توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس ‌ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف: کارایی مدیران در قبال استفاده از منابع شرکت در اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی نمایان می‌شود.  مدیران توانمند می‌توانند با برآورده‌ساختن انتظارات ذی‌نفعان و بهبود عملکرد شرکت، از ارتکاب تقلب در گزارشگری مالی بکاهند. از طرفی، برقراری روابط سیاسی با دولت نه تنها بر وضعیت مالی واحدهای تجاری تأثیرگذار است، بلکه این امر می‌تواند انگیزه و توانایی مدیران را در ارتباط با تهیه صورت‌های مالی تحت تأثیر قرار داده و به ایجاد تفاوت‌ چشمگیر در کیفیت گزارشگری مالی منجر ‌شود. از این ‌رو، هدف این پژوهش آزمون تجربی ارتباط بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه و بررسی نقش تعدیل‌کنندگی ارتباطات سیاسی شرکت‌ها بر این رابطه است.
روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 لغایت 1396 انتخاب شدند. فرضیه‌های پژوهش بر مبنای رگرسیون داده‌های ترکیبی آزمون شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی شرکت‌ها با دولت، تأثیر توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی را تضعیف نمی‌کند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد مدیران توانمند قادرند قضاوت‌ها و برآوردهای دقیق و اثربخش‌تری را انجام دهند و با استفاده کاراتر از منابع شرکت، عملکرد بهتری را به ارمغان بیاورند و از این طریق تقلب در گزارشگری مالی را کاهش دهند. افزون بر این، نتایج نشان می‌دهد اثربخشی توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی متقلبانه تحت تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت‌ها با دولت قرار نمی‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial ability, Political Connections and Fraudulent Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • Javad Rezazadeh 1
  • Abdullah Mohammadi 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 MSc., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Objective: Manager's efficiency in using corporate resources is reflected in the information presented in the financial statements.  Manager's ability can reduce fraudulent financial reporting by fulfilling stakeholders expectations and improving firm's performance. On the other hand, political connections not only affect firms financial situation, but also it can affect manager's incentives and abilities in preparation of the financial statement and lead to significant difference in the quality of financial reporting. Thus, the purpose of the present research is to examine the association between managerial ability and fraudulent financial reporting, and also to investigate the moderating effect of political connections on this relationship.
Methods: To achieve the study objectives, 129 firms listed in the Tehran Stock Exchange were selected and studied for the period of 2011 to 2017. A panel data approach was used to test the hypotheses of research.
Results: Research’s findings show that there is a negative and significant association between managerial ability and the fraudulent financial reporting. In addition, the findings show that firms' political connections with the government do not weaken or limit the impact of managerial ability to reduce fraud in financial reporting.
Conclusion: The results show that more able managers are knowledgeable about their business and can therefore make effective judgments and estimates, they can better transform firm resources and achieve better business performance and thus reduce fraud in financial reporting. In addition, the results show that the effectiveness of managerial ability to reduce financial reporting fraud is not affected by the firms' political connections with the government

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial ability
  • Fraudulent financial reporting
  • Political connections
اعتمادی، حسین؛ احمدی گورجی، جلیل (1396). بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه‎گذاری و کاهش محدودیت‌های تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 9(34)، 4-23.
بادآور نهندی، یونس؛ تقی‌زاده خانقاه، وحید (1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیش از حد و عملکرد شرکت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 181- 198.
پیری، پرویز؛ دیدار، حمزه؛ خدایاریگانه، سیما (1393). بررسی توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، 6 (3)، 99-118.
رضازاده، جواد؛ آشتاب، علی (1389). رابطه دقت پیش‌بینی سود و بازده سهام شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم اقتصادی، 9 (1)، 56-76.
رضایی، فرزین؛ افروزی، لیلا (1394). رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی. پژوهش حسابداری، 5(1)، 85-112.
رضایی، فرزین؛ ویسی حصار، ثریا (1393). اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سهام عادی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21(4)، 449- 470.
سجادی، سیدحسین؛ کاظمی، توحید (1395). الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه‎بنیان. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(21)، 185- 204.
صفرزاده، محمدحسین (1389). توانایی نسبت‌های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تحلیل لاجیت. دانش حسابداری، 1(1)، 137-163.
فروغی، داریوش؛ امیری، هادی؛ ساکیانی، امین (1395). توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(21)، 63- 89.  
کردستانی، غلامرضا؛ تاتلی، رشید (1395). پیش‎بینی دستکاری سود: توسعه یک مدل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(1)، 73-96.
ممتازیان، علی؛ کاظم‌نژاد، مصطفی (1395). بررسی رابطه بین قابلیت‌های مدیریت و معیارهای عملکردی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها: مطالعه تجربی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(20)، 65-88.
منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه؛ ارسانلو، لیلا. (1394). بررسی کیفیت سود در شرکت‌های با سهامداران عمده دولتی و غیر دولتی بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 7(2)، 149-181.
 
References
Abdullahi, R., Mansor, N., Nuhu, M. S. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory: Understanding the Convergent and Divergent for Future Research. European Journal of Business and Management, 28(7), 30-37.
Badavar Nahandi, Y., Taghizade Khanghah, V. (2018). The effect of political connections on over investment and firms performance. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(2): 181-198. (in Persian)
Ball, R., Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Econnomic, 39 (1): 83–128.
Bamber, L. S., Jiang, J., Wang, I. Y. (2010). What’s my style? The influence of top managers on voluntary corporate financial disclosure. Journal of Accounting Review, 85 (4): 1131–1162.
Beneish, M. D. (1999). The Detection of Earnings Manipulation. Financial Analysts Journal, 55 (5): 24-36.
Bertrand, M., Schoar, A. (2003). Managing with style: the effect of managers on firm policies. Quarterly Journal of Economics, 118 (4): 1169–1208.
Bonsall, S. B., Holzman, E. R., Miller, B. P. (2016). Managerial Ability and Credit Risk Assessment. Journal of Management Science, 2: 1–26.
Boubakri, N., Cosset, J. C., Saffar, W. (2012). The impact of political connections on firm’s operating performance and financial decisions. The Journal of Financial Research, 65(2): 397-423.
Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital. Journal of Corporate Finance, 18(3): 541-559.
Chaney, P.K., Faccio, M., Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics, 51 (1): 58–76.
Civilize, S., Wongchoti, U., Young, M. (2015). Political Connection and Stock Returns: A Longitudinal Study. The Financial Review, 50: 89-119.
Cooper, M. J., Gulen, H., Ovtchinnikov, A. V. (2010). Corporate Political Contributions and Stock Returns. The Journal of Finance, 65(2): 687-724.
Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M. F., McVay, S. E. (2013). Managerial ability and earnings quality. Accounting Review, 88 (2): 463–498.
Demerjian, P. R., Lev, B., Lewis, M.F., McVay, S. E. (2012). Quantifying managerial ability: a new measure and validity tests. Management Science, 58 (7): 1229–1248.
Dyreng, S., Hanlon, M., Maydew, E. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. Journal of Accounting Reviews, 85 (4): 1163–1189.
Ernest, Y. (2003). Fraud: the Unmanaged Risk. 8th Global Survay, South Africa.
Etemadi, H., Ahmadi Gorji, J. (2017). Investigating the effect of political connection on investment and decrease in financial constrains in listed firms of Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Researches, 9(34): 4-23. (in Persian)
Forooghi, D., Amiri, H., Sakiani, A. (2016). Managerial ability, investment efficiency and financial reporting quality. Journal of Financial Accounting Research, 6(21): 63-89.
(in Persian)
Ge, W., Matsumoto, D., Zhang, J.L. (2011). Do CFOs have style? An empirical investigation of the effect of individual CFOs on accounting practices. Contemp. Journal of Accounting Review, 28 (4): 1141–1179.
Hasan, M. M. (2017). Managerial ability, annual report readability and disclosure tone (April 23, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2957135.
Huang, X., Sun, L. (2017). Managerial ability and real earnings management. Journal of Advances in Accounting, 39: 91-104.
Kaminski, K. A., Wetzel T. S., Guan L. (2004). Can financial ratios detect fraudulent financial reporting? Managerial Auditing Journal, 19(1): 15–28.
Kanapickiene, R., Grundiene, Z. (2015). The Model of Fraud Detection in Financial Statement by Means of Financial Ratios. Social and Behavioral Sciences, 213: 321-327.
Kassem, R., Higson, A. (2012). The New Fraud Triangle Model. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS), 3( 3): 191-195.
Kordestani, Gh., Tatli, R. (2016). Earnings manipulation forecast: Develop a model. Journal of Accounting and Auditing Review, 23(1): 73-96. (in Persian)
Kothari, S., Leone, A., Wasley, C. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of Accounting and Econonomics, 39 (1): 163–197.
Krishnan, G.V., Wang, C. (2015). The relation between managerial ability, and audit fees and going concern opinion. Auditing Journal Practice & Theory, 34(3): 139–160.
Lee, Ch. Ch., Wang, Ch. W., Chiu, W. Ch., Tien, T. Sh. (2018). Managerial ability and corporate investment opportunity. Journal of International Review of Financial Analysis, 57: 66-76.
Maaloul, A., Chakroun, R., Yahyaoui, S. (2018). The effect of political connections on companies’ performance and value: Evidence from Tunisian companies after the revolution. Journal of Accounting in Emerging Economies, 8(2): 185-204.
Mahama, M. (2015). Detecting corporate fraud and financial distress using the Altman and Beneish models. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(1): 1-18.
Mansourfar, Gh., Didar, H., Arsanlu, L. (2015). Earnings quality in Government and non Government major shareholders of listed firms of Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Advances, 7(2): 149-181. (in Persian)
Momtazian, A., Kazemnejad, M. (2016). Investigating the relation between managerial ability and performance criteria using Data Development Analys: Emprical study of listed firms of Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Empirical Research, 5(20): 65-88.
(in Persian)
Piri, Ph., Didar, H., Khodayar Yeghaneh, S. (2014). Investigating the effect of managerial ability on financial reporting quality during life cycle of listed firms of Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Researches, 6(3), 99-118. (in Persian)
Pong., P. (2016). Ownership stracture and the quality of financial reporting in Thailand: The empirical evidence from accounting restatement perspective. IGABER, 14: 6799-6810.
Razali, W. A. A. W. M., and Arshad. R. (2014). Disclosure of corporate governance structure and the likelihood of fraudulent financial reporting. Journal of Social and Behavioral Sciences, 145: 243 – 253.
Rezaei, F., Afrouzi, L. (2015). The Relation between Cost of Debt and Corporate Governance in Firms with Political Connections. Journal of Accounting Research, 5(1), 85-112.
(in Persian)
Rezaei, F., Veysihesar, S. (2014). The effect of political connections with the government on the relationship between ownership concentration with quality of financial reporting and the cost of equity capital. Journal of Accounting and Auditing Review, 21(4), 449-470.
(in Persian)
Rezazadeh, J., Ashtab, A. (2010). The relation between Accuracy of IPO's Earnings Forecast and their Initial Returns. Journal of Economics Research, 9(1): 56-76. (in Persian)
Safarzadeh, M. (2010). Financial ratios ability in detect fraud in financial reporting: Logit analysis. Journal of Accounting Knowledge, 1(1): 137-163. (in Persian)
Sajadi, S. H., Kazemi, T. (2016). A comprehensive fraudulent financial reporting model in Iran, based on the theory of the field. Journal of Accounting Empirical Research, 6(21): 204-185.(in Persian)
Tarjo, Herawati, N. (2015). Application of Beneish M-Score Models and Data Mining to Detect Financial Fraud’, GCBSS-2015, 17-18 September 2015, Bali, Indonesia. Social and Behavioral Sciences, 211: 924-930.
Wang, Z., Chen, M.H., Chin, C.L., Zheng, Q. (2017). Managerial ability, political connections, and fraudulent financial reporting. Journal of Accounting and Public Policy, 36: 141-162.