تأثیر اقلام تعهدی غیرعادی بر گزارشگری حسابرسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

چکیده: در این پژوهش رابطه اقلام تعهدی غیرعادی (معیار مدیریت سود ) و گزارش حسابرس (اندازه‌گیری شده با دو متغیر نوع مؤسسه حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس) بررسی شده است. در این پژوهش نوع مؤسسه حسابرسی به دو دسته مؤسسه‌های بزرگ و مؤسسه‌های غیربزرگ و نوع اظهارنظر حسابرس هم به دو دسته مقبول و غیرمقبول تقسیم شده‌اند. بررسی فرضیه‌های پژوهش به کمک تجزیه‌وتحلیل رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک در دوره زمانی 1389-1383 نشان داد، بین نوع مؤسسه حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط وجود ندارد؛ یعنی مؤسسه‌های بزرگ بیشتر از سایر مؤسسه‌های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به‌عنوان مؤسسه‌های حسابرسی غیربزرگ)، قادر به کشف مدیریت سود نبودند ولی بین اقلام تعهدی غیرعادی و صدور گزارش مقبول توسط حسابرسان مؤسسه‌های بزرگ ارتباط معنادار مثبت وجود دارد؛ یعنی با افزایش اقلام تعهدی غیرعادی، گزارش‌های حسابرسی صادر شده توسط مؤسسه‌های بزرگ به سمت مقبول شدن سوق پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Abnormal Accruals on Auditor Reporting

نویسندگان [English]

  • F Heidarpour 1
  • M. Towhidlou 2
1 Assistant Prof. in Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 M.Sc. In Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract: We exmine the relationship between earnings management, measured by Abnormal accruals and auditor reporting, measured by type of audit firm and audit opinion. Our sample comprises of firm, listed on the Tehran Stock Exchange, for the period 2005-2011. The results provide no evidence for the relationship between type of audit firm and Abnormal accruals. However, there is a significant positive relationship between Abnormal accruals and unqualified audit opinions, and between big audit firms and unqualified audit opinions for our full sample estimation from the control variables, profitability, current ratio and size are positively related to discretionary accruals. Also, profitability is positively related to unqualified audit opinions. But size is negatively related to unqualified audit opinions. We conclude that big audit firms issue unqualified opinions, in spite of the level of earnings management employed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal Accruals
  • Earnings management
  • Audit Opinion
  • Big Auditors
ابراهیمی‌کردلر، ع.، سیدی، س.ع. ( 1387). نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 54، 3-16.
حلاج، م.، مهرانی، ک. (1388). رابطه‌ی قراردادهای بدهی و اندازه شرکت با محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ‌بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 59، 97-112.
‌حسنی‌آذر داریانی، ا.، ابراهیمی‌کردلر، ع. (1385). بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 45، 3-23.
خواجوی، ش.، ناظمی، ا. (1384). بررسی ارتباط کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 40، 7-37.
ستایش، م. (1388). بررسی رابطه نسبت‌های مالی و متغیرهای غیرمالی با اظهارنظرحسابرس. تحقیقات حسابداری، 2، 145-155.
Alastair, L. & Miguel  Minutti, M. & Ping, Z. (2011). Can big 4 Versus Non- Big 4 Differences in Audit–quality Proxies Be Attributed to Client Characteristics? The Accounting Review, 86(1), 259-286.
Brian, T. & Carl W. & Jonathan, D.S. (2011). Auditing. A Journal of Practice & Theory, 30(3), 25-46.
Boone, J. & Khurana Inder, K. & Raman, K. (2010). Do the big4 & the Second–tier firms provide audits of similar quality? Journal of Accounting and Public Policy, 29, 330-352.
Bartov, E. & Gul, A. & Tsui, L. (2000). Discretionary accruals models and audit qualifications. www.ssrn.com
Becker, C. & Defond, M. & Jiambalvo. J. & Subramanayam, R. (1998). The effect of audit quality on earnings management. Contemporary Accounting Research, 15(1), 1-24.
Caramanis, C. & Lennox, C. (2008). Audit effort and earnings management. Journal of Accounting and Economics, 45, 116-138.
Chin Ying, C. & Chan-Jane, L, & Yu-Chen, L.(2008). Audit partner tenure,audit firm tenure and discretionary accruals: does long auditor tenure impair earnings quality? Contemporary Accounting Research, 25(2), 415-435.
Chen, Y. & linlin, K. & Zhou, J. (2005). Auditor s quality & earnings management for Taiwan IPO firms. Managerial Auditing Journals, 20(1), 86-104.
Pae, J. (2007).Unexpected accruals and conditional accounting conservatism. Journal of Business Finance & Accounting, 34(5&6), 681–704.
Tsipouridou, M. & Spathis, C. & Floropoulos, J. (2010). Discretionary accruals and auditor reporting in Greece. Proceedings of the 3rd International Conference on Accounting & Finance, 278-300.