بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیرعادی آتی سهام شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیرعادی آتی سهام در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: این پژوهش بر اساس اطلاعات منتشرشده شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال‎های 1390 تا 1395 با نمونه انتخابی شامل 190 شرکت انجام شده است. آزمون فرضیه‌ با رویکرد رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) انجام شده است.
یافتهها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‎دهد بین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت و بازده غیرعادی آتی شرکت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری: دستاوردهای این تحقیق نشان می‎دهد، بهتر است سرمایه‎گذاران هنگام ارزش‎گذاری شرکت‎ها، بین پایداری اجزای سود (جزء نقدی و تعهدی) تفاوت قائل شوند. نادیده‎ گرفتن این تفاوت سبب شده سرمایه‎گذاران درباره عملکرد آتی شرکت‎هایی که در آنها اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، بالا است، بسیار خوش‎بینانه عمل کنند و در رابطه با آینده شرکت‎هایی که در آنها اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، پایین است، بدبین باشند. بنابراین اگر چنین سرمایه‎گذاران بی‎تجربه و کم‌اطلاعی بر قیمت سهام تأثیرگذار باشند، برای شرکت‎هایی با حجم بالای اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، قیمت‎های بالا و برای شرکت‎هایی با حجم پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، قیمت‎های پایینی انتظار می‌رود. در واقع شرکت‎ها به‌گونه‌ای نادرست و غیرمنطقی ارزش‎گذاری می‎شوند و به‌دلیل پایداری پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، شرکت‎هایی با حجم بالای اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، در دوره‎های آتی بازده‎هایی کمتر از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی منفی) و شرکت‎هایی با حجم پایین اقلام تعهدی اختیاری خاص شرکت، بازده‎هایی بیش ‌از حد مورد انتظار (بازده غیرعادی مثبت) کسب خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Firm-Specific Discretionary Accruals and Stock Future Abnormal Returns

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Vadiee Noghbi 1
  • Mohammad Hossain Saei 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economic and Administrative Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 M.Sc., Department of Accounting, Faculty of Economic and Administrative Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to investigate the relationship between Firm-Specific Discretionary Accruals andStock Future Abnormal Returns on Tehran Stock Exchange.
Methods: This studycarries out according to the information available in listed Companies in the Tehran Stock Exchange (TSE), during 2011 to 2016, on a selected sample consisting of 190 companies. To test the research hypothesis, OLS regression has) been used.
Results: The results show that there is a negative and significant relationship between Firm-Specific Discretionary Accruals andStock Future Abnormal Returns.
Conclusion: Investors should distinguish between the stability of profit components (cash and accrual) when valuing companies. The disregard of this difference has made investors optimistic about the future performance of companies when the Firm-Specific Discretionary Accruals is high, and pessimistic about the future of companies when Firm-Specific Discretionary Accruals is low. Therefore, if such unskilled investors were affected on stock price, we would expect high prices for companies with high Firm-Specific Discretionary Accruals and low prices for companies with low Firm-Specific Discretionary Accruals. In fact, companies are valued incorrectly and irrationally and since the stability of Firm-Specific Discretionary Accruals is low, in future periods, they will receive less than expected returns (negative abnormal returns) and companies with low Firm-Specific Discretionary Accruals will earn more than expected returns (positive abnormal returns).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm-specific discretionary accruals
  • Industry-specific discretionary accruals
  • Earning management
  • Stock future abnormal returns
بهرام‎فر، نقی؛ شمس عالم، حسام (1383). بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیرعادی آتی سهام در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 11(3)، 23-50.
دستگیر، محسن؛ رستگار، مجید (1390). بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه اقلام تعهدی و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی. پژوهش‎های حسابداری مالی، 3(1)، 1-20.
عرب صالحی، مهدی؛ گوگردچیان، احمد؛ پورفخریان، پروین (1394). تحلیل مقایسه‎ای اثر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام، در شرکت‎های با رشد بالا و سایر شرکت‎ها. حسابداری مالی، 7 (28)، 56-78.
فروغی، داریوش؛ امیری، هادی و حمیدیان، نرگس. (1391). تأثیر بازده نامشهود دوره‎های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده آینده سهام. دانش حسابداری، 3(9)، 101-122.
کربلائی میرزائی، مریم؛ شاه ویسی، فرهاد؛ ایوانی، فرزاد (1395). مطالعه اثر رشد شرکت بر ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(52)، 75-110.
هاشمی، عباس؛ صادقی، محسن (1388). رابطه اقلام تعهدی اختیاری با وجه نقد عملیاتی، بازده سهام و کارایی سرمایه‌گذاری دارایی‌های سرمایه‎ای در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مالی، 9 (2)، 1-17.
 
References
Angulo-Ruiz, F., Donthu, N., Prior, D. & Rialp, J. (2017). How does marketing capability impact abnormal stock returns? The mediating role of growth. Journal of Business Research, 28, 19-30.
Arab Salehi, M., Googerdchian, A. & Pourfakhrian, P. (2015). Comparative Analysis of the Effect of Discretionary Accruals on Stock Returns in High Growth Firm and Other Firms, quarterly financial accounting journal, 7 (28), 56-78. (in Persian)
Bagnoli, M. & Watts, S.G. (2000). The effect of relative performance evaluation on earnings management: a game-theoretic approach. Journal of Accounting and Public Policy, 19 (4-5), 377-397.
Ball, Ray. & Brown P. (1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers. Journal of Accounting Research, 6 (2), 159-178.
Berger, A.N. & Bonaccorsi di Patti, E. (2010). Capital Structure and Firm Performance: A New Approach to Testing Agency Theory and an Application to the Banking Industry. Journal of Banking and Finance, 54, 1065-1102.
Buchner, A. (2016). Dealing with non-normality when estimating abnormal returns and systematic risk of private equity: A closed-from solution. Journal of International Markets. Institutions & Money, 45, 60-78.
Chen, Z. (2005). Earning Quality. A Thesis Submitted to The Hong Kong University of Science and for Degree of Doctor of Philosophy, 1-45.
Cheng, I. (2011). Corporate governance spillovers. Working paper, University of Michigan, Ross School of Business.
Danbolt, J., Siganos, A. & Vagenes-nanos, E. (2015). Investor sentiment and bidder announcement abnormal returns. Journal of Corporate Finance, 33, 164-179.
Dastgir, M. & Rastegar, M. (2011). Investigating the Relationship between Earnings Quality (Earnings Sustainability), Accruals and Stock Returns on the Quality of Accruals, Financial Accounting Researches, 3(1), 1-20. (in Persian)
De Bondt, F. & Thaler, R. (1984). Does the stock market overreact? Journal of Finance, 40 (3), 793-804.
Dechow, P.M., Sloan, R.G. & Sweeney, A.P. (1995). Detecting Earnings Management. The Accounting Review, 70 (2), 193-225.
Easton, P.D., Harris, T.S. & Ohlson. (1992). Aggregate accounting earnings can explain most of security returns: The case of long return intervals. Journal of Accounting and Economics, 15 (2-3), 119-142.
Forooghi, D., Amiri, H. & Hamidian, N. (2012). Effect of Prior Periods Intangible Return on Relationship between Accruals and Future Return. Journal of Accounting Knowledge, 3(9), 101-122. (in Persian)
Gordon, M. & Shapiro, E.  (1956). Capital Investment Analysis: The Required Rate of Profit. Management Science, 10-102.
Hashemi, A. & Sadeghi, M. (2009). The relationship of optional accruals with operating cash flows, stock returns, and capital asset investment performance. Quarterly Financial Accounting, 9(2), 1-17. (in Persian)
Herishleifer, D., Kewei, H. & Siew Hong, T. (2009). Accruals, cash flows and aggregate stock returns. Journal of Financial Economics, 91, 389-406.
Herishleifer, D., Low, A. & Siew Hong, T. (2012). Are Overconfident CEOs better Innovators? Journal of Finance, 67, 57-98.
Ikram, A. (2011). Industry-Specific Discretionary Accruals and Earnings Management. Dissertation, Arizona State University.
Jensen, M.C. (2005). Agency costs of overvalued equity. Financial Management, 34 (1), 5-19.
Jeter, D.C & Shivakumar, L. (1999). Cross-sectional estimation of abnormal using utterly and annual data Effectiveness in detecting even-specific earnings management. Accounting and Business Research, 29 (4), 299-319.
Karbalaei Mirzaei, M., Shah Veysi, F. & Iivani, F. (2016). The Examining the Effect of Firm Growth on the Relationship between Discretionary Accruals with Stock Return, Quarterly Empirical Studies in financial Accounting, 13(52), 75-110. (in Persian)
Kim, D. & Qi, Y. (2010). Accruals Quality, Stock Returns and Macroeconomic condition. The Accounting Review, 85 (3), 937-978.
Kothari, S.P., Loutskina, E. & Nikolaev, V. (2011). Agency theory of overvalued equity as an explanation for accrual anomaly. Working paper, MIT Sloan School of Management.
Ogneva, M. (2012). Accruals quality and expected returns: the importance of controlling for cash flow shocks. Dissertation, Stanford University.
Osoolian, M., Sadeghi Sharif, J. & Khalili, M.A. (2017). Accruals, Cash Flow, and Operating Profitability in the Cross Section of Stock Returns; Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). Quarterly Journal of the Iranian Accounting and Auditing Review, 24(4), 482-463. (in Persian) 
Rhodes-Kropf, M., Robinson, D. & Viswanathan, S. (2005). Valuation waves and merger activity: The empirical evidence. Journal of Financial Economics, 77 (3), 561-603.
Robin, A. & Wu, Q. (2014). Firm growth and the pricing of discretionary accruals, working paper, New York.
Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review, 71 (3), 289-315.
Watts, R.L. & Zimmerman, J.L. (1990). Positive accounting theory: A ten-year perspective. The Accounting Review, 65 (1), 131-156.
Xu, R. & Lacina, M.J. (2009). Explaining the accrual anomaly by market expectations of future returns and earnings. Advances in Accounting, 25 (2), 190-199.
Zach, T. (2003). Inside the Accrual Anomaly. Ph.D. Dissertation, University of Rochester.
Ziobrowski, A., Ping, C., James, W. & Brigitte, J. (2004). Abnormal returns from the common stock investments of the U.S. senate. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 39(4), 98-195.