بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر صرف ریسک سهام با توجه به سطح نرخ رشد شرکت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: نتایج پژوهش‌های تجربی در بررسی رابطه بین افشای اطلاعات و صرف ریسک سهام تا حدی متناقض بوده است. در پژوهش حاضر، تأثیر سطح نرخ رشد شرکت بر رابطه بین افشای اختیاری و اجباری اطلاعات و صرف ریسک سهام با هدف توضیح تناقض ذکرشده آزمون شده است.
روش: به‌منظور اندازه‌گیری متغیر افشای اختیاری اطلاعات از سه معیار به‌موقع‌بودن، دقت و تورش پیش‌بینی سودهای میان‌دوره‌ای و سالانه شرکت، استفاده شده است. افشای اجباری نیز با استفاده از دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس اوراق‌ بهادار تهران اندازه‌گیری شده است. برای آزمون فرضیه‌ها از اطلاعات 130 شرکت‌ پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های 1389 تا 1397و مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، رشد شرکت به‌عنوان متغیر تعدیلگر،‌ بر رابطه بین به‌موقع‌بودن پیش‌بینی سودهای میان‌دوره‌ای با صرف ریسک ضمنی و بین تورش پیش‌بینی سودهای میان‌دوره‌ای و سالانه با صرف ریسک ضمنی، مؤثر است. همچنین، می‌تواند بر رابطه بین دو معیار تورش و پیش‌بینی سودهای میان‌دوره‌ای و سالانه با معیار صرف ریسک مبتنی بر ویژگی‌های شرکت در قالب دوره‌های زمانی تفکیک‌شده رونق و رکود بازار سرمایه نیز مؤثر باشد. علاوه بر این، نتایج پژوهش، حاکی از تأثیر عامل رشد شرکت بر رابطه بین افشای اجباری و صرف ریسک مبتنی بر ویژگی‌ها است.
نتیجه‌گیری: رشد شرکت به‌عنوان متغیری تعدیلگر، بر رابطه بین معیارهای افشای اختیاری و اجباری اطلاعات و معیارهای صرف ریسک مؤثر است و می‌تواند نتایج متناقض پژوهش‌های این حوزه از بورس اوراق بهادار تهران را توضیح دهد. البته توانایی توضیح‌دهندگی، در دوره‌های زمانی رونق و رکود بازار، متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Level of Firm Growth Rate on the Influence of Information Disclosure on Stock Risk Premium

نویسندگان [English]

  • Ghazal Sadeghi Yakhdani 1
  • Abdullah Khani 2
  • Mahmoud Botshekan 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to investigate the effect of the level of firm growth rate on the relationship between voluntary and mandatory disclosure of information and firm stock risk premium.
Methods: The sample of research includes 130 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2010 to 2018. The research results have been separately analyzed at in the period of boom and bust of the capital market. In order to determine the capital market cycle Hudrick-Prieskat filter was used and multivariate regression model and generalized least squares method was used in order to test the main research models and the hypothesis.
Results: The results of the study showed that the level of firm growth rate is effective on the relationship between voluntary disclosure of information and firm stock risk premium, when for information voluntary disclosure from the criteria of management forecast timeliness of midterm earnings (3 months, 6 months and 9 months) and management forecast bias of midterm (3 months, 6 months, 9 months) and annual earnings and for firm stock risk premium from criteria of implied risk premium is used. The results of the study also show that the level of firm growth rate affects relationship between voluntary disclosure of information and firm stock risk premium only in the period of boom and bust of the capital market, when for information voluntary disclosure from the criteria of management forecast bias and accuracy of midterm (3 months, 6 months, 9 months) and annual earnings and for stock risk premium from criteria of risk premium based on the firm characteristics. Regarding the mandatory disclosure of information, the research results indicate the effect of the firm growth rate level on the relationship between mandatory disclosure of information and stock risk premium based firm characteristics at the general level of the sample and the period of boom and bust of the capital market.
Conclusion: Firm growth is an important and influential factor on the relationship between information voluntary and mandatory disclosure and different criteria of stock risk premium. Also, the relationship between information voluntary and mandatory disclosure and different criteria of stock risk premium in the period of boom and bust of the capital market is different. Also, the effect of information voluntary disclosure, compared to mandatory disclosure, on risk premium is different, so that in relation to voluntary disclosure this effect is significant and to mandatory disclosure this effect is less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Capital market boom and bust
  • Firm growth rate
  • Implied risk premium
  • Information disclosure
  • Risk premium based compamiy characteristics