تحلیل محتوای مقالات فصلنامه بررسی‎های حسابداری و حسابرسی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1396

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری،‎ واحد بستان‎آباد، ‎دانشگاه آزاد اسلامی، بستان‎آباد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، ‎واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر‎، تحلیل محتوای مقاله‎های فصلنامه بررسی‎های حسابداری و حسابرسی به‌منظور تبیین آثار آن در ادبیات حسابداری ایران است. اهداف جزئی این پژوهش شامل بررسی گرایش‎های موضوعی مقاله‎ها، الگوی مشارکت نویسندگان (انفرادی  یا گروهی)، جنسیت و سطح تحصیلات نویسندگان، پرتولیدترین نویسندگان و دانشگاه‎ها، سازمان‎ها و مؤسسات پژوهشی، همچنین بررسی نوع و روش تحقیق مورد استفاده و درصد استفاده از منابع فارسی و انگلیسی است.
روش: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی است که در آن به تحلیل محتوای 548  مقاله منتشرشـده در 88  شماره از فصلنامه بررسی‎های حسابداری و حسابرسی بین سال‎های 1371 تا 1396 پرداخته شده است.
یافته‎ها: بر اساس یافته­ها 94/86 درصد از مؤلفان مقالات را مردان تشکیل داده­اند، بیشتر مقالات (82/49 درصد) حاصل کار دو نفری بوده و استادیاران با 31/35 درصد، بیشترین سهم را در تهیه و ارائه مقالات داشته­اند. در بین نویسندگان، بعد از سال 1379 که مسیر مقالات این فصلنامه با تغییر رویکرد با­اهمیت و چشمگیر همراه بوده است، آقایان محمد نمازی از دانشگاه شیراز  با 80/1 درصد، ایرج نوروش از دانشگاه تهران با 76/1 درصد و غلامرضا کرمی از دانشگاه تهران با 37/1 درصد به ترتیب پرتولیدترین نویسندگان مقالات در این مجله بوده­اند. بیشتر مقالات (22/60 درصد) به لحاظ روش پژوهش از نوع آرشیوی است، بیشتر منابع استفاده شده در مقالات از نظر زبان، منابع انگلیسی (22/74 درصد) بوده و بیشترین گرایش موضوعی مقالات (13/59 درصد) مربوط به حسابداری مالی است.
نتیجه‎گیری: روند تولید و نیز انتشار مقالات در کشور بهبود یافته است و به محورهای موضوعی بسیار جدیدی توجه شده و تنوع بسیار مناسبی در روش‎شناسی پژوهش‎های حسابداری و حسابرسی ایجاد شده است. در ضمن چاپ تخصصی‎تر مقالات در این فصلنامه بهبود مناسبی داشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of the Articles of Quarterly Journal of the Iranian Accounting and Auditing Review from the Beginning of the Publication until the End of 2018

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Nonahal Nahr 1
  • Masoumeh Kazemi Nojedeh 2
1 Assistant Prof. Department of Accounting, Bostanabad Branch, Islamic Azad University, Bostanabad, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to analyze the content of the articles of quarterly journal of the Iranian accounting and auditing review series in order to explain its effects on the accounting literature of Iran. Sub objectives of this research include the study of the topic orientation of the articles, the pattern of participation of writers individually and collectively­, the gender and educational level of the authors, the most prolific writers and universities, organizations and research institutes, as well as the type and method of research used and the percentage of use of Persian and English resources.
Methods: The present research is a descriptive study that analyzes the content of 548 articles published in 88 issues of the booklet of this journal between 1371 and 1396.
Results: Findings show that 86.94% of the authors of the articles were male; Most articles (49.82%) were the result of two people cooperation and also assistant professors with 35.31% had the largest share in the publishing of articles; Among the authors after 1379, the direction of the articles of this quarterly has been accompanied by a significant change in approach, Mohammad Namazi from University of Shiraz with 1.80%, Iraj Noravesh from University of Tehran with 1.76% and Gholamreza Karami from University of Tehran with 1.37%, has been the most prolific article writer in this journal. Most of the articles (60.22%) were archival in terms of the research method; most of the sources used in the articles were in terms of language, English resources (74.22%); and also the most thematic orientation (59.13%) is related to financial accounting.
Conclusion: The process of production and publication of articles has improved in Iran, and very new subject areas have been considered and a great variety has been created in the methodology of accounting and auditing research. Meanwhile, the more specialized publication of articles has been improved in this quarterly journal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • Iranian accounting and auditing literature
  • Quarterly journal of the Iranian accounting and auditing review
  • Knowledge contribution
اسدی، مریم؛ جولایی، سمیه؛ ثقفی، سامان؛ بذرافشان، اعظم (1392). همکاری‎های علمی و شبکه‎های هم‎تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در طول سال‎های 2010- 2005. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24(1)، 166- 186.
اعتمادی، حسین؛ فخاری، حسین (1383). تبیین نیازها و اولویت‎های تحقیقاتی حسابداری؛ ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقات، آموزش و عمل. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 11(35)، 3-27. 
اقبالی، علیرضا؛ گسکری، ریحانه؛ رستمی، احمد (1384). رتبه‎بندی دانشکده‎های اقتصاد دانشگاه‎های ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 70، 69- 89. 
حری، عباس؛ نشاط، نرگس (1381). بررسی رفتار استنادی نویسندگان مقاله‎های مندرج در مجله روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از آغاز تا پایان سال 1379. روانشناسی و علوم تربیتی، 32(2)، 1-33. 
خانی ‎مقدم، حامدرضا؛ شجاعی‎زاده، داوود؛ نبی‎اللهی، عبدالاحد؛ معز، سهیلا  (1390). تحلیل محتوای پایان‎نامه‎های آموزش بهداشت دانشگاه‎های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران در سال‎های 1389-1349. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 5(1)، 80-90. 
رشیدی آشتیانی، اعظم؛ لاریجانی، حسن (1390). تحلیل محتوای نشریه‎های علمی ـ پژوهشی در حوزۀ موضوعی اقتصاد در سال‎های 1389- 1385. برنامه‎ریزی و بودجه، 16(3)، 133- 157. 
رضایت، غلام‎حسین (1394). تحلیل محتوا و استنادی مقاله‎های چاپ شده در فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی.  فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، 23(26)، 105- 138. 
رضوانی، روح‎الله (1389). تحلیل محتوا. پژوهش، 2(1)، 137- 156. 
رهنمای‎ رودپشتی، فریدون؛ بنی‎طالبی دهکردی، بهاره؛ کاویان، مریم (1391). تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی ـ پژوهشی رشته حسابداری در ایران. فصلنامه حسابداری مدیریت، 5(15)، 121- 143.  
رهنمای ‎رودپشتی، فریدون؛ وکیلی‎فرد، حمیدرضا؛ بنی‎طالبی دهکردی، بهاره؛ کاویان، مریم (1393). تحلیل محتوای نشریات علوم مالی دارای رتبه علمی ـ پژوهشی ایران و مقایسه با نشریه finance آمریکا. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)،  7(21)، 71- 86. 
ساعی، محمدجواد؛ لاری دشت بیاض، محمود؛ فاتح گوش، حسین (1394). بررسی و تحلیل محتوای تحقیقات علمی ـ پژوهشی حسابرسی در دو دهه اخیر. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 22(2)، 203- 220.
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین (1391). تحلیل ساختار شبکه‎های اجتماعی هم‎نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(1)، 191- 210. 
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین (1392). بررسی تأثیر راهبردهای هم‎نویسندگی بر بهره‎وری پژوهشگران علم اطلاعات. کتابداری و اطلاع‎رسانی، 16(1)، 189- 208. 
شریفی، مسلم؛ میردار، شادمهر؛ ‎عسگری، بابی‎سان (1391). تحلیل توصیفی مقاله‎های نشریات علمی‎ ـ پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال‎های 1388-1384. نشریه مدیریت ورزشی، 4(12)، 61- 85.
علیجانی، رحیم؛ کرمی، نور‎الله؛ محمدی، فاطمه (1389). تحلیل محتوای فصلنامه اطلاع‌شناسی: بررسی کتابسنجانه. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 21(2)، 74- 86.  
قهنویه، حسن؛ موحدی، فریده؛ یارمحمدیان، محمدحسین؛ عجمی، سیما (1390). تحلیل محتوایی و استنادی مقالات چاپ شده در مجله علمی ـ پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(1)، 82- 92. 
گرامی‎راد، فاطمه؛ محمدی، مهدی؛ سرلک، نرگس (1393). تحلیل محتوای مقاله‎های مجلات علمی ـ پژوهشی حسابداری و مالی منتشره بین سال‎های 1392-1387. فصلنامه علمی ـ پژوهشی حسابداری مدیریت، 7(23)، 105- 122.  
ناطقی‎، سمیرا؛ مهرانی، کاوه؛ تحریری، آرش (1397). مروری بر پژوهش‎های حسابرسی در ایران. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 25(1)، 159- 179. 
نمازی، محمد؛ رجب‎دری، حسین؛ روستا میمندی، اعظم (1396). بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله‎های مرتبط با اخلاق حرفه‎ای حسابداری در ایران. مجله پیشرفت‎های حسابداری دانشگاه شیراز، 9(1)، 193- 226. 
نمازی، محمد؛ ناظمی، امین (1384). بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات مالی، 7(19)‎، 135- 166. 
References
Abel, R.E. & Newlin, L. W. (2002).  Scholarly Publishing: Books Journals, Publishers, and Libraries in the Twentieth Century. N.Y.: ISBN 0-471-21929-0.Y.: Wiley.
Alijani, R., Karami, N. & Mohammadi, F. (2010). A Bibliometric Study of Informology Quarterly. National Studies on Librarianship and Information organization (Nastinfo), 21(2), 74-86. (in Persian)
Asadi, M., Joulaei, S., Saqafi, S. & Bazrafshan, A. (2013). Scientific collaborations and co-authorship networks in scientific publications of Sharif University of technology during 2005-2010. National Studies on Librarianship and Information organization (Nastinfo), 24 (1), 166-186. (in Persian)
Barrick, J. A., ‎Mecham, N. W., ‎Summers, S. L.  & ‎Wood, D. A.  (2017). Ranking Accounting Journals by Topical Area and Methodology. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2848560.
Borracci, R. A., Doval, H. C., Manente, D. & Tajer, C. D. (2009). Scientific collaboration networks in argentine cardiology publications. Revista Argentina de Cardiologia, 77(6), 487-492.
Bujaki, M. L. & McConomy, B. J. (2017). Productivity in Top-10 Academic Accounting Journals by Researchers at Canadian Universities at the Start of the 21st Century‎. Accounting Perspectives, 16(‎4), 270-313.
Cho, Ch., Hu, M. & Liu, M. (2010). Improvements in productivity based on co-authorship: A case study of published articles in China. Scientometrics, 85, 463-470.
Dumay, J., Villiers, Ch., Guthrie, J. & Hsiao, P. (2018). Thirty years of Accounting, Auditing and Accountability Journal: A critical study of the journal’s most cited articles. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(5), 1510-1541.
Eghbali, A., Ghaskari, R. & Rostami, A. (2005). Ranking of economics faculties in universities of Iran. Journal of Economic Research, 70, 69-90. (in Persian)
Englebrecht, T. D., Hanke, S. A. & Kuang, Y. (2008). An assessment of patterns of co-authorship accountants within premier journals: Evidence from 1979-2004. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting‎, 24, 172-181.
Etemadi, H. & Fakhari, H. (2004). The determination of research needs and priorities of accounting; providing a model for aligning research, education and practice. Journal of Accounting and Auditing Review, 11‎(35), 3-27. (in Persian)
Extejt, M. M. & Smith, J. E. (1990). The Behavioral Sciences and Management: An Evaluation of Relevant Journals. Journal of Management, 16(3), 539-551.
Geramirad, F., Mohamadi, M. &‎ Sarlak, N. (2014). Content analysis of scientific journals of accounting and financial published between 2009-2012. Journal of Management Accounting, 7 (23), 105-122. (in Persian)
Ghahnavieh, H., Movahedi, F., Yarmohammadian, M. H. & Ajami, S. (2011). Content and citation analysis of published articles in Health Information Management Research Journal. Health Information Management, 8 (1), 82-92. (in Persian)
Guffey, D. M. & Harp, N. L. (2017). The Journal of Management Accounting Research: A Content and Citation Analysis of the First 25 Years. Journal of Management Accounting Research, 29(3), 93-110.
Hasselback, J. R., Reinstein, A. & Abdolmohammadi, M. (2012). Benchmarking the Research Productivity of Accounting Doctorates. Accounting Education, 27(4), 943-978.
Horri, A., Neshat, N. (2002). Investigating the citation behavior of the authors of the articles in the Journal of Psychology and Educational Sciences of Tehran University from the beginning to the end of 2000. Psychology & Educational science, 32 (2), 1-33. 
(in Persian)
Hudson, J. (1996). Trends in multi-authored papers in economics. Journal of Economics Perspectives, 10 (3), 153-158. 
Khani Mogadam, H. R., Shojaeizadeh, D., Nabi Allahi, A. & Moez, S. (2011). The content analysis of M.A dissertations and doctoral theses in the field of health education and promotion in Tehran University of Medical Sciences , Tarbiat Modares university and Iran university of Medical Sciences during 1970-2010.  Tehran University of Medical Sciences (Payavard Salamat), 5 (1), 80-90. (in Persian)
Kokila, K. & Parimaladevi, M. (2013). A content analysis in the studies of YouTube in selected journals. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103, 10 –‎18. 
Lesage, C., & Wechlter, H. (2007). Typology of research topics in audit: a content analysis. In 30th European Accounting Association Annual Congress, Lisbon.
Luzadis, V., Castello, L., Choi, J. & Olowabi, F.  (2010). The science of ecological economics: A content analysis of ecological economics 1989-2004. Annals of the New York Academy of Science, 1185‎ (1), 1-10.
Majhi, S., Jal, Ch. & Maharana, B. (2016). Content analysis of Journal articles on Wiki in Science Direct Database. Library Philosophy and Practice (e-journal‎), 1‎–‎15.
Namazi, M. & Nazemi, A. (2005). Analytical review of research conducted in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Research‎, 7(19), 135-166. (in Persian)
Namazi, M., Rajabdori, H. & Rousta Maymandi, A. (2017). An Investigation of the Frequency and Content Analysis of the Articles related to Accounting professional ethics in Iran. Journal of Accounting Advances of Shiraz University, 9‎(1), 193-226. (in Persian) 
Nateghi, S., Mehrani, K.  & Tahriri, A. (2018). A Review of Audit Research in Iran. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(‎1), 159-179. (in Persian) 
Oler, D. K., Oler, M. J. & Skousen, Ch. J. (2009). Characterizing Accounting Research. Accounting Horizons, 24(4), 1-72.
Pettifer, S., Mc Dermott, P., Marsh, J., Thorne, D., Villeger, A. & Attwood, T. K. (2011). Cecin'est pas unhamburger: modelling and representing the scholarly article. Learned Publishing, 24‎‎(3), 207–220.
Rashidi Ashtiani, A. &‎ Larijani, H. (2011). Content analysis of scientific and research publications in the field of economics in the years 2006- 2010. Planning and Budget, 16 (3), 133-157. (in Persian) 
Rezayat, G.  (2015). Content analysis and citations of articles published in the Quarterly Journal on Islamic Education Issues. Quarterly Journal of Research on Islamic Education Issues, 23‎(26), 105-138. (in Persian)
Rezvani, R. (2010). Content analysis. Pazhuhesh, 2 (1), 137-156. (in Persian)
Roodposhti, F. R., Banitalebi Dehkordi, B. & Kaviyan, M. (2012). Content analysis of publications Rated - Scientific research in the field of accounting in Iran. Journal of Management Accounting, 5‎(15), 121-143. (in Persian)
Roodposhti. F. R., Vakilifard, H. R., Banitalebi Dehkordi, B. & Kaviyan, M. (2014). Content Analysis of Academic Financial Journals in Iran and Compared to Finance Magazine in America. Financial Knowledge of Security Analysis (Financial Studies), 7(21), 71-86. 
(in Persian)
Saei, M., Lari Dashtbayaz, M. &‎ Fateh Goush, H. (2015). A review and content analyzing of Iranian auditing research: Two recent decades. Journal of Accounting and Auditing Review, 22‎(2), 203–220. (in Persian)
Sharifi, M., Mirdar, Sh. &‎ Sunasgari, B. (2012). Descriptive Analysis of Articles of Physical Education and Sport Sciences Journals in 2005-2009. Journal of Sport Management, 12, 61-85. (in Persian)
Smith, L. M., Ashcroft, P. & Smith, K. T. (2013). An Evaluation of Research Authorship by Gender in Major Academic and Professional Accounting Journals. International Journal of Critical Accounting, 5(4), 359-391.
Sohieli, F., Osareh, F. & Farajpahloo, A. (2012). Social Network Analyses of Information Science Researchers Co-authorship. Information Sciences & Technology, 29 (1), 191-210. (in Persian)
Sohieli, F., Osareh, F.  &Farajpahloo, A. (2013). The effect of co-writing strategies on the productivity of information science researchers. Journal of Library and Information Science,‌ 16 (1), 189-208. (in Persian)
Stefano, D. D., Giordano, G. & Vitale, M. P. (2011). Issues in the analysis of co-authorship networks. Quality & Quantity, 45(5), 1091-1107.
Thompson, J. & Mc Coy, T. L. (2016). An Analysis of Ethics Articles Published between 2000-2015 in the Journal of Accountancy and the Accounting Review. Journal of Accounting, Ethics and Public Policy, 17(2), Available at SSRN:‎https://ssrn.com/abstract=2810006. 
Vourvachis, P. & Woodward, T. (2015). Content analysis in social and environmental reporting research: trends and challenges. Journal of Applied Accounting Research, 16(2), 166-195.