اثر نوع حق‎الزحمه حسابرسی بر حساسیت جریان نقدی سرمایه‎گذاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف: پدیده حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری به‎شدت تحت تأثیر عدم‎تقارن اطلاعاتی و تضاد نمایندگی قرار می‎گیرد. استفاده از حسابرسان برای کاهش چنین مسئله‎ای ضروری است؛ زیرا، حسابرسان برای کاهش ریسک حسابرسی مرتبط با حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری رسیدگی‎های بیشتری انجام می‎دهند که این امر کیفیت حسابرسی را بهبود می‎بخشد و شرایط تأمین منابع مالی خارجی را آسان‎تر می‎کند و حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری کاهش می‎یابد.
روش: به‎منظور دستیابی به اهداف پژوهش، 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388تا 1395 انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه‎های پژوهش با استفاده از رابطه رگرسیونی چندگانه با اثرهای ثابت انجام گرفت.
یافته‎ها: نتایج نشان داد در شرکت‎های بورسی ایران، حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری وجود دارد و حق‎الزحمه عادی حسابرسی بر میزان حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری تأثیر کاهشی می‎گذارد. همچنین، نتایج دیگر پژوهش نشان داد که حق‎الزحمه غیرعادی حسابرسی، شدت حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری را افزایش می‎دهد.
نتیجه‎گیری: انتظار می‎رود حسابرسان با افزایش تلاش‎های خود، میزان ریسک حسابرسی مرتبط با حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری را کاهش ‎‎دهند و برای جبران زحمات و تلاش‎های خود حق‎الزحمه بیشتری مطالبه کنند. بنابراین، با افزایش اعتباردهی به صورت‎های مالی، مسئله عدم‎ تقارن اطلاعاتی و تضاد نمایندگی کاهش می‎یابد و شرکت‎ها به‎راحتی می‎توانند از تأمین مالی منابع خارجی استفاده کنند. همچنین امکان دارد حسابرسان به‎دلیل وابستگی اقتصادی به صاحبکار، تلاش‎های اصلی و اضافه‎ای را به‎منظور کاهش ریسک حسابرسی مرتبط با حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری انجام ندهند. این مسئله عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد نمایندگی را افزایش می‎دهد و به‎دلیل کاهش کیفیت حسابرسی، هزینه تأمین منابع مالی خارجی نسبت به منابع داخلی بیشتر می‎شود و حساسیت جریان نقد سرمایه‎گذاری افزایش می‎یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Audit Fee Type on Investment Cash Flow Sensitivity

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khodamipour 1
  • Esmaeil Amiri 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, University of Shahid Bahonar Kerman, Kerman, Iran
2 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Objective: The phenomenon of investment cash-flow sensitivity is strongly affected by information asymmetry and agency conflict. The use of auditors to reduce such problems is therefore necessary because auditors make greater efforts to reduce the audit risks associated with the investment cash-flow sensitivity, which improves the audit quality, facilitates external financing, and reduces the investment cash-flow sensitivity.
Methods: To achieve the study objectives, a total of 112 firms listed in the Tehran Stock Exchange for the period of 2009-2016 were selected, and the study hypotheses were assessed using multivariate regression analysis with fixed effects.
Results: The results confirmed that the firms listed in the Tehran Stock Exchange are sensitive to investment cash-flow, and ordinarynormal audit fees have a reducing effect on the level of investment cash-flow sensitivity, while higherabnormal audit fees increase the severity of investment cash-flow sensitivity.
Conclusion: It is expected that auditors reduce the audit risk associated with investment cash-flow sensitivity by making extra efforts, and demand higher fees for their efforts. Therefore, by increasing the credibility of financial statements, the problem of information asymmetry and agency conflict will be reduced, and firms can easily use external financing. It is also possible that because of their financial dependence on the client, auditors will be reluctant to make the extra efforts to reduce the audit risk associated with investment cash-flow sensitivity. This intensifies information asymmetry and the agency conflict, and because of the poor audit quality, external financing will be costlier than internal financing, and investment cash-flow sensitivity will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment cash flow sensitivity
  • Normal audit fee
  • Abnormal audit fee
جمالی، امیرحسین؛ کرمی، محمود (1395). بررسی تأثیر هزینه‎های نمایندگی بر حسابرسی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 16(64)، 81-98. 
جهانشاد، آزیتا؛ شعبانی، داوود (1394). تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر رابطه سرمایه‎گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه‎گذاری. فصلنامه پژوهش‎های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (27)، 39- 56. 
خدادادی، ولی؛ حاجی‎زاده، سعید (1390). تئوری نمایندگی و حق‎الزحمه حسابرسی مستقل: آزمون فرضیه‎ جریان‎های نقدی آزاد. پژوهش‎های تجربی حسابداری مالی، 1 (2) ، 76- 92. 
حقیقت، حمید؛ زرگر فیوجی، یعقوب (1392). تأثیر محدودیت‎های مالی و وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی، پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 2 (2)، 149- 174. 
سدیدی، مهدی؛ محمدی سانیانی، احمد (1392). بررسی ارتباط حساسیت سرمایه‎گذاری جریان نقدی با سطح مخارج سرمایه‎گذاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(41)، 105- 129.
صالحی، اله‎کرم؛ موسوی، روح‎اله؛ مرادی، محمد (1396). بررسی تأثیر خوش‎بینی مدیریتی بر حساسیت سرمایه‎گذاری به جریان نقدی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10 (33)، 65- 76. 
عرب‎صالحی، مهدی؛ کاظمی نوری، سپیده (1390). تأثیر هزینه‎های نمایندگی بر حساسیت سرمایه‎گذاری جریان‎های نقدی. مجله دانش حسابداری، 5(17)، 97- 118. 
 منصوری سرنجیانه، میکائیل؛ تنانی، محسن (1392). بررسی عکس‌العمل بازار سهام نسبت به حق‌الزحمه‌های غیرعادی حسابرسی. پژوهش‎های حسابداری مالی، 5 (4)، 105-120.
موسوی، سید علیرضا؛ داروغه حضرتی، فاطمه (1390). بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و حق‎الزحمه حسابرسی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 3(10)، 141- 173.
واعظ، سیدعلی؛ تیموری، مرتضی (1393). بررسی ارتباط بین حق‌الزحمة غیرعادی حسابرسی و خطای برآورد اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. مجله بررسی‎های حسابداری، 3، 95- 111. 
هاشمی، سید عباس؛ افیونی، علیرضا (1396). تأثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر حساسیت سرمایه‎گذاری نسبت به نوسان‎های جریان نقدی عملیاتی در شرکت‎های دارای محدودیت مالی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 6(21)، 4-17.
References
Arabsalehi, M., & Kazemi Noori. S. (2014). Impact of Agency Costs on Investment-cash Flow Sensitivity. Journal of Accounting Knowledge, 5(17), 97-118. (in Persian)
Baker, M., Stein, J. C., & Wurgler, J. (2003). When does the market matter? Stock prices and the investment of equity-dependent firms, Quarterly Journal of Economics, 118 (3), 969-1005.
Becker, B., & Sivadasan, J. (2006). The Effect of Financial Development on the Investment-Cash Flow Relationship: Cross-Country Evidence from Europe. ECB Working Paper 689. 
Ben Mohamed, E., Fairchild, R. & Bouri, A. (2014). Investment cash flow sensitivity under managerial optimism: New evidence from NYSE panel data firms. Journal of Economic Finance and Administrative Science, 19 (36), 11-18.
Campello, M., Graham, J.R, & Harvey, C.R.) 2010(. The real effects of financial constraints: evidence from a financial crisis. Journal of Finance Economic, 97(3), 470–487.
Carson, E. & Fargher, N. (2007). Note on audit fee premiums to client size and industry specialization. Accounting & Finance, 47(3), 423–446.
Cho, J. H., Kim, J.B. & Zang, Y. (2006). The association between Audit Quality and Abnormal Audit Fees. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=848067.
Choi, J.H., Kim, J. B. & Zang, Y. (2010). Do Abnormally High Audit Fees Impair Audit Quality? Auditing: A Journal of Practice & Theory, 29 (2), 115-140.
Chowdhury, J., Kumar, R. & Shome, D. (2016). Investment–cash flow sensitivity under changing information asymmetry. Journal of Banking & Finance, 62, 28-40.
Datar, S. M., Feltham, G. A. & Hughes, J. S.) 1991). The role of audits and audit quality in valuing new issues. Journal of Accounting and Economics, 14(1), 3–49.
DeAngelo, L. (1981). Auditor independence, Low Balling, and disclosure regulation. Journal of Accounting and Economics, 3(2), 113-127.
Degryse, H., & DeJong, A. (2006). Investment and internal finance: Asymmetric information or managerial discretion? International Journal of Industrial Organization, 24, 125–147.
Derouich, I., Hassan, M., Amdouni, S. (2017). Ownership structure and investment-cash flow sensitivity. Journal of Management & Governance, 22 (1), 31–54.
Eshleman, J. D., & Peng, G. (2014). Abnormal Audit Fees and Audit Quality: The Importance of Considering Managerial Incentives in Tests of Earnings Management. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33 (1), 117-138.
Fang, C. L., Lin, Y.C, & Chen, C.S. (2014). Accrual Quality and Audit Fees: The Role of Abnormal Audit Fees. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33 (1), 117-138.
Fazzari, S., Hubbard, G., & Petersen, B. (1988). Finance constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activity, 1, 141–195.
Feltham, G. A., Hughes, J. S. & Simunic, D. A. (1991). Empirical assessment of the impact of auditor quality on the valuation of new issues. Journal of Accounting & Economics, 14, 375-399.
Francis, B., Hasan, I., Song, L. & Waisman, M. (2013). Corporate governance and investment-cash flow sensitivity: Evidence from emerging markets. Emerging Markets Review, 15, 57–71
Griffin, P., Lont, D. & Sun, Y. (2009). Agency Problems and Audit Fees: Further Tests of the Free Cash Flow Hypothesis. Accounting and Finance, 50 (2), 321-350.
Gupta PP, Krishnan GV, Yu W. (2009). You get what you pay for: An examination of audit quality when audit fee is low. Working Paper.
Haghighat, H., & Zargar Fioji, Y. (2013). The Impact of Corporate Cash Holdings and Financial Constraints on Investment-Cash Flow Sensitivity. Applied Research in Financial Reporting, 2(2), 149-174. (in Persian)
Hashemi, S, & Afuoni, A. (2017). The effect of the level of cash holdings on the Investment-cash Flow than operating cash flow fluctuations in financial constraints companies. Accounting and Auditing Studies, 6(21), 4-17. (in Persian) 
Higgs, J. L. & Skantz, T. R. (2006). Audit and non audit fees and the market’s reaction to earnings announcements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 25 (1), 1-26.
Hovakimian, G. (2009). Determinants of Investment Cash Flow Sensitivity. Financial Management, 38. (1), 161 - 183.
Jahanshad, A., & Shabani, D. (2015). The impact of financial constraints on the relationship between institutional investors and Investment cash flow sensitivity. The Financial Accounting and Auditing Researches, 7(27), 39-56. (in Persian)
Jamali, A., & Karami, M. (2016). Investigating the Effect of Agency Costs on Auditing in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange. Audit Science, 16(64), 81-98. 
(in Persian)
Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. American Economic Review, 76, 323–329.
Johnson, W.A., Agyapomaa, G.K. & Joshua, Y.A. (2018). Debt Holdings and Investment Cash Flow Sensitivity of Listed Firms. International Journal of Emerging Markets, 4, 1-17. 
Kaplan, S. & Zingales, L. (1997). Do investment–cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints? Quarterly Journal of Economics, 112, 169–215.
Khodadadi, V. & Haji Zadeh, S. (2012). Agency Theory and Audit Fees; Test of Free Cash Flow Hypothesis. Empirical Research of Financial Accounting, 1(2), 76-92. (in Persian)
Kim, Y., Li, H. & Li, S. (2014). CEO Equity Incentives and Audit Fees. Contemporary Accounting Research, 32 (2), 608–638.
Kim. T. N.  (2014). The impact of cash holdings and external financing on investment cash flow sensitivity. Review of Accounting and Finance, 13 (3), 251-273. 
Kimberly, G., Kimberly, C., Adam, J.A. & Yezen, H.K. (2015). Auditor Pricing of Excess Cash Holdings. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 32(3), 423-443.
Kinney, W. R, & Libby. R. (2002). Discussion of the relation between auditors fees for nonaudit services and earnings management. Accounting Review, 77, 107-114.
Lamont, O., Polk, C. & Saa-ReQuejo, J. (2001). Financial constraints and stock returns. Review of Financial Studies, 14 (1/2), 529-554.
Lyandres, E. (2007). Costly external financing, investment timing, and investment–cash. Journal of Corporate Finance, 13 (5), 959-980.
Mansouri Sernjianeh, M. & Tanani, M. (2014). Stock Market Reaction to Abnormal Audit Fees. Financial Accounting Researches, 5(4), 105- 120. (in Persian)
Modigliani, F, & Miller, M. (1958). The cost of capital, corporation finance, and the theory of investment. American Economic Review, 48, 261–297.
Mousavi, S., Daroghe Hazrat, F. (2011). Investigating the relationship between free cash flow and audit fees in listed companies of Tehran Stock Exchange. Quarterly Financial Accounting, 3(10), 141-173. (in Persian)
 Myers, S., Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13, 187–221.
Nooteboom, B. (1993). Firm size effect on transaction costs. Small Business Economics, 5 (4), 283–295.
Pawlina, G. & Renneboog, L. (2005). Is Investment Cash Flow Sensitivity Caused by Agency Costs or Asymmetric Information? European Financial Management, 11, 483-513.
Peruzzi, V. (2017). Does family ownership structure affect investment-cash flow sensitivity? Evidence from Italian SMEs. Applied Economics, 49 (43), 4378-4393.
Pindado, J., Requejo, I., & Dela Torre, C. (2011). Family control and investment–cash flow sensitivity: Empirical evidence from the Euro zone. Journal of Corporate Finance, 17, 1389–1409.
Rajan, R.G., & Zingales, L. (1995). What do we know about capital structure? Some evidence from international data. Journal of Finance, 50 (5), 1421–1460.
Riaz, Y., Shahab, Y., Bibi, R. & Zeb, S. (2017). Investment-cash flow sensitivity and financial constraints: evidence from Pakistan. South Asian Journal of Global Business Research, 5(3), 403-423.
Sadidi, M. & Mohammadi Saniyany, A. (2013). Investigate the relationship between Investment cash flow sensitivity and the level of investment expenditures. Empirical Studies in Financial Accounting, 41,105-130. (in Persian)
Salehi, A., Mosavei, R. & Moradi, M. (2017). An investigate the effect managerial optimism on investment sensitivity to cash flow. Financial Knowledge of Securities Analysis, 10(33), 65-76. (in Persian)
Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: theory and evidence. Journal of Accounting Research, 18(1), 161-190.
Thoa, T.T.K., & Uyen, N.T.U. (2017). Banking System Reform and Investment - Cash flow Relation: Case of a Small Transition Economy. Research in International Business and Finance, 41, 500-515.
Vaez, S. A. & Taimoury, M. (2014). The Relationship between Abnormal Audit Fees and Accruals Estimation Error in Companies Listed on the Stock Exchange. Accounting Review, 1(3), 95-111. (in Persian)
Wang, F. (2005). Corporate Liqudity and Equity Retunes.  Available in: https://www. investopedia.com/articles/basics/07/liquidity.asp.
Whisenant, S., Sankaraguruswamy, S. & Raghunandan, K. (2003). Evidence on the joint determination of audit and non-audit fees. Journal of Accounting Research, 41 (4), 721-744.