همکاری تحقیقاتی موثر، وضعیت و موانع موجود: عاملی مهم برای پذیرش مقالات در مجلات معتبر بین‌المللی حسابداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: اهداف این پژوهش بررسی اهمیت همکاری‌های تحقیقاتی در رشته حسابداری، وضعیت همکاری‌های تحقیقاتی در بین پژوهشگران حسابداری در ایران و همچنین بررسی موانع همکاری‌های تحقیقاتی در بین پژوهشگران حسابداری ایرانی در دو سطح ملی و بین‌المللی است.
روش:در بخش اول با بررسی گسترده پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی حسابداری، ابعاد مختلف همکاری‌های تحقیقاتی به صورت توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم، با انجام تحلیل محتوا، مقالات چاپ شده در پنج مجله معتبر داخلی حسابداری، یک شمای کلی از وضعیت همکاری تحقیقاتی در رشته حسابداری برای فضای پژوهشی ایران، ارائه شده است. در بخش سوم نیز با انجام پیمایش، نگرش پژوهشگران ایرانی در رشته حسابداری نسبت به موانع همکاری تحقیقاتی در دو سطح ملی و بین‌المللی بررسی شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل محتوای اسامی نویسندگان مقالات پنج مجله برتر حسابداری کشور نشان می ‌دهد که بیشترین سهم مقالات پذیرفته شده به تیم‌های تحقیقاتی دو نفره استاد و دانشجو اختصاص دادشته و به نظر می‌ رسد که مقالات مستخرج شده از پایان نامه‌ها می‌ باشند و تنها هشت درصد از مقالات را اساتید هیات علمی به تنهایی و تنها یک درصد از مقالات را دانشجویان به تنهایی انجام داده ‌اند. نتایج پیمایش نیز نشان می‌ دهدکه مهم‌ترین موانع همکاری‌های تحقیقاتی در سطح ملی شامل « عدم وجود سیاست‌های تشویقی برای موفق‌ترین تیم‌های تحقیقاتی حسابداری» و « صرفه اقتصادی نداشتن تمرکز صرف بر کار تحقیقاتی در میان حسابداران و حسابرسان ایرانی» می ‌باشد.
نتیجه گیری: با توجه به وجود ضعف در همکاری‌های تحقیقاتی در بین پژوهشگران حسابداری کشور، این پژوهش می‌ تواند با ارائه مزیت‌های همکاری تحقیقاتی و روشن نمودن موانع آن، به تشویق محققان حسابداری کشور به همکاری‌های تحقیقاتی موثر بپردازد. پژوهش هایی از این دست می تواند منجر به افزایش کمیت و کیفیت مقالات ارسالی به مجلات بین المللی حسابداری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Research Collaboration, Status and Barriers: An Important Factor for Accepting Articles in Top International Accounting Journals

نویسندگان [English]

  • omid faraji 1
  • fakhroddin mohammadrezaei 2
  • Mehdi Khodakarami 3
  • iman soukhakian 3
1 Assistant prof. , Faculty of Management and Accounting, College of Farabi , University of Tehran, Qom, Iran
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Finance, University of Kharazmi, Tehran, Iran
3 MSc Student of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective : The purposes of this study are to investigate the importance of research collaborations in accounting field, the status of research collaborations among accounting researchers in Iran, and also to investigate the barriers of research collaborations among Iranian accounting researchers at national and international levels .
Method: This paper has three parts. In the first part of the study, various aspects of research collaborations are examined descriptively, with extensive research of domestic and international accounting research that examines the advantages and disadvantages of research collaborations. In the second part, by analyzing the content of articles published in the five prestigious national accounting journals, an overview of the status of research collaboration in Iran's accounting research environment is presented. In the third section, by surveying, the attitude of Iranian accounting researchers towards the barriers of research collaboration at both national and international levels is evaluated.
Results: The review of evidence reveals that the most important advantage of research collaboration in accounting domain is using the complementary skills of co-authors. In 82 percent of articles published in international journals, the extent of contribution in the article is the basis for deciding on the order of the authors' names, whiles the review of five domestic journals in accounting filed reveals that generally regardless of the contribution of each author, the name of the faculty members as supervisors comes first and the name of the students comes after that .
The results of the content analysis of the affiliation of the articles in the top five national accounting journals showed that the most accepted articles belonged to two-member between professor and student, and the articles appear to have been extracted from the thesis, and only 8% of the articles belonged to faculty members alone and only 1% of articles were done by students alone. The survey results also show that the most significant barriers to national research collaborations include "lack of motivational policies for the most successful research teams" and "lack of economic advantages to focus solely on research projects among Iranian accountants and auditors".
Conclusion : Given the weakness of research collaborations among Iranian accounting researchers, this research can encourage accounting researchers to accomplish effective researches by presenting the advantages of research collaboration and highlighting its barriers, which finally can increase the quantity and quality of articles submitted to international accounting journals and improve the Iran`s research ranking in accounting journals .

کلیدواژه‌ها [English]

  • International research in accounting
  • research collaboration
  • Essential roles of the research collaboration process
  • status and barriers of research collaboration in Iran