بسط جامع تفسیرگرایانه و ساختارمندانه علل زمینه‌ای ایجادکننده بلوغ حرفه‌ای حسابرسان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بسط تفسیرگرایانه و ساختارمندانه علل زمینه‌ای ایجادکننده بلوغ حرفه‌ای حسابرسان از طریق تحلیل نظریه داده‌بنیاد و تحلیل تفسیری/ ساختاری فراگیر است.
روش: روش‌شناسی ‌پژوهش از حیث نتیجه، جزء پژوهش‌های توسعه‌ای، از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی  ـ کاربردی و از حیث روش اجرای کار، ترکیبی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، 14 نفر از متخصصان حسابداری بودند که از طریق روش نمونه‌گیری نظری و بر مبنای قضاوتی انتخاب شدند. حال آنکه در بخش کمّی، ۱۷ نفر از حسابرسان مستقل، بر اساس تجربه و دانش فنی و برحسب روش نمونه‌گیری در دسترس، مشارکت کردند. نحوه جمع‌آوری داده برحسب روش‌شناسی کیفی، از طریق تحلیل داده‌بنیاد بود که با انجام مصاحبه، این داده‌ها جمع‌آوری شدند و بعد از کدگذاری، مدل پژوهش بر اساس چارچوب تئوریک طراحی شد. سپس، به‌منظور ارزیابی سطح پایایی، از تحلیل دلفی با هدف رسیدن به کفایت نظری مؤلفه‌های اصلی پژوهش استفاده شد تا در نهایت در بخش کمّی، بر اساس تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر، مؤلفه‌های پژوهش از تأثیرگذارترین تا کم‌اثرترین سطح‌بندی شوند.
یافته‌ها: در بخش کیفی، سازه‌ای از علل زمینه‌ای ایجادکننده بلوغ حرفه‌ای حسابرسان معرفی شد که در آن، بلوغ حرفه‌ای فرایند منسجمی است که بر ویژگی‌های شناختی (شامل 3 نوع بلوغ روان‌شناختی، بلوغ ادراکی و بلوغ مهارتی)، چندبُعدی (شامل 2 نوع بلوغ ساختاری و جایگاه شغلی) و فراشغلی (شامل 2 نوع بلوغ فرهنگی و بلوغ اجتماعی) مبتنی است و در مسیر حرفه‌ای، به اثربخشی بیشتر حسابرس کمک می‌کند.
نتیجه‌گیری: نتایج بخش تحلیل تفسیری/ساختاری فراگیر نشان داد که برای ارتقای بلوغ حرفه‎ای حسابرسان، بلوغ ادراکی و بلوغ اجتماعی، بسیار مهم و تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expanding of Total Interpretative and Structural of Causal Causes Professional Maturity of Auditors

نویسندگان [English]

  • Mahmood Abolghasemi 1
  • Mohammad Reza Abdoli 2
  • Hasan Valiyan 3
1 PhD Candidate, Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to expand Total interpretative and structural of the underlying causes that create the professional maturity of auditors by grounded theory and Total interpretive/structural Model (TISM).
Methods: The research methodology is a result of developmental research, a goal of exploratory-applied research and Mix method. The statistical population of the qualitative study included 14 accounting professionals selected through theoretical sampling, interviewer selection criteria, professional experience in auditing, both from the perspective of academic education and from the perspective of financial statements, and qualitative research and familiarity with The interviewing process was conducted, however, with a small number of 17 independent auditors based on experience and technical knowledge in the sampling method available to fill out the matrix questionnaires. The method of data collection was based on qualitative methodology through the analysis of the grounded theory (data analysis of the foundation) which was collected by conducting the necessary data interviews and after coding the research model was designed based on the theoretical framework. Then, in order to evaluate the reliability level, Delphi analysis was used to achieve the theoretical adequacy of the main components of the research. Finally, in the quantitative part based on comprehensive interpretive/structural analysis, the research components were ranked from most effective to least effective.
Results: The research results in the qualitative section identified the existence of contextual causes that create auditors' professional maturity, in which professional maturity is a coherent process based on cognitive traits including 3 types of psychological maturity, cognitive maturity and skill maturity, multidimensional attribute including 2 types of maturity. Structural and occupational status, and ultimately the extra-occupational characteristic of cultural maturity and social maturity, can help the auditor to be more effective in their professional career.
Conclusion: Finally, the results in Total Interpretive/Structural Analysis section showed that perceptual and social maturity are the most important and most influential factors in promoting professional maturity in auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional maturity
  • Grounded Theory
  • Total interpretative and structural Model
آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا (1392). تحقیق در عملیات نرم رویکردهای ساختاردهی (چاپ اول). تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
اسماعیل‌پور، رضا؛ آذر، عادل؛ شاه‌محمدی، محمد (1396). ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص‌های انتخاب تأمین‌کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت. مطالعات مدیریت صنعتی، 15(47)، 45-70.
گودرزی، سعید.، حاجیها، زهره. (1395). رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی با شکل‌گیری قضاوت اخلاقی، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، ۱۲(۴): 1-6.
حاجیها، زهره (1390). بررسی رابطه بین شاخص‌های بلوغ حرفه‌ای حسابرسان و درک آنها از ریسک‌های واحد مورد رسیدگی. مجله حسابداری مدیریت، 4(10)، 17-33.
رهنورد، فرج‌اله؛ خلیل‌پور تیلمی، سمیه (1394). سنجش بلوغ سازمانی بر اساس مدل اِرل. فصلنامه مدیریت توسعه، 28(1)، 101-116.
سلطانی، ایرج؛ بهرامی نژاد جونقانی، ریحانه (1389). تأثیر بلوغ سازمانی بر سرآمدی سازمان در شرکت فولاد مبارکه. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول، (62)، 163-193.
شمس‌زارع، میلاد؛ طهماسبی، رضا؛ یزدانی، حمیدرضا (1397). ارزیابی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 10(1)، 1-24.
قشقایی، فاطمه؛ مشایخ، شهناز (1397). تدوین مدل بلوغ واحد حسابداری در شرکت‌های ایرانی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(2)، 175-196.
ملانظری، مهناز؛ اسماعیلی کیا، غریبه (1393). شناسایی ویژگی‌های روان‌شناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان در انجام قضاوت‌های حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(4)، 505-526.
 
References
Abdul Halim, H., Jafar, H., Janudin, Sh, E. (2018). Factors Influencing Professional Judgment of Auditors in Malaysia. International Business Research, 11(11), 119-127.
Azar, A., Khosravani, F., Jalali, R. (2013). Research in the soft operation of structuring approaches (first edition). Tehran: Industrial Management Organization. (in Persian)
Ba, J. E. (2016). Measuring performance audit effectiveness: the case of Estonia. Thesis in partial fulfillment of the requirements for the Master of Arts Degree in Public Administration and Social Policy, University of Tartu.
Backof, A. G., Carpenter, T, D., & Thayer, J. (2015). Auditing Complex Estimates: How Do Information Format and Priming Impact Auditors’ Consideration of Inconsistent Evidence? McIntire School of Commerce 2013 summer research grant and 2011 PwC INQuiresResearch Grant.
Barker, P., Monks, K., & Buckley, F. (1999). The role of mentoring in the career progression of chartered accountants. The British Accounting Review, 31(3), 297-312.
Churchill, M.E., Ball, E.A., & Arditti, J. (1973). Tissue Culture of Orchids I. Methods for Leaf Tips. New Phytologist, 72(1), 161-166.
Diaz, M., Ch., Loraas, T.M., Apostolou, B. (2017). How do mentoring rewards influence experienced auditors? The British Accounting Review, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.09.009
Finkelstein, L. M., Poteet, M. L. (2010). Best practices in workplace formal mentoring programs. The Blackwell handbook of mentoring: A multiple perspectives approach. West Sussex, UK: Blackwell Publishing Ltd.
Fischer, J., Márcio, A., Scavarda, T. (2016). Development and Application of a Maturity Measurement Framework for Supply Chain Flexibility. Procedia CIRP, 41(8), 514-543.
Ghashgayee, F., Mashayekh, Sh. (2018). Development of an accounting unit maturity model in Iranian companies. Empirical Accounting Research, 8(2), 175-196. (in Persian)
Gimbar, C. H., Hansen, B., Ozlanski, M, E. (2016). Early evidence on the effects of critical audit matters on auditor liability. Current Issues in Auditing, 10(1), 824–833.
Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory analysis: Emergence vs. forcing. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Goodarzy, S., Hajiha, Z. (2018). The Relationship between Personality Characteristics and the Formation of Ethical Judgments, Ethics in science and Technology, 12(4), 167-173. 
(in Persian)
Gren, L., Knauss, A., Stettina, Ch, J. (2019). Non-technical individual skills are weakly connected to the maturity of agile practices. Information and Software Technology, 99(3), 11-20. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2018.02.006
Hjiha, Z. (2011). The Investigation on Relationship between Auditors' Professional Maturity and Their Perception of Auditee Risks. Management Accounting, 4, 17-23. (in Persian)
Kogut, B., Zander, U. (1992). Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology. Organization Science, 3(3), 383-397.
Liu, L.M. (2009). Revision and Development Characteristics of Occupational Maturity Questionnaire for Undergraduates. Master’s Thesis, Southwestern University, Chongqing.
Molanazari, M., Esmaili Kia, G. (2014). Psychological characteristics contributing to expertise in audit judgment. Journal of Accounting and Auditing Review, 21(4), 505-526.
 (in Persian)
Payne, S. C., & Huffman, A. H. (2005). A longitudinal examination of the influence of mentoring on organizational commitment and turnover. Academy of Management Journal, 48(1), 158-168.
Power, D., Terziovski, M. (2006). Quality audit roles and skills: Perceptions of non-financial auditors and their clients. Journal of Operations Management, 25(1), 126-147. https://doi.org/10.1016/j.jom.2006.02.005
Rahnavard, F., Khalil-Pour, S. (2015). Measurement of Organizational Maturity based on Earl’s Model. Journal of Management and Development Process, 28(1), 101-116. (in Persian)
Robinson, H. S., Anumba, C.J., Carrillo, P.M., Al-Ghassani, A.M. (2006). STEPS: a knowledge management maturity roadmap for corporate sustainability. Business Process Management Journal, 12(6), 793-808.
Rottinghaus, P. J., Day, S. X., & Borgen, F. H. (2005). The Career Futures Inventory: A measure of career-related adaptability and optimism. Journal of Career Assessment, 13, 3–24.
Russell, J. E. A. (2008). Promoting subjective well-being at work. Journal of Career Assessment, 16, 117–131.
Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80, 661–673.
Shams Zare, M., Tahmasbi, R., Yazdani, H. (2018). Evaluating the Maturity of Human Resource Management Processes Based on Philips Model. Journal of Research in Human Resources Management, 10(1), 1-24. (in Persian)
Smayellpoor, R., Azar, A., Shahmohamadi, M. (2017). Provide an interpretive structural model of supplier selection criteria based on corporate social responsibility. Industrial Management Studies, 15(47), 45-70. (in Persian)
Soltani, I., Reihaneh, B. (2011). Determining the rate of organizational maturity effect on the excellence of organization in Mobarakeh Steel Company. Management Studies in Development and Evolution, 17(62), 163-193. (in Persian)
Strauss, A.L., Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage.
Verburg, P., Eickhout, B., van Meij, H. (2008). A multi-scale, multi-model approach for analyzing the future dynamics of European land use. Ann Regional Science, 42, 57-77.
Wright, W. F. (1988). Audit judgment experience and consensus. In Ferris, K. R. (ed.), A Critical Analysis, ColumbusOH: Century VII Publishing Company, pp. 305–328.