بررسی ارتباط بین ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی، اقتصادی و بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام‌نور، گروه حسابداری، یزد، ایران

2 دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سرمایه فکری از دیدگاه تئوری مبتنی‌بر منابع به‌عنوان منبعی استراتژیک درنظر گرفته می‌شود که به شرکت اجازه می‌دهد ارزش افزوده ایجاد کند. در نتیجه با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش، در این پژوهش براساس روش ضریب ارزش افزوده فکری، مفهوم ارزش افزوده به‌عنوان شاخص اندازه‌گیری سرمایه فکری مورد استفاده قرار گرفت و به بررسی ارتباط ارزش افزوده سرمایه فکری با عملکرد مالی، اقتصادی و بازار سهام شرکت پرداخته شد. این پژوهش درمورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال‌های 1384 الی 1387، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه انجام شد. در پایان با استفاده از داده‌های شرکت‌ها مشخص شد که رابطه مثبت و معناداری بین ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد اقتصادی، مالی و ارزش بازار سهام شرکت‌ها وجود دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Value Added Intellectual Capital and the Financial, Economic and Stock Market Performance of Companies Listed in the Stock Exchange of Iran

نویسندگان [English]

  • davood hassanpour 1
  • H.R. Yazdani 2
1 M.Sc. in Accounting, Payam-e-Noor University, Yazd, Iran
2 Ph.D. in Human Resource Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract: The intellectual capital (IC) is viewed by resource-based theory as a strategic resourcethat allows companies to create value added (VA).Taking into consideration the role played by IC in value creation, this paper analyses the role of value added (VA) as an indicator of IC, and its impact on the firm’s financial, economic and stock market performance. The investigation of the companies listed on the Stock Exchange during the years 2006 to 2009, using multiple regression analysis was performed. The results show that there is Positive and significant relationship between the value added intellectual capital and firm’s financial, economic and stock market performance.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Value Added
  • Firm Value
  • Company Performance
انواری‌رستمی، ع.ا.، سراجی، ح. (1384). سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار. بررسی‌های حسابداریوحسابرسی، 12(39)، 49-62.
ستایش، م.ح.، کاظم‌نژاد، م. (1388). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت‌های حسابداری، 1(1)، 69-94.
عباسی، ا.، صدقی، ا. (1389). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس تهران. بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، 17(60)، 57-74.
مجتهدزاده، و.، علوی‌طبری، س.،‌ مهدی‌زاده، م.(1384). رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) وعملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران). بررسی‌های حسابداریوحسابرسی، 17(60)، 109-119.
مدهوشی, م.، و اصغرنژاد امیری, م.(1388). سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت‌ها. بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی، 16(57) ، 101 -116.
نمازی، م.، ابراهیمی، ش.(1390). بررسی تجربی نقش اجزای سرمایه فکری در ارزیابی عملیات مالی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. مجلهپیشرفت‌های حسابداری، 3(2)، 163-197.
Ashton, R.H. (2005). Intellectual capital and value creation: a review. Journal of Accounting Literature, 24, 53-134.
Edvinsson, L. & Malone, M. (1997). Intellectual capital: realizing your company’s true value by finding its hidden brainpower. Harper Collins, New York, NY.
Gu, F. & Lev, B. (2003). Intangible assets: measurement, drivers, usefulness. Working paper, Boston University, Boston, MA.
Nakamura, L.I. (2001). What is the US gross investment in intangibles? (At least) one trillion a year!. Working paper, Federal Reserve Bank of Philadelphia, Philadelphia, PA.
Pulic, A. (1998). Measuring the performance of intellectual potential in a knowledge economy. Paper presented at 2nd McMaster World Congress.
Pulic, A. (2004). Intellectual capital-does it create or destroy value? Measuring Business Excellence, 8(1), 62-8.
Riahi-Belkaoui, A. (2003). Intellectual capital and firm performance of US multinational firms. Journal of Intellectual Capital, 4(2), 215-26.
Sanchez, P., Chaminade, C. & Olea, M. (2000). Management of Intangibles : an Attempt to Build a theory. Journal of Intellectual Capital, 1(4), 312-327.
Skinner, D.J. (2008). Accounting for intangibles – a critical review of policy recommendations. Accounting and Business Research, 38(3), 191-204.
Sullivan, J.P.H. & Sullivan, S.P,H. (2000). Valuing intangible companies: An intellectual capital approach. Journal of Intellectual capital, 1(4), 328-340.
Tan, H.P., Plowman, D. & Hancock, P. (2007). Intellectual capital and financial returns of companies. Journal of Intellectual Capital, 8(1), 76-95.
Tayles, M,. Bramley, A., Adshead, N. & Farr, J. (2002). Dealing with the management of intellectual capital: The potential role of strategic management accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(2), 251-267.
Youndt, M.A., Subramaniam, M. & Snell, S.A. (2004). Intellectual capital profiles: An examination of investments and returns. Journal of Management Studies, 41(2), 335-61.
Ze´ghal, D, & Maaloul (2010). Analysing value added as an indicator of intellectual capital and its consequences on company performance. Journal of Intellectual Capital, 11(1), 39-60.