بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی برون‎سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای تئوری نمایندگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی باختر، ایلام، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری مؤسسه آموزش عالی باختر، ایلام، ایران

چکیده

هدف: از یک سو، بر اساس یکی از فروض بنیادین نظریه نمایندگی، فشار برون‎سازمانی اعمال شده بر مدیران، احتمال انحراف اخلاقی بالقوه آنان را کاهش می‎دهد و از سویی دیگر، استدلال نظریه ارزیابی شناختی آن است که انتظارات قوی از مدیران ناشی از سازوکارهای راهبری برون‎سازمانی، ضمن محدود کردن حس استقلال آنان، انگیزه درونی آنان برای درستکاری را کاهش می‎دهد و به‎طور بالقوه به تقلب مالی منجر می‎شود. با توجه به استدلال‌های متناقض ذکر شده، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی برون‎سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای نظریه نمایندگی است.
روش: در این پژوهش سازوکارهای راهبری برون‎سازمانی با استفاده از مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام‌دهندگان سنجیده شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 (شامل 768 مشاهده شرکت ـ سال) و به‌کارگیری رگرسیون لجستیک آزمون و تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که وجود مالکیت نهادی اختصاصی و ‌قدرت وام‌دهندگان به‌عنوان سازوکارهای راهبری شرکتی برون‎سازمانی، بر احتمال تقلب مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. به بیان دیگر، فشار برون‎سازمانی از سوی مالکان و وام‌دهندگان، احتمال تقلب مالی مدیران را افزایش می‎دهد.
نتیجه‌گیری: زمانی که مدیران با کنترل‌های سخت‌گیرانه برون‎سازمانی مواجه شوند، به احتمال بیشتری درگیر رفتارهای متقلبانه می‎شوند. این یافته، عکس نتیجه‌ای است که مطابق با نظریه نمایندگی از کارکرد کنترل‌های برون‎سازمانی بر فعالیت‌های فرصت‌طلبانه مدیران انتظار می‎رود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between External Corporate Governance Mechanisms and Financial Fraud, Focusing on Cognitive Evaluation Theory Insights on Agency Theory Prescriptions

نویسندگان [English]

  • Gharibe Esmaili kia 1
  • Somayeh Najafnia 2
  • Mohammad Oshani 3
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Literature and Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
2 MSc. Student, Department of Accounting, Bakhtar Higher Institution of Education, Ilam, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting and Management, Bakhtar Higher School, Ilam, Iran
چکیده [English]

Objective: In one hand, based on one of the fundamental assumptions of agency theory, the external organizational pressure imposed on managers declines their potential moral hazard but on the other hand, the cognitive evaluation theory argument is that strong expectations of managers due to the strategic organizational leadership mechanisms, while limiting their sense of autonomy, decline their individual motivation for conducting business and potentially lead to financial fraud. Regarding the mentioned contradictory arguments, this research aims to examine the relationship between corporate governance and financial fraud strategies, focusing on cognitive assessment of representation prescriptions.
Methods: In this research external corporate governance mechanisms are measured by using dedicated institutionalownership and loan lender power. Two research hypotheses were analyzed using the data of 128 firms listed in the Tehran Stock Exchange during the period from 2012 to 2017 (include 768 firm-year observation) as well as using logistic regression.
Results: The results indicated that the proprietary ownership and lenders’ power as corporate organizational mechanisms of management have a positive and significant effect on the probability of financial fraud. In other words, the external organizational pressure from owners and lenders maximizes the risk of financial fraud among managers
Conclusion: When executives are encountered with a rigorous outsourcing control, more likely they would engage in fraudulent behaviors. This finding is in the opposite of the result which is expected by the managers' opportunistic activities, in accordance to the agency theory of the operation of external organizational controls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Financial fraud
  • Agency theory
  • Cognitive evaluation theory
  • External corporate governance
اعتمادی، حسین؛ عبدلی، لیلا (1396). کیفیت حسابرسی و تقلب در صورت‎های مالی، دانش حسابداری مالی، 4(4)، 23-43.
بذرافشان، وجیهه؛ بذرافشان، آمنه؛ صالحی، مهدی (1397). بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 25(4)، 457-478.
برزگری‌خانقاه، جمال؛ جمالی، زهرا؛ عارف منش، زهره. (1396). بررسی رابطه مکانیزم‌های انتخابی حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر وقوع تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دولتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پایان‎نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد، پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری.
پورحیدری، امید؛ افلاطونی، عباس؛ نیکبخت، زهرا (1389). بررسی توانایی وجوه نقد حاصل از فعالیت‎های عملیاتی در پیش‎بینی وجوه نقد آتی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 26، 26-29.
پارساییان، علی (1387). نظریه اثباتی حسابداری، اثر جرالد ال زیمرمن، راس ال، واتز. تهران: انتشارات ترمه.
جعفری، فرناز؛ رحیمی النگ، محبوبه؛ صفری گرایلی، مهدی (1394). حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی. دومین همایش ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد ایران. بندر گز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز.
جودی، سمیرا؛ منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه (1398). کیفیت حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، عدم تقارن اطلاعاتی و نگهداشت وجه نقد: افزایش یا کاهش ارزش شرکت؟ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 39-64.
حجازی، رضوان؛ مختاری نژاد، حمیدرضا (1396). رابطه ساختار حاکمیت شرکتی با احتمال گزارشگری مالی متقلبانه. حسابداری ارزشی و رفتاری، 2(3)، 33-60.
خرمی، داریوش، غلامی‎جمکرانی، رضا (1395)، سازوکارهای راهبری شرکتی و خوش‎بینی مدیریتی. دانش حسابداری، 7(27)، 159-181.
خواجوی، شکرالله؛ ابراهیمی، مهرداد (1397). بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 6(2)، 71- 84.
دل‎آشوب، سعید (1395). بررسی و راهکارهای جلوگیری از تقلب در سیستم‎های مالی. دومین کنفرانس بینالمللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم. رشت، دانشگاه فنی و حرفه‎ای میرزا کوچک صومعه‎سرا.
رحیمیان، نظام­الدین؛ رضایی، فرزین؛ میرعبداللهی، فرانک سادات (1392). ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 1(3)، 65-88.
ستایش، محمدحسین؛ ابراهیمی میمند، مهدی (1393). رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 48، 53- 75.
سجادی، سیدحسین؛ کاظمی، توحید (1395). الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه‎پردازی زمینه‎بنیان. پژوهشهای تجربی حسابداری، 6(21)، 185-204.
صراف، فاطمه؛ محمدی، مهسا (1396). بررسی حاکمیت شرکتی و پاسخ‎گویی با تأکید بر آیات قرآن. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 21، 1-20.
صفرزاده، محمدحسین (1389). توانایی نسبت‎های مالی در کشف تقلب در گزارشگری مالی: تحلیل لاجیت. دانش حسابداری، 1(1)، 137- 163.
فخاری، حسین؛ رجب‎دری، حسین؛ خانی‎ذلان، امیررضا (1397).مطالعه نقش ارتباط اجتماعی و حرفه‎ای اعضای کمیته حسابرسی با ارزیابی ریسک گزارشگری متقلبانه شرکت. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 25 (2)، 233-250.
قادری، کاوه، قادری، صلاح­الدین. (1396). تحلیل بیش‎اطمینانی مدیران از عملکرد خود در شرکت‎های متقلب. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24(2)، 243-262.
مشایخی، بیتا (1390)، روان‎شناسی تقلب. حسابدار، (236)، 70-73.
مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی (1394). تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS، تهران: کتاب نو.
نوفرستی، محمد (1380). آمار در اقتصاد و بازرگانی (جلد اول). تهران: انتشارات رسا.
یاوری، سودابه؛ مرادی، آزاد؛ احمدی، فردین (1394). حسابرسی تقلب و روش کشف تقلب در سازمان‎ها. اولین همایش علمی پژوهشی یافته‌های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران. تهران. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
 
 
References
Arthurs, J.D., Busenitz, L.W. )2003(. The boundaries and limitations of agency theory and stewardship theory in the venture capitalist/entrepreneur relationship. Entrepreneurship: Theory and Practice, 28(2), 145–162.
Barzegarikhaneghah, J., Jamali, Z., Arefmanesh, Z. (2018). Investigating the Relationship between Selective Mechanisms of Corporate Governance and Audit Quality on the Fraud Investigation in the Financial Statements of the Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. Government, Ministry of Science, Research, Technology. Yazd University, College of Humanities and Social Sciences. Faculty of Economics, Management and Accounting. (in Persian)
Baxter, P. & Cotter, J. (2009). Audit Committee and Earnings Quality. Accountingand Finance, 49(2), 267-290.
Bazrafshan, V., Bazrafshan, A., Salehi, M. (2019). Investigating the Influence of Managers' Narcissism on Financial Reporting Quality. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(4), 457-478. (in Persian)
Beasley, M.S., Carcello, J.V., Hermanson, D.R., Lapides, P.D. (2000). Fraudulent financial reporting: consideration of industry traits and corporate governance mechanisms. Accounting Horizons 14(4), 441–454.
Bushee, B.J. (2004). Identifying and attracting the “right” investors: evidence on the behavior of institutional investors. Journal of Applied Corporate Finance, 16(4), 28–35.
Carcello, J.V., Nagy, A.L. (2004). Client size, auditor specialization and fraudulent financial reporting. Managerial Auditing Journal, 19(5), 651-668.
Chen, G.M., Firth, M., Gao, D.N., Rui, O.M. )2006(. Ownership structure, corporate governance, and fraud: evidence from China. Journal of Corporate Finance, 12(3), 424–448.
Chrisman, J.J., Patel, P.C. (2012). Variations in R&D investments of family and nonfamily firms: behavioral agency and myopic loss aversion perspectives. Academy of Management Journal, 55(4), 976–997.
Chung, R., Firth, M., & Kim, J. B. (2005). FCF agency costs, earnings management, and investor monitoring. Corporate Ownership and Control, 2, 51-61.
Colman, A. M. (2003). Oxford Dictionary of Psychology. (4 ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. Latest Edition.
Connelly, B.L., Hoskisson, R.E., Tihanyi, L., Certo, S.T. (2010). Ownership as a form of corporate governance. Journalof Management Studies, 47(8), 1561–1589.
Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268.
Del Ashoub, S. (2017). Investigating and Preventing Fraud in Financial Systems. 2nd International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium. SHT - Technical and vocational School of Mirza Kouchacj Someh Sara. (in Persian)
Dharmastuti, C., Wahyudi, S. (2013). The Effectivity of Internal and External Corporate Governance Mechanisms Towards Corporate Performance. Research Journal of Finance and Accounting, 4(4), 132-139.
Etemadi, H., Abdoli, L. (2018). Audit Quality and Financial statement fraud. Empirical Research of Financial Accounting, 4(4), 23-43.
Fakhari, H., Rajabdoory, H., Khani Zalan, A. (2018). A Study of the Role of Social and Professional Ties of Audit Committee with the Assessment of Firm Fraudulent Reporting. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(2), 233-250. (in Persian)
Fu, Y. (2018). The value of corporate governance: Evidence from the Chinese
anti-corruption campaign. North American Journal of Economics and Finance, https://doi.org/10.1016/j.najef.2018.06.001. 1-16.
Ghaderi, K., Ghaderi, S. (2017). The Analysis of the Executive Overconfidence in Fraudulent Companies. Journal of Accounting and Auditing Review, 24(2), 243-262. (in Persian)
Habib, A., & Bhuiyan, M. B. U. (2016). Problem directors on the audit committee and financial reporting quality. Accounting and Business Research, 46(2), 121-144.
Hejazi, R., Mokhtarinejad, H. (2017). Relationship between the Corporate Governance and the likelihood of Fraudulent Financial Reporting. Value and Behavioral Accounting, 2(3), 60-33. (in Persian)
Jafari, F., Rahimi Alang, M., Safari Graylie, M. (2016). Corporate Governance in the Banking System. 2nd National Conference on Accounting, Management and Economy of Iran. Bandar Gaz, Islamic Azad University, Bandar Gaz Branch. (in Persian)
Jensen, M. (2000). A Theory of the Firm. Governance, Residual Claims and organizational Forms. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.
Jensen, M., Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
John, K., Senbet, L. (1998). Corporate Governance and Board Effectiveness. Journal of Banking and Finance, 22, 371-403.
Joudi, S., Mansourfar, GH., Didar, H. (2019). Internal and External Corporate Governance Quality,Information Asymmetry and Cash Holdings:Increase or Decrease in the Firm Value? Journal of Accounting and Auditing Review, 26(1), 39-64. (in Persian)
Khajavi, Sh., Ebrahimi, M. (2018). Investigating the impact of Corporate Governance Mechanisms on Financial Statements Fraud of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Assets Management and Financing, 6 (2), 71-84. (in Persian)
Khorrami, D., Gholami-Jamkarani, R. (2017). Corporate Governance Mechanisms and Managerial Optimism, Accounting Knowledge, 7 (27), 159-181. (in Persian)
Liao, J., David Smith, Liu, X. (2019). Female CFOs and accounting fraud: Evidence from China. Pacfin. Pacific Basin Finance Journal, 53(C), 449-463.
Maffett, M. (2012). Financial reporting opacity and informed trading by international institutional investors. Journal of Accounting and Economics, 54(2–3), 201–220.
Martin, G.P., Gomez-Mejia, L.R., Wiseman, R.M. (2013). Executive stock options as mixed gambles: revisiting the behavioral agency model. Academy of Management Journal, 56(2), 451–472.
Mashayekhi, B. (2012). Psychology Fraud. Accountant, (236), 73-70. (in Persian)
Moemeni, M., Faalghayeomi, A. (2014). Statistical analysis using SPSS, Ketabe no.
(in Persian)
Noferesti, M. (2001). Statistics in Economics and Business, Vol. 1. Tehran: Rasaya Publication. (in Persian)
Ong, P. W. (2000). Taiwan: International Cooperation in Fighting Financial Fraud. Journal of Financial Crime, 8(1), 93-95.
Parsayian, A. (2009). Predictive Theory of Accounting, written by Gerald L. Zemerman, Ross L.Watz, Termeh Publication. (in Persian)
Porter, M.E. (1992). Capital Choices: Changing the Way America Invests in Industry. Harvard Business School Press: Boston, MA, 5(2), 4-16.
Pour Heidari, O, Aflatouni, A., Nikbakht, Z. (2011). Reviewing the Cash Ability from Operating Activities to Predict Future Cash Flows. Empirical studies on financial accounting, 26, 26-29. (in Persian)
Rahimian, N., Rezaei, F., Mirabdollahi, F. (2014). Relationship between Ownership structure and Financial Performance Listed in Tehran Securities Echange. Financial Management Strategy, 1(3), 65-88.
Ramamoorti, S. (2008). The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula. Issues in accounting education, 23(4), 521-533.
Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1): 68–78.
Safarzadeh, M. (2011). Financial Ratios in Fraud Detection in Financial Reporting: Logit Analysis. Accounting Knowledge, 1 (1), 163-137. (in Persian)
Sajjadi, H., Kazemi, T. (2016). A Comprehensive Pattern of Fraudulent Financial Reporting in Iran, Grounded Theory. Empirical Research In Accounting, 6(1), 185-204. (in Persian)
Sarraf, F., Mohammadi, M. (2017). Investigating Corporate Governance And Accountability Based On Quranic Verses. Accounting and Auditing Studies, 21, 1-20. (in Persian)
Schweitzer, M.E., Ordóñez, L., Douma, B. (2004). Goal setting as a motivator of unethical behavior. Academy of Management Journal, 47(3), 422–432.
Setayesh, M., Ebrahimi Meimand, M. (2015). Relationship between Institutional Ownership and Disclosure Quality in Tehran Stock Exchange. Empirical Studies on Financial Accounting, 48, 75-53. (in Persian)
Sharma, V.D. (2004). Board of director characteristics, institutional ownership, and fraud: evidence from Australia. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 23(2), 105–117.
Shi, W., Connelly, B.L., Sanders, W.G. (2016). Buying bad behavior: tournament incentives and securities class action lawsuits. Strategic Management Journal, 37(7), 1354–1378.
Shi, W., Brian, L., Connelly, and Robert, E. H. (2017). External corporate governance and financial fraud: cognitive evaluation theory insights on agency theory prescriptions. Strategic Management Journal, 38, 1268–1286.
Shleifer, A, Vishny, R.W. (1997). A survey of corporate governance. Journal of Finance, 52(2), 737–783.
Smith, G. S. (2012). Can an auditor ever be a first responder to financial frauds? Journal of Financial Crime, 19(3), 291-304
Srivastava, V., Niladri, D., Jamini, K. P. (2018). Corporate governance: mapping the change. International Journal of Law and Management, 60(1), 19-33.
Sundaramurthy, C., Lewis, M. (2003). Control and collaboration: paradoxes of governance. Academy of Management Review, 28(3), 397–415.
Triantis, G., Daniels, R. (1995). The Role of Debt in Interactive Corporate Governance. University of California Review, 83(4), 1073-1113.
Walsh, J.P., Seward, J.K. (1990). On the efficiency of internal and external corporaye mechanisms. Academy of management review, 15(3), 421-458.
Weiss, E.J., Beckerman JS. (1995). Let the money do the monitoring: how institutional investors can reduce agency costs in securities class actions. Yale Law Journal, 104(8), 2053–2127.
Wiseman, R.M., Gomez-Mejia, L.R. (1998). A behavioral agency model of managerial risk taking. Academy ofManagement Review, 23(1), 133–153.
Yan, X., Zhang, Zh. (2009). Institutional investors and equity returns: Are short-term institutions better informed. Review of Financial Studies, 22, (2), 893-924.
Yavari, S., Moradi, A., Ahmadi, F. (2016). Fraud Audit and Fraud Detection in Organizations. 1st Scientific Conference on New Findings of Management Sciences, Entrepreneurship and Education in Iran. Tehran. Association for the Promotion of Basic Sciences and Technology. (in Persian)