بررسی تأثیر هزینه‌های اختیاری غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران

2 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان ، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه اصفهان، ایران

4 کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

چکیده: نقدشوندگی سهام از معیارهایی است که سرمایه­گذاران در تصمیمات تشکیل سبد سرمایه‌گذاری دخالت می‌دهند. یکی از عواملی که می­تواند بر نقدشوندگی سهام تأثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می­تواند از جنبه­های مدیریت سود مبتنی‌بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی ارزیابی شود؛ ازاین‌رو هدفی که این پژوهش به‌دنبال آن است، برآورد مدیریت سود براساس هزینه­های اختیاری غیرعادی و بررسی تأثیر آن بر نقدشوندگی سهام شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی‌بر داده‌های ترکیبی انجام می­شود و فرضیه های پژوهش آزمون می‌شوند. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می­دهد، هزینه‌های اختیاری غیرعادی تأثیر منفی و معنا‌داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. در ضمن در این پژوهش متغیرهای انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت به‌‌عنوان متغیر کنترل درنظر گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination of Effect of Abnormal Discretionary Costs on Stock Liquidity of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Saeed Fathi 1
  • seyed abbas hashemi 2
  • Z Firuzkuhi 3
  • alireza ajam 4
1 Assistant Prof. Administrative and Economics Faculty, University of Isfahan, Iran
2 Assistant Prof. Administrative and Economics Faculty, University of Isfahan, Iran
3 Earnings Management, Abnormal Discretionary Costs, Stock Liquidity
4 BSc. Business Administration, University of Isfahan Iran
چکیده [English]

Abstract: Stock liquidity is one of the criteria that the investors consider in their portfolio decisions. The earning management is one of the other factors that influence stock liquidity. This could examine in terms of discretionary-related earning management and the real earning management. Therefore the main purpose of this study is to estimate earning management based on the abnormal discretionary costs and also examine its effect on stock liquidity of companies listed in Tehran Stock Exchange. This study conducted through regression model based on panel data and then hypotheses tested through this. The results of data analysis and hypotheses test indicated that the abnormal discretionary costs significantly influence stock liquidity negatively. Also effect of mediator factors on abnormal discretionary costs and stock liquidity has been examined. These factors include standard deviation of daily stock returns, the average daily turnover of stocks, the average closing price of stocks traded, the average number of daily transactions of stocks, and market value of company. Also the results indicated that effects of these factors haven’t been accepted.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Abnormal Discretionary Costs
  • Stock liquidity
اسلامی‌بیدگلی، غ. و سارنج، ع. (1387). انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15(53)، 3-16.
اعتمادی، ح. و رسائیان، الف. (1389). رابطه برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام. مجله توسعه و سرمایه، (5)، 31-59.
ایزدی‌نیا، ن. و رسائیان، الف. (1389). پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (60)، 3-22.
رحمانی، ع.، حسینی، ع. و رضاپور، ن. (1389). رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (61)، 39- 54.
مراد‌زاده فرد، م.، رضاپور، ن. و فرزانی، ح. (1389). بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، (5)، 101- 116.
مشایخی، ب. و صفری، م. (1385). وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (44)، 35– 55.
یحیی‌زاده‌فر، م. و خرمدین، ج. (1387). نقش عوامل نقدشوندگی و ریسک عدم‌نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15(53)، 118- 101.
Ascioglu, A., Hegde, P., Krishnan, V. & McDermott, B. (2011). Earnings management and market liquidity. Rev Quant Finan Acc.10. 9.
Bachtiar, S. (2008). Accrual and Information Asymmetry. Field Research: Accounting. University of Indonesia.
Chung, H., Sheu, H. & Wang, J. (2009). Do firms’ earnings management practices affect their equity liquidity?. Finance Research Letters. 6,152–158.
Dechow, M. & Skinner, J. (2000). Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting Horizons. 14, 235-250.
Francis, J., Lafond, R., Olsson, P. & Schupper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics. 39, 295–327.
Gupta, M., Mathur, I. & Mishra, S. (2009). Earnings management: consequences for bid-ask spread and market liquidity. Southern Illinois University-Edwardsville Department of Economics & Finance. 50, 101–122.
Lesmond, D., Ogden, J. & Trzcinka, J. (1999). A new estimate of transaction costs.   The Review of  Financial Studies. 12,1113-1141.
Lim, Ch., Thong, T. & Ding, K. (2008). Firm diversification and earnings management: evidence from seasoned equity offerings. Rev Quant Finan Acc. 30, 69–92.
Loughran, T. & Ritter, J. (1997). The operating performance of firms conducting seasoned equity offerings. J Finance. 52, 1823–1850.
Rangan, S. (1998). Earnings management and the performance of seasoned equity offerings. J Financ Econ. 
Richardson, J. (2000). Information asymmetry and earnings management: Some evidence. Review of Quantitative Finance and Accounting.15, 325-347.
Ryan, H. (1996). The Use of Financial Ratios as Measures of Determinants of Risk in the Determination of the Bid-Ask Spread. Journal of Financial and Strategic Decisions. 33-40.
Teoh, S. & Welch, I. & Wong, J. (1998). Earnings management and the underperformance of seasoned equity offerings. J Financ Econ. 50, 63–99.
Trueman, B. & Titman, Sh. & Newman, P. (1988). An explanation for accounting income smoothing; discussion. Journal of Accounting Research: Supplement. 26: 127.