تبیین اثر میانجی درک، تسلط پردازش و برداشت سرمایه‌گذاران از اعتبار افشا بر رابطه بین احساس زبانی، خوانایی، خبرگی و قضاوت و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی متغیرهای میانجی مؤثر بر قضاوت سرمایه‌گذاران است.
روش: در این پژوهش از روش آزمایشی و طرح عاملی 2×2×2 بین گروهی با دانشجویان حسابداری به‎عنوان آزمودنی استفاده شده است. سه متغیر مستقل پژوهش که دستکاری یا اندازه‌گیری شده‌اند عبارت‎اند از: احساس زبانی، خوانایی و خبرگی. هر‌یک از متغیرهای مستقل پژوهش، دو سطح دارند. احساس زبانی (مثبت یا خنثی)، خوانایی (ضعیف یا قوی) و خبرگی (کمتر یا بیشتر). متغیر وابسته پژوهش، پیش‌بینی سرمایه‌گذاران درباره عملکرد آتی شرکت است و متغیرهای میانجی آن، درک، تسلط پردازش و برداشت سرمایه‌گذاران از اعتبار افشا هستند.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل مسیر نشان داد که احساس زبانی مثبت و خوانایی ضعیف اطلاعیه اعلان سود، از طریق دو متغیر میانجی درک و تسلط پردازش، سبب پیش‌بینی‌های بیشتر سرمایه‌گذاران کمتر‌خبره از سود آتی شرکت شده و از طریق متغیر میانجی برداشت سرمایه‌گذاران خبره‌تر از اعتبار اطلاعیه اعلان سود، بر قضاوت سرمایه‌گذاران خبره‌تر تأثیر می‎گذارند.
نتیجه‌گیری: استفاده از احساس زبانی متناسب با عملکرد کمّی شرکت و همچنین، افزایش خوانایی افشاهای کیفی می‌تواند در بهبود درک و تقویت تسلط پردازش سرمایه‌گذاران کمتر خبره، نقش به‌سزایی ایفا کند. از طرفی، می‌تواند نوعی اخطار احتیاطی برای مدیران شرکت‌ها ‌باشد و به آنها هشدار دهد که ممکن است برداشت سرمایه‌گذاران خبره‌تر از اعتبار افشاهای شرکت با دستکاری احساس زبانی و خوانایی افشاهای کیفی خدشه‌دار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Understanding, Processing Fluency and Credibility of an Earnings Press Release on the Relationship between Language Sentiment, Readability, Sophistication and Investors’ Judgment and Decision-making

نویسندگان [English]

  • Yeganeh Faghfour Maghrebi 1
  • Seyed Hossein Sajadi 2
  • Hamideh Asnaashari 3
  • Ali Rezaeian 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Prof, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
4 Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The goal of this study is to investigate the mediating variables affecting investors’ judgments.
Methods: We conduct a 2.2.2 between-subject experiment with accounting students as participants to test our hypotheses. Independent variables that have been manipulated or measured are Language sentiment (positive vs. neutral), Readability (less vs. more) and investor sophistication level (less vs. more sophisticated investors). The dependent variable is investors’ forecasts of firm future earnings. The mediating variables are understanding, processing fluency and credibility of an earnings press release.
Results: Path analysis shows that understanding and processing fluency mediate the influence of positive language sentiment and low readability of an earnings press release on less sophisticated investors’ earnings judgments. Results further show that earnings press release credibility has the same effect on more sophisticated investors’ earnings judgments.
Conclusion: The results of this study show that the use of language sentiment which is compatible with a firm’s quantitative performance together with increasing the readability of qualitative disclosures can play an important role in improving understanding and enhancing the processing fluency of less sophisticated investors. It can be also a cautionary notice to management and warn them that more sophisticated investors’ perception of disclosure credibility may be impaired by manipulating the language sentiment and readability of qualitative disclosures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The credibility of an earnings press release
  • Language sentiment
  • Processing fluency
  • understanding
  • Readability
باقری ازغندی، ابوطالب؛ حصارزاده، رضا؛ عباس‌زاده، محمدرضا (1397). خوانایی صورت‌های مالی و حساسیت سرمایه‌گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری. چشم‌انداز مدیریت مالی، (23)، 87-103.
حسینی، سید علی؛ شفیع‌زاده، بهاره (1398). تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تأکید بر سازه‌های حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 26(2)، 193- 216.
کاشانی‌پور، محمد؛ آقائی، محمد‌علی؛ محسنی نامقی، داوود (1398). لحن افشای اطلاعات و عملکرد آتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(4)، 570- 594.
فغفورمغربی، یگانه؛ سجادی، حسین؛ اثنی‌عشری، حمیده؛ رضاییان، علی (1399). تأثیر احساس زبانی، خوانایی و سبک پردازش اطلاعات (خبرگی) بر قضاوت سرمایه‌گذاران: شواهد آزمایشی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(65)، 1-34.
 
References
Asay, S., Elliott, B., & Rennekamp, K. (2017). Disclosure readability and the sensitivity of investors’ valuation judgments to outside information. The Accounting review, 92 (4), 1-25.
Asay, S., Elliott, B., & Rennekamp, K. (2018). Firm performance, reporting goals and language choices in narrative disclosures. Journal of Accounting and Economics, 65(2), 380-398.
Asay, S., Libby, R., & Rennekamp, K. (2018). Do features that associate managers with a message magnify investors’ reactions to narrative disclosures? Accounting, Organizations and Society, 68-69, 1-14.
Bagheri Azghandi, A., Hesarzadeh, R., & M.R. Abbaszadeh. (2018). Readability of Financial Statements and the Sensitivity of Investors to Use of Accounting Information. Financial Management Perspective, 23(3), 87-103.
Bloomfield, R., Libby, R., & Nelson, M.W. (2002). Experimental research in financial accounting. Accounting, Organizations and society, 27, 775-810.
Burgoon, J. K. (1975). Conflicting information, attitude, and message variables as predictors of learning and persuasion. Human Communication Research, 1 (2), 133–144.
Cohn, M.A., Mehl, M.R., & Pennebaker, J.W. (2004). Linguistic makers of psychological change surrounding September 11. Psychological Science, 15(10), 687-693.
Dale, E., & Chall, J. S. (1949). The concept of readability. Elementary English, 26 (1), 19-26.
Davis, A., Piger, J., & Sedor, L. (2012). Beyond the Numbers: Measuring the Information Content of Earnings Press Release Language. Contemporary Accounting Research, 29(3), 845-868.
Elkins, H., Entwistle, G., & Schmidt, R. (2019). How do opportunistic disclosure impact nonprofessional investors’ decision making? Disinhabiting and inhibiting mechanisms, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3316389.
Emett, S.A. (2019). Investor recaction to disclosure of past performance and future plans. The Accounting Review, 94(5), 165-188.
Faghfour Maghrebi, Y., Sajadi, H., Esnaashari, H., & Rezaeian, A. (2020). The effect of language sentiment, readability and information processing style (sophistication) on investors’ judgment: experimental evidence. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 16 (65), 1-34.
Hosseini, S.A., & Shafizadeh. B. (2019). Developing a model for protecting investors’ rights with emphasis on accounting constructs. Accounting and Auditing Review, 26(2), 193-216.
Huang, X., Teoh, S. H., & Zhang, Y.L. (2014). Tone Management. The Accounting Review, 89, 1083-1113.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristic and Biases. Science, 11, 141- 162.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1996). On the reality of cognitive illusions. Psychological Review, 103(3), 582-591.
Kashanipoor, M., Aghaee, M.A., & Mohseni Namaghi, D. (2019). Information disclosure tone and future performance. Accounting and Auditing Review, 26(4), 570-594.
Kintsch, W., & Van Dijk, T. A. (1978). Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review, 85 (5), 363–394.
Koonce, L., Leitter, Z., & White, B. (2018). The effect of a cautionary notice on investors’ reactions to more and less readable disclosures. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2711542
Koonce, L., Seybert, N., & Smith, J. (2016). Management Speaks, Investors Listen: Are Investors Too Focused on Managerial Disclosures? Working paper, The University of Texas at Austin, University of Maryland, and University of Saskatchewan.
Krische, S. D. (2005). Investors’ evaluations of strategic prior period benchmark disclosures in earnings announcements. The Accounting Review, 80 (1), 243–268.
Li, F. (2008). Annual reporting readability, current earnings and earnings persistence. Journal of Accounting and Economics, 45 (2-3), 221-247.
Masson, M. E. J., & Waldron, M. A. (1994). Comprehension of legal contracts by non-experts: Effectiveness of plain language redrafting. Journal of Applied Cognitive Psychology, 8 (1), 67–85.
Melby-Lervag, M., & Lervag, A. (2014). Reading comprehension and its underlying components in secondlanguage learners: A meta-analysis of studies comparing first- and second-language learners. Psychology Bulletin, 140 (2), 409–433.
Miele, D. B., & Molden, D. C. (2010). Naive theories of intelligence and the role of processing fluency in perceived comprehension. Journal of Experimental Psychology: General, 139 (3), 535–557.
Miller, B.P. (2010). The effect of reporting complexity on small and large investor trading. The Accounting Review, 85 (6), 2107-2143.
Pennebaker, J.W. (2011). The secret life of pronouns: What our words say about us? New York, NY: Bloomsbury Press.
Rawson, K. A., & Dunlosky, J. (2002). Are performance predictions for text based on ease of processing? Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 28 (1), 69–80.
Rennekamp, K. (2012). Processing fluency and investors' reactions to disclosure readability. Journal of Accounting Research, 50, 1319-1354.
Riley, T.J. (2011). An investigation into manager's language use in earnings press releases. Accounting Ph.D. Dissertation, University of Massachusetts Amherst, Insenberg School of Management. Available in: www.proquest/dissertation.com
Rumelhart, D. E. (1984). Understanding Reading Comprehension: Cognition, Language, and the Structure of Prose. Edited by Flood, J. Newark, DE: International Reading Association. ISBN: ISBN-0-87207-736-5.
Securities and Exchange Commission (1998). A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure. Washington DC, SEC Office of Investor Education and Assistance. Available in: http://www.sec.gov/pdf/handbook.pdf.
Shah, A. K., & Oppenheimer, D. M. (2007). Easy does it. “The role of fluency in cue   weighting”. Journal of Judgment and Decision Making, 2(6), 371-379.
Tan, H. T., Wang, E. Y. & Zhou, B. (2014). When the use of positive language backfires: The joint effect of tone, readability, and investor sophistication on earnings judgments. Journal of Accounting Research, 52 (1), 273–302.
Tan, H., Wang, E., & Zhou, B. (2015). How does readability influence investors’ judgments? Consistency of benchmark performance matters. The Accounting Review, 90(1), 371-393.
Thayer, J. (2011). Determinant's of investor's information acquisition: credibility and confirmation. The Accounting Review, 86(1), 1-21.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Journal of Science, 185, 1124-1131.
Winkielman, P., Huber, D. E., Kavanagh, L., & Schwarz, N. (2012). Fluency of consistency: When thoughts fit nicely and flow smoothly. In Cognitive Consistency: A Fundamental Principle in Social Cognition. Edited by Gawronski, B., and F. Strack, 89–111. New York, NY: Guilford Press.
You, H., & Zhang, X.J. (2009). Financial reporting complexity and investor underreaction to 10-k information. Review of Accounting Studies, 14(4), 559-586.