Earnings Management? Journal of Business Finance & Accounting, 40 (7-8), 869–900.
Suk, I. (2013). Earnings Management and Myopic Marketing Management: Differential Metrics and Emphases. Journal of Accounting & Marketing, 2 (3), 1-5.
Swai, J. (2016). The Impact of Corporate Governance and Firm-Specific Characteristics on Earnings Management: Evidence from East Africa. Research Journal of Finance and Accounting, 7 (8), 139–156.
Talezari, S., Abdoli, M. (2017). The relationship between short-sighted profit quality management and investments in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 10(34), 57-68. (in Persian)
Tatang, A., Nastiti, A., Utami, E., & Ester M. (2015). Audit Quality and Earnings Management In Indonesian Initial Public Offerings. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6 (14), 223–229.
Tong, J. Y. and Zhang, F. (2015). Do Capital Markets Punish Managerial Myopia? University of Western Australia.
Wilson, G. (2008). Real Estate Investing Yields Greater Profits. www. Successfulrehabbing.com.
Woog, S., & Stephens, A. (2009). Investor reaction to earnings management. Managerial Finance, DOI: 10.1108/03074351011006838.
Zanjirdar, M., & Khojasteh, S. (2017). The Impact of Investors’ herding Behavior on the Stock Returns. Quarterly Journal of Fiscal and Economic Policies, 4(15), 115-134. (in Persian)
Zarei, A., & Darabi, R. (2018). Effects of investor’s sentimenton voluntary disclosure of listed companies in the capital market of Iran. Financial Accounting and Auditing Research, 10(37), 131-158. (in Persian)
Zhou, L., & Huang, J. (2018). Investor trading behaviour and stock price crash risk. International Journal of Finance & Economics, 24 (1), 1–14.