تدوین مدل کیفی عوامل اثرگذار بر قیمت‌گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده

هدف: اطلاعات حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی ارزشمند و مورد استفاده در بازار سرمایه برای تصمیم‌گیری‌های مالی است. از همین روی انتظار می‌رود که کیفیت اطلاعات حسابداری، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار‌گرفته و ارزش‌گذاری شود. هدف پژوهش پیش‌رو، ارائه مدلی مناسب برای شناسایی و دسته‌بندی عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت‌گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود نقش اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه است.
روش: در این پژوهش از روش تحلیل مضمونی و ابزار مصاحبه استفاده شده است و به همین منظور تعداد 17 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با متخصصان و صاحب‌نظران در حوزه بازار سرمایه انجام‌شده‌است. فرآیند اعتبارسنجی پژوهش نیز در مراحل کدگذاری، تحلیل و تدوین مدل به منظور اطمینان از کیفیت پژوهش صورت‌گرفت.
یافته‌ها: تعداد 21 عامل اثرگذار بر ارزیابی کیفیت گزارش‌های مالی توسط سرمایه‌گذاران شناسایی شده‌است. همچنین تعدادی راهکار بر مبنای نقش هر‌یک از عناصر فعال در بازار سرمایه، برای بهبود وضعیت قیمت‌گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران، مطرح شده‌است. در نهایت یافته‌های پژوهش در قالب یک مدل کیفی ارائه گردید.
نتیجه‌گیری: سهمی که هر سرمایه‌گذار در فرآیند کسب اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به گزارش‌های حسابداری می‌دهد، بستگی به هدف سرمایه‌گذاری، سطح دانش مالی و درصد مالکیت وی دارد. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران خردی که افق بلندمدتی برای خرید سهام دارند و از سطح مطلوبی از دانش مالی برخوردار هستند، کیفیت اطلاعات حسابداری را تحت تاثیر عوامل گوناگونی قیمت‌گذاری کنند. چهار گروه شرایط بازار سرمایه، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، ویژگی‌های خاص واحد تجاری و سویه‌های رفتاری سرمایه‌گذاران را می توان به عنوان منشأ عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در‌نظر‌گرفت. قانون‌گذاران، دست اندرکاران تهیه گزارش‌های مالی و سرمایه‌گذاران به عنوان عناصر اصلی بازار سرمایه، می‌توانند به شیوه‌های مختلفی که در این پژوهش با عنوان راهکار ارائه شده است، در راستای بهبود وضعیت قیمت‌گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران قدم‌ بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the Qualitative Model of the Factors Affecting the Accounting Information Quality Pricing in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Teymoori 1
  • seyed abbas hashemi 2
  • Hadi Amiri 3
1 Ph.d. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan, Esfahan
2 Associate Professor of Accounting University of Isfahan
3 Assistant Professor of Economics, Department of Economic, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Isfahan,
چکیده [English]

Objective: Accounting information refers to a highly valuable piece of data used for financial decision-making in the capital market. Accordingly, the accounting information quality is supposed to be regarded and valued by the investors. The present study tends to propose an appropriate model for identifying and classifying the factors affecting the pricing of the accounting information quality in Iran, further provide strategies for improving the contribution of the accounting information into the Iranian capital market.
Method: In this research, thematic analysis method was applied on the data collected through interviews, as research instrument. For this purpose, seventeen semi-structured interviews were performed with experts and authorities in the field of capital market. The research method was validated in the coding, analysis, and modeling stages to ensure the quality of the research results.

Findings: A total of 21 factors affecting the quality assessment of financial reports by investors were identified. Moreover, based on the roles of different constituents of the capital market, some solutions were proposed for improving the state of the accounting information quality pricing in Iran. Finally, the findings were presented in the form of a qualitative model.

Conclusion: In the process of obtaining information for economic decision-making, the contribution of each investor to accounting reports depends on their investment goal, level of financial knowledge, and percentage of. The micro investors who consider long-term horizons for purchasing the stocks based on a relatively good deal of financial knowledge are expected to price the quality of accounting information under the effect of various factors. Mainly four groups of factors were found to affect the pricing of accounting information quality, including the capital market conditions, political and economic circumstances of the country, special characteristics of the entity, and behavioral attitudes of the investors. As the main elements of the capital market, the legislators, financial reporting practitioners, and investors can take steps, as proposed in the form of solutions in this research, toward improving the state of pricing the accounting information quality in Iran.
The findings of the present study help to better understand the conditions prevailing in the Iranian capital market and the decision-making style of investors. Also, assuming that better and more use of quality accounting information by investors leads to more rational evaluations and optimal allocation of resources in the capital market, familiarity with the factors affecting this issue is an important step to improve the importance and position of financial statements in economic decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting information quality
  • Pricing of Accounting Information Quality
  • Thematic analysis
  • Economic conditions
  • Behavioral Biases of Investors