بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر صرف ریسک سهام با توجه به سطح نرخ رشد شرکت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: نتایج پژوهش‌های تجربی در بررسی رابطه بین افشای اطلاعات و صرف ریسک سهام تا حدی متناقض بوده است. در پژوهش حاضر، تأثیر سطح نرخ رشد شرکت بر رابطه بین افشای اختیاری و اجباری اطلاعات و صرف ریسک سهام با هدف توضیح تناقض ذکرشده آزمون شده است.
روش: به‌منظور اندازه‌گیری متغیر افشای اختیاری اطلاعات از سه معیار به‌موقع‌بودن، دقت و تورش پیش‌بینی سودهای میان‌دوره‌ای و سالانه شرکت، استفاده شده است. افشای اجباری نیز با استفاده از دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اوراق‌ بهادار تهران اندازه‌گیری شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از اطلاعات 130 شرکت‌ پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های 1389 تا 1397و مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، رشد شرکت به‌عنوان متغیر تعدیلگر،‌ بر رابطه بین به‌موقع‌بودن پیش‌بینی سودهای میان‌دوره‌ای با صرف ریسک ضمنی و بین تورش پیش‌بینی سودهای میان‌دوره‌ای و سالانه با صرف ریسک ضمنی، مؤثر است. همچنین، می‌تواند بر رابطه بین دو معیار تورش و پیش‌بینی سودهای میان‌دوره‌ای و سالانه با معیار صرف ریسک مبتنی بر ویژگی‌های شرکت در قالب دوره‌های زمانی تفکیک‌شده رونق و رکود بازار سرمایه نیز مؤثر باشد. علاوه بر این، نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر عامل رشد شرکت بر رابطه بین افشای اجباری و صرف ریسک مبتنی بر ویژگی‌ها است.
نتیجه‌گیری: رشد شرکت به‌عنوان متغیری تعدیلگر، بر رابطه بین معیارهای افشای اختیاری و اجباری اطلاعات و معیارهای صرف ریسک مؤثر است و می‌تواند نتایج متناقض پژوهش‌های این حوزه از بورس اوراق بهادار تهران را توضیح دهد. البته توانایی توضیح‌دهندگی، در دوره‌های زمانی رونق و رکود بازار، متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Level of Firm Growth Rate on the Influence of Information Disclosure on Stock Risk Premium

نویسندگان [English]

  • Ghazal Sadeghi Yakhdani 1
  • Abdullah Khani 2
  • Mahmoud Botshekan 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the effect of the level of firm growth rate on the relationship between voluntary and mandatory disclosure of information and firm stock risk premium.
Methods: The sample of research includes 130 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2010 to 2018. The research results have been separately analyzed at in the period of boom and bust of the capital market. In order to determine the capital market cycle Hudrick-Prieskat filter was used and multivariate regression model and generalized least squares method was used in order to test the main research models and the hypothesis.
Results: The results of the study showed that the level of firm growth rate is effective on the relationship between voluntary disclosure of information and firm stock risk premium, when for information voluntary disclosure from the criteria of management forecast timeliness of midterm earnings (3 months, 6 months and 9 months) and management forecast bias of midterm (3 months, 6 months, 9 months) and annual earnings and for firm stock risk premium from criteria of implied risk premium is used. The results of the study also show that the level of firm growth rate affects relationship between voluntary disclosure of information and firm stock risk premium only in the period of boom and bust of the capital market, when for information voluntary disclosure from the criteria of management forecast bias and accuracy of midterm (3 months, 6 months, 9 months) and annual earnings and for stock risk premium from criteria of risk premium based on the firm characteristics. Regarding the mandatory disclosure of information, the research results indicate the effect of the firm growth rate level on the relationship between mandatory disclosure of information and stock risk premium based firm characteristics at the general level of the sample and the period of boom and bust of the capital market.
Conclusion: Firm growth is an important and influential factor on the relationship between information voluntary and mandatory disclosure and different criteria of stock risk premium. Also, the relationship between information voluntary and mandatory disclosure and different criteria of stock risk premium in the period of boom and bust of the capital market is different. Also, the effect of information voluntary disclosure, compared to mandatory disclosure, on risk premium is different, so that in relation to voluntary disclosure this effect is significant and to mandatory disclosure this effect is less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Capital market boom and bust
  • Firm growth rate
  • Implied risk premium
  • Information disclosure
  • Risk premium based compamiy characteristics
آقابیک‌زاده، مهدی؛ فروغی، داریوش؛ دستگیر، محسن (1396). تأثیر محافظه‌کاری و تأخیر در افشای اخبار هم‌زمان سودهای میان‌دوره‌ای و پیش‌بینی سودهای سالانه بر واکنش بازار سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(2)، 173- 196. 
اسدی‌راد، فاطمه؛ کعب‌عمیر، احمد؛ مهربانی، فاطمه (1395). بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه سهام عادی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران.
افلاطونی، عباس؛ امیربختیاروند، امین (1395). تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه: رویکرد متغیرهای ابزاری. فصلنامه حسابداری مالی، 8(31)، 30- 50.
باباجانی، جعفر؛ عظیمی ‌یانچشمه، مجید (1391). اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(2)، 83- 100. 
پورحیدری، امید؛ حسین‌پور، حمزه (1391). بررسی رابطه بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهام شرکت‌ها. چشم‌انداز مالی، 5(2)، 9- 28.
پورحیدری، امید؛ عالی‌پور، داریوش (1390). بررسی ارتباط بین داده‌های حسابداری با چرخه‌های تجاری در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(2)، 1- 16.
پورحیدری، امید؛ یوسف‌زاده، نسرین؛ اعظمی، زینب (1393). بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه افشا و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، 5(18)، 91- 111.
پورحیدری، امید؛ یوسف‌زاده، نسرین؛ اعظمی، زینب؛ معصومی‌بیلندی، زهرا (1396). بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری. مجله دانش حسابداری مالی، 4(3)، 1- 20.
خلیفه سلطانی، سیداحمد؛ اسماعیلی، فاطمه (1393). تأثیر چرخه تجاری بر پایداری مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(13)، 3- 18. 
ربانی مورخ، بهاره (1393). تأثیر چرخه تجاری بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه. پایان‎نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
ستایش، محمدحسین؛ کاظم‌نژاد، مصطفی؛ ذوالفقاری، مهدی (1390). بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(3)، 55- 74.
عباسی، ابراهیم؛ بذرافشان، محسن (1396). بررسی رابطه کیفیت سود، افشای داوطلبانه و رفتار نامتقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های ‌پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. فصل‌نامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(1)، 41-60. 
کامران، مهدیه؛ اسدی، غلامحسین؛ اثنی‌عشری، حمیده (1399). بررسی رابطه غیرخطی افشای اختیاری و ارزش شرکت با بهره‌گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی. بررسی‎‌های حسابداری و حسابرسی، 27(2)، 231- 257.
مشایخی، بیتا؛ فرهادی، سوران (1392). تأثیر  اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه حسابداری مدیریت، 6(4)، 101- 115.
مهرانی، ساسان؛ کامیابی، یحیی؛ غیور، فرزاد (1396). اثر چرخه بازار سرمایه بر رفتار الگوهای پیش‎بینی درماندگی مالی. مجله دانش حسابداری، 8(2)، 35- 62.
ناظمی، امین؛ نصیری، طاهره (1393). بررسی ارتباط میان افشای اطلاعات و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 3(1)، 97- 118.
نوروش، ایرج؛ حسینی، سیدعلی (1387). بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به‌موقع بودن) و مدیریت سود. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16(2)، 117- 144. 
نیکبخت، محمدرضا؛ حاجی‌عظیمی، فرزاد (1392). تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر قابلیت اتکای اطلاعات و به‌موقع بودن افشا. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 5(2)، 33- 52.
 
 
References
Abbasi, E., & Bazrafshan, M. (2017). Investigating the relationship between earnings quality, voluntary disclosure and information asymmetric to the expense of equity in companies listed on the stock exchange. Journal of Emprical Research in Accounting, 7 (1), 41-60. (in Persian)
Aflatoni, A., & Amirbakhtiyarvand, A. (2017). The impact of financial reporting quality and disclosure quality on cost of capital: An approach to instrumental variables. Quarterly Financial Accounting, 8 (31), 30-50. (in Persian)
Aghabeikzadeh, M., Foroghi, D., & Dastgir, M. (2017). The effect of conservatism and delays in simultaneous news disclosure of interim earnings and annual earnings forecasts on stock market reaction. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 2 (24), 173-196.(in Persian)
Amihud, Y., & Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. Journal ofFinancial Economics, 17(2), 223-249.
Asadi Rad, F., Kaab Amir, A., & Mehrabani, F. (2016). Investigating the impact of bankruptcy risk on the relationship between the quality of disclosure and the cost of equity in companies of listed on Tehran stock exchange. International Conference on Management and Accounting, Tehran. (in Persian)
Babajani, J., Azimi Yancheshmeh, M. (2012). The effect of accruals reliability on stock return. Journal of Financial Accounting Research, 4 (2), 83-100. (in Persian)
Ball, R., Jayaraman, S., & Shivakunar, L. (2012). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements: A test of the Confirmation Hypothesis. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 136-166.
Bessembinder, H., Cooper, M. J., & Zhang, F. W. (2015). Characteristic-based expected returns and corporate events. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2658849.
Botosan, Ch., & Plumlee, M. (2002). A re-examination of disclosure level and the expected cost of capital. Journal of Accounting Research, 40(1), 21–40.
Botosan, Ch. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. The Accounting Review, 72(3), 21–53.
Call, A. C., Campbell, J.L., Dhaliwal, D.S., & Moon, J. R. (2017). Employee quality and financial reporting outcomes. Journal of Accounting and Economics, 64(1), 123-149.
Chordia, T., Goyal, A., &Nozawa, Y. (2017). Are Capital Market Anomalies Common to Equity and Corporate Bond Markets? An Empirical Investigation. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(4), 1301-1342.
Claus, J., & Thomas, J. (2001). Equity risk premium as low as three percent? evidence from analysts’ earnings forecasts for domestic and international stocks. Journal of Finance, 56(5), 1629- 1666.
Clement, M., Frankel, R., & Miller, J. (2003). Confirming management earnings forecasts, earnings uncertainty, and stock returns. Journal of Accounting Research, 41(4), 653–680.
Cochrane, J. (2005). Explaining the variance of price- dividend ratios. Review of Financial Studies, 5(2), 243-280.
Diamond, D., & Verrecchia, R. (1991). Disclosure, liquidity, and the cost of capital. The Journal of Finance, 46(4), 1325–1359.
Dutta, S., & Nezlobin, A. (2016). Information disclosure, firm growth, and the cost of capital. Journal of Financial Economics, 123(1), 415-431. 
Dutta, S., & Nezlobin, A. (2018). Information disclosure, real investment, and shareholder welfare. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3067695.
Easley, D., Ohara, M. (2004). Information and the cost of capital. Journal of Finance, 59(4), 1553–1583.
Ellahie, A., Hayes, R. M., & Plumlee, M. A. (2019). Growth matters: disclosure level and risk premium. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2816984.
Francis, J., Nanda, D., Olsson, P. (2008). Voluntary disclosure, earnings quality, and cost of capital. Journal of Accounting Research, 46(1), 53–99.
Gebhardt, W. R., Lee, Ch. M.C., & Swaminathan, B. (2001). Toward an implied cost of equity capital. Journal of Accounting Research, 39(1), 135–176.
Gode, D., & Mohanram, P. (2003). Inferring the cost of equity using the Ohlson-Juettner model. Review of Accounting Studies, 8(4), 399-431.
Graham, J., Harvey, C., & Rajgopal, Sh. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1-3), 3–73.
Guay, W., Samuels, D., & Taylor, D. (2016). Guiding Through the Fog: Financial Statement Complexity and Voluntary Disclosure. Journal of Accounting and Economics, 62(2-3), 234-269. 
Haugen, R. A, & Baker, N. L. (1996). Commonality in the determinants of expected stock returns. Journal of Financial Economics, 41(2), 401–439.
He, J., Plumlee, M., & Wen, J. (2018). Voluntary disclosure, mandatory disclosure, and cost of capital. Journal of Business Finance & Accounting, 46(3-4), 307-335. 
Hess, D., Meuter, M., Kaul, A. (2019). The Performance of Mechanical Earnings Forecasts. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3041364.
Hirshleifer, J. (1971). The private and social value of information and the reward to inventive activity. American Economic Review, 61(4), 561–574.
Kamran, M., Assadi, Gh., Asna Ashari, H. (2020). Investigating the nonlinear relationship between voluntary disclosure and company value using Panel smooth transition regression approach. Accounting and Auditing Review, 27 (2), 231-257. (in Persian)
Khalife Soltani, S.A., Ismaili, F. (2014). The effect of business cycle on the sustainability of bankruptcy forecasting models. Empirical Research in Accounting, 4(13), 3-18. (in Persian)
Kwak, B., Ro Byung, T., & Suk, I. (2012). The composition of top management with general counsel and voluntary information disclosure. Journal of Accounting and Economics, 54(1), 19-41.
Lewellen, J. (2014). The cross-section of expected stock returns, Critical Finance Review, 4(1), 1-44.
Li, K.K., & Mohanram, P. (2014). Evaluating cross-sectional forecasting models for implied cost of capital. Review of Accounting Studies, 19(3), 1152-1185.
Li, X., Yang, H. I. (2016). Manadatory financial reporting and voluntary disclosure: the effect of mandatory IFRS adoption on management forecasts, The Accounting Review, 91(3), 933-953.
Lyle, M., Callen, J. L., & Elliott, R. J. (2013). Dynamic risk, accounting-based valuation and firm fundamentals. Review of Accounting Studies, 18(4), 899–929.
Mashayekhi, B., & Farhadi, S. (2013). The effect of firm size on the relationship between the disclosure quality and cost of equity of interest of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting, 6 (4), 101-115. (in Persian)
Mehrani, S., Kamyabi, Y., & Ghayyur, F. (2017). The effect of capital market cycle on the behavior of prediction patterns of financial distress. Journal of Accounting Knowledge, 8 (2), 35-62. (in Persian)
Nazemi, A., & Nasiri, T. (2014). Investigating the relationship between information disclosure and the cost of capital in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Applied Research in Financial Reporting, 3 (1), 97-118. (in Persian)
Nikbakht, M.R., & Hajiazimi, F. (2013). The impact of conditional conservatism on reliability and timeliness of disclosure. Journal of Financial Accounting Research, 5 (2), 33- 52.(in Persian)
Noh, S., So, E.C., & Weber, J.P. (2019). Voluntary and Mandatory disclosure: Do managers view them as substitute? Journal of Accounting and Economics, 68(1), 1-18. 
Noravesh, I. & Hosseini, S.A. (2009). Investigating the relationship between the disclosure quality (reliability and timeliness) and earnings management. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 16 (2), 144-117. (in Persian)
Ohlson, J.A., & Juettner-Nauroth, B. E. (2005). Expected EPS and EPS growth as determinants of value. Review of Accounting Studies, 10(2-3), 349-365.
Penman, S.H., & Zhu, J. (2016). Accounting- based estimates of the cost of capital: a third way. Columbia Business School. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2842269.
Penman, S.H., Reggiani, F., Richardson, S.A., & Tuna, I. (2015). An accounting-based characteristic model for asset pricing. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=1966566.
Penman, S.H. (1980). An empirical investigation of the voluntary disclosure of corporate-earnings forecasts. Journal of Accounting Research, 18(1), 132–160.
Plumlee, M., Brown, D., Hayes, R., Marshall, S. (2015). Voluntary environmental disclosure quality and firm value: Further evidence. Journal of Accounting and Public Policy, 34(4), 336–361.
Pourheidari, O., Yousefzadeh, N., & Azami, Z. (2014). Investigating the effect of firm size on the relationship between disclosure and cost of capital in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 5 (18), 91-111. (in Persian)
Pourheidari, O., Yousefzadeh, N., Azami, Z., & Masoumi Bilandi, Z. (2017). Investigating the relationship between earnings quality and cost of capital with voluntary disclosure. Journal of Financial Accounting Knowledge, 4 (3), 1-20. (in Persian)
Pourheidari, O., Alipour, D. (2011). Investigating the relationship between accounting data and business cycles in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 3(2), 1-16. (in Persian)
Pourheidari, O., Hosseinpour, H. (2012). Investigating the relationship between mandatory and voluntary disclosure with the value of companies' shares. Financial management perspective, 5 (2), 9-28. (in Persian)
Rabbani Movarekh, B. (2014). The effect of business cycle on the relationship between disclosure quality and cost of capital. Master Thesis of Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran. (in Persian)
Richardson, A.J., & Welker, M. (2001). Social disclosure, financial disclosure and the cost of equity capital. Accounting Organizations and Society, 26(7), 597-616. 
Richardson, S.A., Sloan, R.J., Soliman, M.T., & Tuna, I. (2005). Accrual reliability, earnings persistence and stock prices. Journal of Accounting and Economics, 39(3), 437-485.
Setayesh, M.H., Kazemnejad, M., & Zolfaghari, M. (2011). Investigating the effect of disclosure quality on stock liquidity and cost of capital in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Researches, 3 (3), 55- 74. (in Persian)
Sloan, R.J. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review, 71(3), 289-315.
Verrecchia, R.E. (1990). Information quality and discretionary disclosure. Journal of Accounting and Economics, 12(4), 365–380.
Welker, M. (1995). Disclosure policy, information asymmetry, and liquidity in equity markets. Contemporary Accounting Research, 11(2), 801–827.