مطالعه تأثیر تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت‌مدیره و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی: تقابل دیدگاه‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا در قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر، تأثیر تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت‎مدیره و حق‎الزحمه خدمات حسابرسی بررسی شده است تا جایگاه دیدگاه‎های مبتنی بر عرضه و تقاضای خدمات حسابرسی و همچنین جایگاه فرضیه‎های اثر جانشینی (بین مالکیت و کنترل) و مکمل (ریسک سلب مالکیت) مشخص شود.
روش: تحلیل‎های آماری پژوهش، بر اساس داده‎های استخراج شده از 118 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 6 ساله (1391 تا 1396) انجام شد که از ترکیب این داده‎ها، 708 مشاهده شرکت ـ سال فراهم آمد. برای آزمون فرضیه‎های پژوهش از مدل‎های رگرسیون چندمتغیره داده‎های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.
یافته‌ها: طبق نتایج به‎دست‎آمده، رابطه معنادار و مثبتی بین استقلال هیئت‎مدیره و حق‎الزحمه خدمات حسابرسی وجود دارد. افزون‎بر این، بین تمرکز مالکیت و حق‎الزحمه خدمات حسابرسی رابطه معنادار و منفی برقرار است. از طرفی، نتایج گویای تأثیر معنادار و منفی تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت‎مدیره و حق‎الزحمه خدمات حسابرسی است. این روابط هم در سطوح بالای استقلال هیئت‎مدیره و هم در سطوح بالای تمرکز مالکیت تأیید شدند. بر اساس شواهد، اندازه مؤسسه حسابرسی رابطه معناداری با حق‎الزحمه خدمات حسابرسی شرکت‎های نمونه ندارد. حق‎الزحمه خدمات حسابرسی شرکت‎ها با اندازه، نسبت بدهی، نسبت حساب‎های دریافتنی و موجودی‎ها و اظهارنظر حسابرس رابطه معنادار و مثبتی برقرار می‎کند؛ اما رابطه بین حق‎الزحمه خدمات حسابرسی شرکت‎ها با نسبت جاری و بازده دارایی‎ها معنادار و منفی است.
نتیجه‌گیری: رابطه معنادار مثبت بین استقلال هیئت‎مدیره و حق‎الزحمه خدمات حسابرسی، با دیدگاه مبتنی بر تقاضای خدمات حسابرسی و رویکرد مکمل انطباق دارد. رابطه معنادار منفی بین تمرکز مالکیت و حق‎الزحمه خدمات حسابرسی با دیدگاه مبتنی بر عرضه خدمات حسابرسی و رویکرد جانشینی منطبق است و تأثیر معنادار و منفی تمرکز مالکیت نهادی بر رابطه بین استقلال هیئت‎مدیره و حق‎الزحمه خدمات حسابرسی نیز، با دیدگاه اثر جانشینی بالقوه بین مالکیت و کنترل‎ انطباق دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Institutional Ownership Concentration on the Relationship between Board Independence and Audit Services Fees: Contraposition Supply & Demand Based Perspectives

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassani 1
  • Hamideh Barkhordari 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting & Auditing, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of Accounting & Auditing, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This research analyzed the impact of institutional ownership concentration on the relation between board independence and audit services fees to distinguish between supply & demand based perspectives, and also misalignment effect & expropriation effect hypotheses.
Methods: Statistical analyses include 118 firms listed in the Tehran Securities & Exchange over the period 2013 to 2018; thereby, 708 firm-year observations have analyzed. Research hypotheses have investigated through multivariate regression models using panel data and generalized least squares method.
Results: According to the results, there is a meaningful and positive relationship between board independence and audit services fees. In addition, there is a meaningful and negative relationship between institutional ownership concentration and audit services fees. Findings show that institutional ownership concentration has meaningful and negative impact on the relation between board independence and audit services fees. Also, these results confirmed at the high level of board independence and high level of ownership concentration. Other findings show that there is no relationship between auditor size and audit services fees. While firm size, debt ratio, receivables and inventories ratios, and audit opinion have a meaningful and positive relationship with audit services fees; but, current ratio and return on assets have meaningful and negative relationship with audit services fees.
Conclusion: The positive relationship between board independence and audit services fees is consistent with the demand based perspective of auditing services and complementary approach; also, the negative relationship between institutional ownership concentration and audit services fees is consistent with the supply based perspective of auditing services and substitutive approach. Based on the findings, the negative impact of institutional ownership concentration on the relationship between board independence and audit services fees is consistent with the expropriation effect hypothesis. As a whole, the research results can be useful for financial information users in determining the effective factors on audit fees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Services Fees
  • board independence
  • Institutional Ownership Concentration
  • Supply & Demand Based Perspectives
  • Misalignment effect
  • Expropriation effect hypotheses
ابراهیمی، سیدکاظم؛ پیوندی، محمود؛ فخارمنش، محمدرضا (1393). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‎الزحمه حسابرسی و اظهارنظر حسابرسان مستقل. حسابداری مالی، 6 (24)، 59- 78.
بحری ‎ثالث، جمال؛ بهنمون، یعقوب؛ مددی‎زاده، ابراهیم (1395). تأثیر استراتژی مالیاتی جسورانه و ترکیب هیئت‎مدیره بر حق‌الزحمه حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5 (20)، 13-26.
حساس ‎یگانه، یحیی؛ داداشی، ایمان (1388). تأثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیم پذیرش صاحب‎کار و حق‌الزحمه حسابرسی. حسابداری مدیریت، 2 (1)، 1-10.

حساس ‎یگانه، یحیی؛ برزیده، فرخ؛ تقوی‎فرد، محمدتقی؛ فرهمند سیدآبادی، محمد (1395). بررسی تأثیر گردش اجباری مؤسسه‎ حسابرسی بر حق‎الزحمه حسابرسی و رقابت در بازار حسابرسی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23 (3)،333- 352.

خدادادی، ولی؛ قربانی، رامین؛ خوانساری، نیکو (1393). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‎الزحمه حسابرسی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 21 (1)، 57- 72.
داروغه حضرتی، فاطمه؛ پهلوان، زهرا (1391). تأثیر سطوح مدیریت سود و استقلال هیئت‎مدیره بر هزینه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، 5 (15)، 55-67.
درخشی، رضا؛ بادآورنهندی، یونس؛ برادران حسن‎زاده، رسول (1394). تأثیر ساختار مالکیت و ساختار مالی بر حق‎الزحمه حسابرس. دانش حسابرسی، 15 (60)، 93-113.
رجبی، روح‎الله؛ محمدی‎خشوئی، حمزه (1387). هزینه‎های نمایندگی از دید حاکمیت شرکتی و قیمت‎گذاری خدمات حسابرسی مستقل. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 15 (4)، 35- 52.
رجبی، روح‎الله؛ قربانی، محمود؛ شعبانی، کیوان (1394). رابطه هزینه حسابرسی مستقل با کیفیت سود و استقلال هیئت‎مدیره در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 15 (59)، 109- 126.
صادق‎نژاد، سعید؛ نونهال نهر، علی‎اکبر (1396). بررسی رابطه اندازه شرکت، سهام‎داران نهادی و استقلال هیئت‎مدیره با هزینه حسابرسی. مجموعه مقالات دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت و حسابداری، تهران، مؤسسه آموزش عالی صالحان.
صالحی، مهدی؛ لاری دشت‎بیاض، محمود؛ وظیفه‎دان، نجمه (1398). بررسی رابطه بین تغییر مدیران و حق‎الزحمه حسابرسی. دانش حسابرسی، 19 (74)، 53-75.
صهبای قرقی، المیرا؛ لاری دشت‌ بیاض، محمود؛ فکور ثقیه، امیرمحمد (1398). گزارش حسابرس و حقالزحمه حسابرسی: نقش راهبردهای کسب وکار. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26 (4)، 517- 543.
عباس‎زاده، محمدرضا؛ قناد، مصطفی؛ به‎سودی، افشین (1396). رقابت در بازار محصول، معاملات با اشخاص وابسته و بهای خدمات حسابرسی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24(1)، 61- 80.
علوی ‎طبری، سیدحسین؛ رجبی، روح‎الله؛ شهبازی، منصوره (1390). رابطه بین نظام راهبری و حق‎الزحمه حسابرسی مستقل شرکت‎ها. دانش حسابداری، 2 (5)، 75- 101.
لاری دشت‎ بیاض، محمود؛ اورادی، جواد (1396). بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24 (1)، 81- 102.
محسنی، عبدالرضا؛ بختیاری، عیسی (۱۳۹۷). رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و حق‎الزحمه حسابرسی. مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.
محمدآزادی، زهرا؛ محمدی، اسفندیار (1394). مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حق‎الزحمه حسابرسی. دانش حسابرسی، 15 (60)، 165-176.
مرادی، محمد؛ محقق، فاطمه (1396). رقابت بازار محصول و حق‎الزحمه حسابرسی: با تأکید بر نقش حاکمیت شرکتی. پژوهشهای تجربی حسابداری، 7 (2)، 33-52.
ملکیان، اسفندیار؛ احمدپور، احمد؛ طالب‎تبار آهنگر، میثم (1391). بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق‌الزحمه حسابرسی و مالکیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشهای حسابداری مالی، 4 (4)، 37- 50.
مهربان‌پور، محمدرضا؛ جندقی قمی، محمد؛ رجب‌بیکی، محمدعلـی (1397). سرمایه اجتماعی و حق‌الزحمه حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25 (2)، 269- 288.
نیکبخت، محمدرضا؛ تنانی، محسن (1389). آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی. پژوهشهای حسابداری مالی، 2 (2)، 111- 132.
یزدی، امیرحسین (1395). بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین اندازه حسابرس و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
 
References
Abbaszadeh, M.R., Ghannad, M., & Behsoodi, A. (2017). Product Market Competition, Related Party Transactions and Fee of Audit Services, Journal of Accounting & Auditing Review, 24(1), 61-80. (in Persian)
Abbott, L.J., Parker, S., Peters, G.F., & Raghunandan, K. (2003). The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fees. Auditing: Journal of Practice and Theory, 22(2), 17-32.
Alavi Tabari, S. H., Rajabi, R., Shahbazi, M. (2011). The Relationship Between Corporate Governance and Audit Fees. Journal of Accounting Knowledge, 2(5), 75-101.
(in Persian)
Bahri Sales, J., Behnemoon, Y., Madadizadeh, E. (2017). The effect of tax aggressiveness and board of director composition on audit fees, Journal of Management Accounting & Auditing Knowledge, 5(20), 13-26. (in Persian)
Barroso, R., Chiraz Ben, A. & Cédric, L. (2018). Blockholders’ Ownership and Audit Fees: The Impact of the Corporate Governance Model. European Accounting Review, 27(1), 149-172.
Basil, A.N. (2018). Corporate governance and audit features: SMEs evidence. Journal of Small Business and Enterprise Development, 25(1), 163-179.
Bebchuk, L.A., & Hamdani, A. (2009). The elusive quest for global governance standards, University of Pennsylvania. Law Review, 157(5), 1263-1317.
Bedard, J.C., Johnstone, K.M. (2004), Earnings manipulation risk, corporate governance risk, and auditors’ planning and pricing decisions. The Accounting Review, 79 (2), 277-304.
Ben Ali, C., & Lesage, C. (2013). Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France. China Journal of Accounting Research, 6(1), 21-34.
Boo, E., & Sharma, D. (2008). Effect of Regulatory Oversight on the Association between Internal Governance Characteristics and Audit Fees. Accounting and Finance, 48 (1), 51-71.
Bozec, R. & Dia, M. (2017). Monitoring function of the board and audit fees: contingent upon ownership concentration, International Journal of Accounting & Information Management, 25(1), 70-90.
Brown, P., Beekes, W.A. & Verhoeven, P. (2011). Corporate Governance, Accounting and Finance: a review. Accounting Finance, 51(1), 96-172.
Carcello, J.V., Hermanson, D.R., Neal, T.L. and Riley, R.R. (2002), Board Characteristics and Audit Fees. Contemporary Accounting Research, 19(3), 365-384.
Cassell Cassell, C.A., Giroux, G.A., Myers, L.A., & Omer, T.C. (2012). The Effect of Corporate Governance on Auditor-Client Realignments. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(2), 167-188.
Castro, W.B.L., Peleias, R.I., & da Silva, G.P. (2015). Determinants of Audit Fees: a Study in the Companies Listed on the BM & FBOVESPA, Brazil, R. Cont. Fin. – USP, São Paulo, 26(69), 261-273.
Cohen, J., Gaynor, L.M., Krishnamoorthy, G. & Wright, A. (2011). The impact of auditor judgments of CEO influence on audit committee independence. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 30(4), 129-147.
Cohen, J. R., & Hanno, D. M. (2000). Auditors' Consideration of Corporate Governance and Management Control Philosophy in Preplanning and Planning Judgments. A Journal of Practice and Theory, 19 (2), 133-146.
Dalton, D.R., Daily, C.M., Ellstrand, A.E. & Johnson, J.L. (1998). Meta-analytic Reviews of Board Composition, Leadership Structure and Financial Performance. Strategic Management Journal, 19(3), 269-290.
Darougheh Hazrati, F., Pahlevan, Z. (2015). The Impact of the level of earning management and audit fees an evidence from ISE. Journal of Management Accounting, 5(15), 55-67.
(in Persian)
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183-199.
Derakhshi, R., Badavar Nahandi, Y., Baradaran Hassanzadeh, R. (2015). The impact of ownership structure and financial structure on audit fees. Journal of Audit Science, 15(60), 93-113. (in Persian)
Desender, K. A., Aguilera, R.V., Crespi-Cladera, R., & García Cestona, M.A. (2013). When Does Ownership Matter? Board Characteristics and Behavior. Strategic Management Journal, 34 (7), 823-842.
Durisin, B., Puzone, F. (2009). Maturation of corporate governance research, 1993-2007: an assessment, Corporate Governance: an International Review, 17(3), 266-291.
Ebrahimi, S.K., Peyvandi, M., Fakharmanesh, M.R. (2015). To Study the effect of company ownership structure on audit fee and opinion of independent auditors of companies, Quarterly Financial Accounting Journal, 6 (24), 59-78. (in Persian)
Fan, J. P. H., & Wong, T. J. (2005). Do external auditors perform a corporate governance role in emerging markets? Evidence from East Asia. Journal of Accounting Research, 43 (1), 35-72.

Farooq, M. U., Kazim, I., Usman, M., Ijaz Latif, M. (2018). Corporate Governance and Audit Fees: Evidence from a Developing Country. Journal of Commerce and Social Sciences, 12(1), 94-110.

Francis, J.R. (1984). The effect of audit firm size on audit prices: a study of the Australian market. Journal of Accounting and Economics, 6(2), 133-51.

Griffin, P. A., Lont, D. H., Sun, E. (2010). Agency Problems and Audit Fees: Further Tests of the Free Cash Flow Hypothesis. Journal of Accounting & Finance, 50(2), 321-350.
Griffin, P.A. & Lontb, D.H. & Sunb, Y. (2008), Corporate Governance and Audit Fees: Evidence of Countervailing Relations. Journal of Contemporary Accounting & Economic, 4, 18-49.
Harahap, J. O., & Prasetyo. A. B. (2018). Ownership structures and characteristics influence on audit fees. Journal of Economics Finance and Accounting, 5(2), 160-167.
Hassas Yeganeh, Y., Barzideh, F., Taghavifard, M.T., Farahmand Seyed Abadi, M. (2016). Investigating the impact of Mandatory Audit Firm Rotation on Audit Fee and Audit Market Competition. Journal of Accounting & Auditing Review, 23(3), 333-352.
(in Persian)
Hassas Yeganeh, Y., Dadashi, I., (2009). The impact of corporate governance on Client acceptance decisions and audit fees, Journal of Management Accounting, 2(1), 1-10.
(in Persian)
Hay, D.C., Knechel, W.R., & Ling, L. (2008). Evidence on the Impact of Internal Control and Corporate Governance on Audit Fees. International Journal of Auditing, 12(1), 9-24.
Hay, D.C., Knechel, W.R., & Wong, N. (2006). Fees: A Meta-analysis of the effect of supply and demand attributes, Contemporary Accounting Research, 23(1), 141–191.
Khodadadi, V., Ghorbani, R., Khansari, N. (2014), Investigating the Effect of Ownership Structure on Audit. Journal of Accounting & Auditing Review, 21(1), 57-72. (in Persian)
Kosnik, R.D. (1987). Greenmail: A Study of Board Performance in Corporate Governance. Administrative Science Quarterly, 32(2), 163-185.
Lam, K.C. (1998). Risk Adjusted Audit Pricing: Theory and Empirical Evidence. Ph.D thesis, University of Toronto.
Lari Dasht Bayaz, M., Oradi, J. (2017). The Investigation of the Association between CEO Tenure and Financial Expertise to Audit Fee. Journal of Accounting & Auditing Review, 24(1), 81-102. (in Persian)
Leventis, S., & Dimitropoulos, P.E. (2010). Audit Pricing, Quality of Earnings and Board Independence: The Case of the Athens Stock Exchange. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, 26, 325-332.
 Lifschutz, S., Jacobi, A., & Feldshtein, S. (2010). Corporate Governance Characteristics and External Audit Fees. International Journal of Business and Management, 5(3), 109-116.
Malekian, E., Ahmadpour, A., Talebtabar Ahangar, M. (2013). The Relationship between Some Corporate Governance, Audit Fees and Ownership of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Researches, 4 (4), 37-50. (in Persian)
Mehrabanpour, M., Jandaghi Ghomi, M., Rajabbeyki, M.A. (2018), Social Capital and Audit Fees. Journal of Accounting and Auditing Review, 25 (2), 269-288. (in Persian)
Mitra, S., Hossain, M., & Deis, D. R. (2007). The empirical relationship between ownership characteristics and audit fees. Review of Quantitative Finance & Accounting, 28(2), 257-285.
Nikbakht., M. R., Tanani, M. (2013). Test of Factors Influencing Financial Audit Fees. Journal of Financial Accounting Researches, 2 (2), 111-132. (in Persian)
Mohammad Azadi, Z., Mohammadi, E. (2015). Institutional ownership, ownership concentration and audit fees. Journal of Audit Science, 15(60), 165-176. (in Persian)
Mohseni, A., Bakhtiari, I. (2018). The Relationship between Corporate Governance Mechanisms and Audit Fees. 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran, Iranian Management Association. (in Persian)
Moradi, M., Mohaghegh, F. (2017). Corporate Governance and the Relation between Product Market Competition and Audit Fees. Journal of Empirical Research in Accounting, 7 (2), 33-52. (in Persian)
Organisation for Economic Co-operation and Development. (1999). OECD Principles of Corporate Governance, Meeting of the OECD Council at Ministerial Level.
O'Sullivan, N. (2000). The Impact of Board Composition and Ownership on Audit Quality: Evidence From Large Uk Companies. British Accounting Review, 32 (4), 397-414.
Rahman Khan, A., Mahboob Hossain, D., & Siddiqui, J. (2011). Ownership concentration and audit fees: The case of an emerging economy. Advances in Accounting, 27(1), 125-131.
Rajabi, R., Ghorbani, M., Shabani, K. (2015). The Relationship between audit fees, earnings quality and board independence. Journal of Audit Science, 15(59), 109-126. (in Persian)
Rajabi, R., Mohammadi Khoshouei, H. (2009). Agency Costs & Independent Audit Services Pricing. Journal of Accounting & Auditing Review, 15(4), 35-52. (in Persian)
Sadegh Nejad, S., Nonahal Nahr, A.A. (2017). The Relationship between Firm Size, Institutional Ownership and Board Independence with Audit Fee. The2nd International Conference on Management and Accounting. Tehran, Salehan Institute of Higher Education. (in Persian)
Sahbay Ghorghi, E., Lari Dashtebayazi, M., & Fakoor Saghih, A.M. (2019). Auditor Reporting and Audit Fees: The role of Business Strategies. Journal of Accounting and Auditing Review, 26 (4), 517-543. (in Persian)
Salehi, M., Lari Dasht Bayaz, M., Vazifehdan, N. (2019). The Relationship between managers rotation and audit fees. Journal of Audit Science, 19 (74), 53-75. (in Persian)
Simunic, D. A. (1984). Auditing, consulting and auditor independence. Journal of Accounting Research, 22(4), 679-702.
Tsui, J., Jaggi, B., & Gul, F. (2001), CEO domination, discretionary accruals and audit fees, Journal of Accounting, Auditing and Finance, 16(2), 189-207.
Urhoghide, R., Emeni, F. K. (2014). Corporate Governance and Audit Fee Determination in Nigeria. ESUT Joumal of Accountancy, 5 (2), 101-108.
Wallace, W. (1987). The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Market. A Review, Research in Accounting Regulation, 1, 7-34.
Wallace, W. A. (1984). A Time Series Analysis of the Effect of Internal Audit Activities on External Audit Fees. Altamonte Spring, FL: The Institute of Internal Auditors.
Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1983). Agency problems, auditing, and the theory of the firm: some evidence. Journal of Law and Economics, 26(3), 613-633.
Weisbach, M.S., & Hermalin, B.E. (2003). Boards of directors as an endogenously determined institution: a survey of the economic literature. Economic Policy Review, 9(1), 7-26.
World Bank. (1999). Corporate Governance: Framework for Implementation, Overview, www.worldbank.org
Wu, X. (2012). Corporate governance and audit fees: Evidence from companies listed on the Shanghai Stock Exchange. China Journal of Accounting Research, 5(4), 321-342.
Yatim, P. (2006). Internal Governance Structures, Board Ethnicity and External Audit Fees of Malaysian Listed Firms. Dissertation for the Ph.D. Degree.
Yazdi, A.H. (2017). The effect of Governmental Ownership on the relationship between Auditor Size and Audit Services Pricing. Master Thesis in Accounting, Islamic Azad University, Tehran North Branch. (in Persian)

Zahra, S.A., & Pearce, J.A. (1989). Board of directors and corporate financial performance. Journal of Management, 15(2), 291-334.