تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تأکید بر سازه‎های حسابداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

هدف: رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، توان تولیدی آن کشور را نشان می‎دهد و یکی از عوامل بسیار مهم تولید، سرمایه است. تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، از جمله روش‌های بسیار کم‌هزینه تأمین مالی به‌شمار می‎رود که مستلزم جلب اعتماد، امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق سرمایه‎گذاران است. هدف تحقیق حاضر تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تأکید بر سازه‎های حسابداری است.
روش: در این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری و سپس نمونه‌گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه با خبرگان و اشخاص صاحب‌نظر از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه و افراد شاغل در سازمان بورس و اوراق بهادار یا سایر ارکان بازار سرمایه، با به‎کارگیری روش تحقیق نظریه‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پردازی زمینه‌بنیان و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، عوامل مؤثر بر حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بررسی شده است. همچنین با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مفاهیم، مقوله‌ها، مشخصات و ابعاد مقوله‌ها استخراج شد و مقوله‌های یاد شده به شرایط علّی، راهبردها، شرایط مداخله‌گر، شرایط بستر و در نهایت پیامدها طبقه‌بندی شدند. مدل به‎دست آمده، با ارائه به صاحب‌نظرانی که تعدادی از آنها قبلاً در مصاحبه شرکت نداشتند، پس از پالایش، به تأیید رسید.
یافته‌ها: در این پژوهش با ارائه مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، مؤلفه‌های تأثیرگذار بر حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: شناسایی مؤلفه‌های حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، سلامت اقتصادی جامعه و اعتماد عمومی را افزایش می‎دهد و به تحقق عدالت اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، پیشگیری از فساد و سوءاستفاده‌های مالی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، توسعه بازار سرمایه، ایجاد بازار فعال، رقابت در اقتصاد، توسعه اقتصادی و پیشرفت صنعتی کمک می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Protecting Investors' Rights with Emphasis on Accounting Constructs

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Bahareh Shafizadeh 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Ph.D., Department of Accounting, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Economic growth and development of a country are the results of the country's productive capacity and capital is one of the most important factors of production. Funding through the capital market is one of the least costly financing methods that require the trust of investors, the security of investment, and the protection of investors' rights. The purpose of this study is to provide a model for protecting the rights of investors with an emphasis on accounting constructs.
Methods: In this research, by using theoretical sampling method and then snowball sampling, the factors influencing the investors' protection rights were investigated through interviewing experts and specialists including faculty members and people working in the securities and exchange organization or other elements of the capital market, by using the grounded theory methodology and analyzing the data obtained from the interview, factors affecting the protection of investors' rights were examined. Also, using open, axial and selective coding, the concepts, categories, specifications and dimensions of the categories were extracted and the categories referred to the conditions, strategies, intervening conditions, context conditions and consequences. The model was refined and validated by presenting the experts (some of whom had not previously been interviewed).
Results: A model for protecting the rights of investors that has identified the components that affect the protection of investors' rights.
Conclusion: Identifying the components of protecting the rights of investors increases the economic health of society and public confidence. It seeks to achieve economic justice and optimal allocation of resources, prevent corruption and financial mismanagement, promote the transparency of capital market information, capital market development, and create an active market, competition in the economy, economic development and industrial progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investing
  • Investors protection
  • Accounting constructs
  • Grounded theory
ابوالمعالی، خدیجه (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. (چاپ اول). تهران: نشر علم.
بادآور نهندی، یونس؛ تقی‎زاده خانقاه، وحید (1396) تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 24(1)، 19-40. 
بازرگان، عباس (1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. دانش مدیریت، 81، 19- 36. 
جعفری سرشت، داود (1388). حمایت از سرمایه‎گذاران اوراق بهادار. مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.
حاجیها، زهره؛ مرادیان، بهاره (1393). بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و ارزش شرکت بر سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران"، دانش سرمایه گذاری، 3(12)، 116-97.
حریری، نجلا (1385) اصول و روش‌های پژوهش کیفی. (چاپ اول). تهران، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات.
خدامی پور، احمد؛  قدیری، محمد (1389). بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 2(2)، صص 29-1.
دیدار، حمزه؛ بیکی، خدیجه (1396). بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 24(2)، 197- 220. 
سازمان بورس و اوراق بهادار (1384). قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران. قابل دسترس در www.seo.ir.
کرمی، غلامرضا؛ بیک بشرویه، سلمان. (1396). تدوین مدل پیاده‎سازی نظام ارزش‎های منصفانه در ایران با تأکید بر اندازه‎گیری. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 24(4)، 573- 596.
نیکبخت، محمدرضا؛ احمدخان‎بیگی، مصطفی (1397). تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی: رویکرد یکپارچه. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 433- 455. 
 
References
Abolmaali, Kh. (2013). Qualitative research from theory to practice (First Edition). Tehran: Nashre Elm. (in Persian)
Badavar Nahandi, Y. & Taghizadeh Khanghah, V. (2017). The Effect of Dividend Payments and Bad News Hoarding on Stock Price Crash Risk with an Emphasis on Information Asymmetry. Journal of Accounting and Auditing Review, 24(3), 19-36. (in Persian)
Basak, S., Chabakauri, G., & Yavuz, M. D. (2016). Investor Protection and Asset Prices. Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2742961.
Bazargan, A. (2009). Combined research method: A superior approach to management studies. Management knowledge, 81, 19-40. (in Persian)
Bota-Avram, C. (2013). Empirical analysis of effects of country-level governance to strength of investor protection. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 99, 1063-1072.
Brown, J. R., Martinsson, G., & Petersen, B. C. (2013). Law, stock markets and innovation, Journal of Finance, 68, 1517-1549.
Brunetti, A., Kisunk, G., & Weder, B. (1997). Credibility of Rules and Economic Growth: Evidence from a World wide Survey of Private Sector. World Bank Policy Research Working Paper, 1760.
Corbin, J., Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
DeFond, M., Hung, M., & Trezevant, R. (2007). Investor protection and the information content of annual earnings announcement: International evidence. Journal of Accounting and Economics, 43, 37-67.
Didar, H., & Beiki, Kh. (2017). Reviewing the Effect of Corporate Governance Quality on Relationship between Capital Structure and Additional Return on Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, 24(2), 197-220. 
(in Persian)
Djankov, S., LaPorta, R., Lopez, F., & Shleifer, A. (2008). The Law and Economics of Self-Dealing. Journal of Financial Economics, 88(3), 430-465.
Enomoto, M., Kimura, F., & Yamaguchi, T. (2015) Accrual-based and real earnings management: an international comparison for investor protection, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(3): 183-198.
Francis, J. R., & Wang, D. (2008). The joint effect of investor protection and Big 4 audits on earnings quality around the world. Contemporary Accounting Research, 25(1), 157-191.
Gholamreza, K. & Beik Boshruyeh, S. (2018). Developing a Model for Implementing the Fair Value Approach in Iran: With Emphasis on Measurement. Journal of Accounting and Auditing Review, 24(4), 573-596. (in Persian)
Given, L.M. (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Thousand Oaks: Sage.
Glaser, B.G., & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies Forqualitative Research. Chicago: Aldine Publishing.
Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business Andmarket Researchers. London: Sage
Goyal, A., & Muckley, C. (2013). Cash dividends and investor protection in Asia. International Review of Financial Analysis, 29, 31-43.
Gruszczynski, M. (2010). Investor protection and disclosure. Quantitative evidence, Warsaw School of Economics – Department of Applied Econometrics Working Paper, 6-10.
Haidar, J. I. (2009). Investor Protections and Economic Growth. Economics Letters, 103, 1-4.
Hajiha, Z. & Moradian, B. (2015). Investigating the Asymmetry of Information and Company Value on Investment in Tehran Stock Exchange. Investment Knowledge, 3 (12), 97-116. (in Persian)
Hariri, N. (2007) Principles and Methods of Qualitative Research (First Edition), Tehran, Islamic Azad University, Science and Research Branch. (in Persian)
International Organization of Securities Commissions (2003). Objectives and Principles of Securities Regulation.
Jafari Seresht, D. (2009). Protecting Securities Investors. Management of Research, Development and Islamic Studies of the Securities and Exchange Organization. 
(in Persian)
Jaggi, B., & Low, P. Y. (2011). Joint Effect of Investor Protection and Securities Regulations on Audit Fees, The International Journal of Accounting, 46, 241-270.
Jardak, M. K., & Matoussi, H. (2013). Investor Protection, Disclosure Regulation and Financial Market: An International Evidence. International conference: Financial Distress: Corporate Governance and Financial Reporting Issues.
Jirasakuldech, B., Dudney, D. M., Zorn, T. S., & Geppert J. M. (2011). Financial Disclosure, Investor Protection and Stock Market Behavior: An International Compariso. Review of Quantitative Finance & Accounting, 37(2): 181-205.
Khodami Pour, A. Ghadiri, M. (2011). Investigating the Relationship between Accruals and Information Asymmetry in Tehran Stock Exchange. Accounting Progress of Shiraz University, 2 (2), pp. 1-29. (in Persian)
LaPorta, R., Lopez, F., Shleifer , A., & Vishny, R.W. (2000). Investor Protection and Corporate Governance. Journal of Financial Economics, 58(1), 3-27.
Larrain, B., Tapia, M., & Urzua I. F. (2017). Investor Protection and Corporate Control.  Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3051366.
Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. (2003). Earnings Management and Investor Protection: An International Comparison. Journal of Financial Economics, 69, 505-527.
Lin, T.J., Chen, Y.P., and Tsai, H.F. (2017). The Relationship among information asymmetry, dividend policy and ownership structure. Finance Research Letters, 20, 1-12.
Luo, Q., Li, H., & Zhang, B. (2015). Financing Constraints and the Cost of Equity: Evidence on the Moral Hazard of the Controlling Shareholder. International Review of Economics & Finance, 36, 99-106.
McLean, R. D., Zhang, T., & Zhao, M. (2012). Why Does the Law Matter? Investor Protection and its Effects on Investment, Finance, and Growth. The Journal of Finance, 67(1), 313-350.
Nikbakht, M.R. & Ahmadkhanbeigi, M. (2018). The Impact of Corporate Governance on Finacial Reporting Quality: Integrated Approach. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(3), 433-455. (in Persian) 
Persakis, A., & Emmanuel latridis, G. (2016). Audit quality, investor protection and earnings management during the financial crisis of 2008: An international perspective. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 41, 73-101.
Pindado, J., Requejo, I., & Torre, C. (2013). Family control, expropriation, and investor protection: A panel data analysis of Western European corporations. Journal of Empirical Finance, 27, 58-74
Sachs, J., & Warner, M. (1997). Sources of Slow Growth in African Economies. Journal of African Economies, 6(3), 335-376.
Scott, W.R. (2015). Financial Accounting Theory (7th Edition). Toronto, Prentice Hall.
Securities and Exchange Organizatin (2008). Law of the Securities Market of the Islamic Republic of Iran. Available at: WWW.Seo.ir. (in Persian)
Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, 52(2), 737-783.
Shleifer, A., & Wolfenzon, D. (2002). Investor protection and equity markets. Journal of Financial Economics, 66(1), 3-27.
Schwab, K. (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum. Available at: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_ Report_ 2015-2016.pdf.
Siekkinen, J. (2016). Value relevance of fair values in different investor protection environments. Accounting Forum, 40(1), 1-15.
Strauss, A. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. New Work: Cambridge University Press.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures And Techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques And Procedures For Developing Grounded Theory (2nd Ed.) Sage Publications, Thousand Oaks, CA, USA.
U-Thai, K. B., Meek, G. K., & Nabar, S. (2006). Earnings attributes and investor-protection: International evidence. The International Journal of Accounting, 41, 327-357.
World Bank Group (2016). Doing Business 2017- Equal Opportunity for all, 14th edition.